Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa najmu auta zastępczego

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 11.10.2018

Jakie muszą być obowiązkowo zapisy w umowie najmu auta zastępczego, aby powstała wierzytelność i następnie można było skutecznie przelać tę wierzytelność poszkodowanego wobec TU na wynajmującego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa najmu auta zastępczego

Fot. Fotolia

W swoim pytaniu odwołuje się Pani zapewne do wątpliwości sądów w przypadku występowania przez wynajmującego o zwrot kosztów pojazdu zastępczego na podstawie umowy przelewu wierzytelności w przypadku, gdy umowa najmu nie została odpowiednio sformułowana. Dopiero bowiem zawarcie skutecznej i ważnej umowy najmu może spowodować powstanie wierzytelności, która następnie może być przelana i dochodzona przed sądem przez cesjonariusza. Dla ważności i skuteczności zawarcia umowy najmu treść tej umowy musi zawierać wszystkie elementy przedmiotowo istotne, wyznaczone przepisami prawa.

 

Definicję umowy najmu wyznacza art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (§ 2). Na mocy art. 669:

 

„§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

 

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca”.


„Minimalną treścią najmu (essentialia negotii) jest ustalenie jego przedmiotu oraz czynszu” (Jezioro, Komentarz do art. 659 K.c, red. E. Gniewek).

 

W umowie muszą się zatem znaleźć opis przedmiotu najmu oraz wysokość i sposób zapłaty czynszu. Ponadto trudno wyobrazić sobie taką umowę bez określenia daty i miejsca jej zawarcia, danych wynajmującego, danych najemcy, terminu, na jaki najem zostaje zawarty (może to być odniesienie do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu). W umowie musi być wskazane zobowiązanie wynajmującego do oddania rzeczy do używania i odpowiadające mu zobowiązanie najemcy do zapłaty czynszu. (tj. „wynajmujący zobowiązuje się do …, najemca zobowiązuje się do …”).

 

Nadmieniam, że dla umowy najmu nie ma wymagania zawarcia jej w formie pisemnej, natomiast zawarcie w takiej formie z pewnością ułatwia dowodzenie jej treści. Opis przedmiotu najmu musi być na tyle precyzyjny, by było wiadomo, o jaki jednostkowy przedmiot chodzi (np. musi określony model samochodu, nie wystarczy sam segment).

 

Cechą charakterystyczną najmu jest to, że ma on charakter odpłatny. Rzecz oddawana jest do używania w zamian za świadczenie (pieniężne lub innego rodzaju), zwane czynszem. Jeśli więc w umowie najmu czynsz nie zostanie przewidziany, nie będzie ona w istocie ważną i skuteczną umową najmu (ale nieodpłatną umową użyczenia). W umowie najmu trzeba więc koniecznie wskazać, że w zamian za oddanie samochodu do używania będzie uiszczany czynsz, a następnie określić jego wysokość i  sposób uiszczania. Brak wskazania czynszu w umowie oznacza, że najemca nie miał obowiązku go uiścić, a co za tym idzie wierzytelność o jego zapłatę nie mogła powstać.

Częstokroć zdarza się, że wynajmujący określa wysokość czynszu w cenniku, nie wnosząc jednak tego postanowienia do samej umowy. Taka konstrukcja rodzi następnie poważne trudności dowodowe, ponieważ co do zasady cenniki skierowane do ogółu lub poszczególnych osób poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, ale za zaproszenie do zawarcia umowy (71) – samo istnienie cennika nie oznacza zatem, że jest on integralną częścią zawartej umowy najmu. Wykazanie przed sądem, że dany cennik był integralną częścią umowy mimo, że nie został wskazany jako załącznik, a ponadto że strona zapoznała się z nim, może spowodować poważne trudności. Stąd jeśli wysokość czynszu miałaby być określona w cenniku, koniecznie należy w umowie wskazać ten fakt i załączyć cennik do umowy jako załącznik, ponadto można zawrzeć w umowie oświadczenie najemcy, że zapoznał się z załączonym cennikiem. W cenniku takim musi oczywiście być określona cena czynszu dla tego samochodu, który jest przedmiotem najmu. W standardowym dobrze skonstruowanym cenniku występuje podział samochodów na segmenty, modele odpowiadające poszczególnym segmentom, wysokość czynszu za określoną ilość dni, a także termin, od którego cennik obowiązuje.

 

Jeśli czynsz najmu został ustalony na podstawie cennika, dokument cennika koniecznie należy załączyć do pozwu w momencie dochodzenia należności przez najemcę/wynajmującego po dokonaniu przelewu. Późniejsze złożenie cennika (nie w samym pozwie) może być potraktowane jako spóźnione, co spowoduje oddalenie wniosku o dopuszczenie go w charakterze dowodu, a w konsekwencji ustalenie nieważności umowy najmu i oddalenie roszczenia.

 

Wskazanie sposobu uiszczenia czynszu nie musi polegać na standardowym wskazaniu terminu i określeniu, czy czynsz będzie płacony gotówką czy przelewem. Wynajmujący może bowiem zastrzec w umowie, że zaspokojenie jego roszczeń względem najemcy z tytułu czynszu najmu nastąpi przez przeniesienie na wynajmującego wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, przysługującej najemcy względem towarzystwa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody powstałej w pojeździe najemcy na skutek kolizji.

 

Z uwagi na dokładne badanie przez ubezpieczycieli, czy czas najmu pojazdu zastępczego był zasadny, warto wprowadzić dodatkowy załącznik do umowy najmu, który stanowi dokładny rejestr czynności od zgłoszenia szkody do wydania samochodu przez zakład naprawczy, za którego wypełnienie odpowiadałby właśnie wynajmujący współpracujący w tym zakresie z zakładem naprawczym.

 

Podsumowując, musi Pani zadbać przede wszystkim o właściwe wskazanie przedmiotu najmu i określenie czynszu najmu, ale takie, by nie było wątpliwości, że stanowi ono integralną część umowy najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 5 =

»Podobne materiały

Odszkodowanie za słupy energetyczne na działce

Jestem właścicielem 13 ha ziemi rolnej, na której ok. 35-40 lat temu postawiono 7 słupów elektrycznych (o powierzchni 81m2 – 9m na 9m), prowadzących do wybudowanej wówczas rozdzielni prądu. O ile tata dobrze pamięta, nikt żadnych umów z nami nie podpisywał. Ziemia pod tymi słupami należy do mn

 

Odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada

Tydzień po wyremontowaniu łazienki zostaliśmy zalani przez sąsiada, który mieszka nad nami. Początkowo zgodził się na zwrot kosztów, potem poprosił o rachunek za materiały. Wreszcie zaczął się dopytywać, czy wyremontowałem już łazienkę (w domu jest noworodek, nie mogę więc na razie robić żadnych rem

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »