.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie zaległych składek do ZUS

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.12.2013

W związku z planowanym wystąpieniem przez spółkę z o.o. z wnioskiem do ZUS o umorzenie zaległych składek finansowanych przez płatnika (pracodawcę) i ubezpieczonych (pracowników) za okres od września 2011 do czerwca 2013 r. poszukuję przepisów prawnych, które pozwalałyby go uzasadnić. Jednocześnie informuję, że obecnie spółka nie prowadzi działalności i planuje oficjalne zgłoszenie zawieszenia na okres 24 miesięcy.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że osoby reprezentujące spółkę z o.o. zamierzają wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zaległych składek finansowanych przez płatnika (pracodawcę) i ubezpieczonych (pracowników) za okres od września 2011 do czerwca 2013 r.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 – dalej u.s.u.s.) oraz pomocniczo rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365), Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W dalszej kolejności pragnę się odnieść do kwestii zaległości wobec ZUS – tutaj istnieje możliwość wnoszenia do ZUS o odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu składek, rozłożenie na raty czy też umorzenie.

 

Zgodnie z treścią art. 28 u.s.u.s. należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez ZUS, z uwzględnieniem wskazanych poniżej warunków.

 

Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, natomiast należności z tytułu składek ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

 

Całkowita nieściągalność zachodzi, gdy:

 

  • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;

 

  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze;

 

  • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

 

  • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;

 

  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

 

  • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;

 

  • jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.

 

Powyższy przepis dotyczył instytucji umorzenia, natomiast zgodnie z art. 29 u.s.u.s. ZUS może również płatności odroczyć lub rozłożyć na raty i tak:

 

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

 

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

 

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa”.

 

Nie mogą jednakże podlegać rozłożeniu na raty składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (art. 30 u.s.u.s.; por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 30 września 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 118/10: „W przypadku składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących ich płatnikami w ogóle ustawodawca nie przewiduje możliwości ich umarzania, rozkładania na raty czy odraczania terminu płatności. Nie istnieją podstawy prawne do merytorycznego rozpoznania wniosku w tym zakresie. Skoro nie można rozpoznać wniosku o umorzenie należności, to organ zobligowany jest do umorzenia postępowania w tym zakresie (art. 30 u.s.u.s.)”).

 

Zatem składki za zatrudnionych pracowników nie można rozpatrywać w kategorii rozłożenia na raty, gdyż z mocy art. 30 u.s.u.s. nie podlegają one możliwości zawarcia układu, przepisy bowiem art. 28 i 29 znajdują zastosowanie wyłącznie do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na to ubezpieczenie. Oznacza to, że układowi ratalnemu mogą podlegać wyłącznie składki za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, natomiast nie za pracowników.

 

U.s.u.s. przewiduje zarówno w przepisie art. 28, jak i 29 możliwość umarzania czy też rozkładania na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odraczanie terminu ich płatności, a także rozkładanie tych płatności na raty. Jednakże z literalnego i niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych brzmienia art. 30 u.s.u.s., przytoczonego wyżej, wynika, że powyższe regulacje prawne nie znajdują zastosowania w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek.

 

Art. 30 u.s.u.s. wyłącza możliwość czy to umorzenia, czy rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części pracowniczej – składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Osobami finansującymi składki, niebędącymi płatnikami, są pracownicy.

 

Tym samym w sytuacji ustawowego wyłączenia możliwości rozłożenia na raty zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego ewentualne złożenie przez spółkę wniosku o rozłożenie zaległości, o których mowa wyżej, spotka się z wydaniem przez ZUS decyzji o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 K.p.a. Nie jest zatem dopuszczalne podejmowanie w stosunku do tych składek jakiegokolwiek merytorycznego rozstrzygnięcia przez organ rentowy na podstawie art. 29, podobnie z resztą jak art. 28 u.s.u.s.

 

Art. 105 § 1 K.p.a. stanowi: „gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”.

 

Opisane wyżej potraktowanie składek finansowanych przez pracowników podyktowane jest ochroną tych składek, a co za tym idzie interesów pracowników.

 

Oznacza to, że ani przepisy art. 28 i 29 u.s.u.s., ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. nie mogą stanowić podstawy do umorzenia lub rozłożenia na raty składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej (por. wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2006 r., III SA/Wa 2923/06, LEX nr 306959).

 

Proszę jednakże pamiętać, że zakres wyłączenia rozłożenia zaległości na raty wynikający z art. 30 u.s.u.s., o których mowa w art. 28 i 29 u.s.u.s., jest ściśle określony; umorzenia nie stosuje się do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. A contrario oznacza to, że należności inne niż z tytułu składek, tj. odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowej opłaty, mogą być umarzane lub rozkładane na raty w całości lub w części na podstawie art. 28 i 29 u.s.u.s.

 

W celu podjęcia działań zmierzających do umorzenia zaległości pracodawców należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o rozłożenie na raty czy też umorzenie, ewentualnie odroczenie płatności stosownych zaległości. Wniosek taki należy skierować do właściwego miejscowo ZUS.

 

Odnosząc się do argumentacji, jaką będzie Pan chciał wykorzystać przy negocjacjach z ZUS, to w pierwszej kolejności należy wskazać na przytoczone wyżej przepisy art. 28 i 29 u.s.u.s. (w zależności od wybranej przez Pana możliwości), podając jako podstawę rozłożenia należności na raty, ewentualnie umorzenia, względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie.

 

Warto również zwrócić uwagę organowi rentowemu na obciążenia firmy z tytułu spłaty kredytów, stałych opłat za media czy też innych kosztów działalności gospodarczej (jeżeli takowe istnieją). Kolejnym argumentem na korzyść może być również to, że w związku z kryzysem spadły obroty firmy, co spowodowało niemożność poniesienia innych wydatków, w tym z tytułu składek na ubezpieczenie, a w efekcie powstanie również dodatkowych kosztów, m.in. odsetek itp., to zaś w konsekwencji doprowadziło do konieczności ogłoszenia upadłości.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w tym, co zostało wskazane wyżej, należy upatrywać spełnienia przesłanek istnienia interesu publicznego, jak również interesu płatnika. Proszę również mieć na uwadze, że ewentualna zgoda organu np. na umorzenie należności w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne, ma charakter uznaniowy. Nie ma w systemie prawnym szczegółowych przepisów, które regulowałyby tę kwestie w sposób szczegółowy i wyczerpujący. Tym samym możliwość umorzenia będzie w dużej mierze zależeć od uznania organu oraz od tego, jak obszernej argumentacji Pan użyje i czy przekona ona ZUS. Istnieje zatem możliwość wnoszenia o umorzenie składek tylko pracodawcy.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton