.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzenie zadłużenia wobec ZUS-u

Prowadziłem działalność w latach 2002-2008 r. Powstało zadłużenie wobec ZUS-u. Część długu spłacił za mnie tata (ja mieszkam we Włoszech), komornik zakończył postępowanie i odesłał dokumenty do ZUS-u. Czy mam szanse na umorzenie zadłużenia wobec ZUS-u lub przedawnienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie mamy tu do czynienia z przedawnieniem składek od 2002 roku.

 

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych „osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności” (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz. U. 2007 r. Nr 11, poz. 74.).

 

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności pozarolniczej. Przyjmuje się, że jest nim, po uprzednim zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, dzień faktycznie podjętych działań związanych z przedmiotem prowadzonej działalności. Oczywiście obowiązek ten ustaje z dniem zakończenia prowadzenia tej działalności.

 

Od 2003 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach, bez względu, czy był przerywany bieg przedawnienia, czy nie. Według orzeczenia NSA odnośnie przedawnienia (5 czy 10 lat) stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wymagalności składek. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty (bieg odsetek jest wstrzymany od dnia złożenia podania o układ ratalny), jak i niektóre inne czynności zmierzające do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik.

 

Do wszystkich należności składkowych na ubezpieczenie społeczne, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r. (czyli przed zmianą przepisów) i które przed tą datą nie uległy jeszcze przedawnieniu (przy zastosowaniu 5-letniego okresu przedawnienia na mocy starych przepisów ), zastosowanie znajduje nowy termin przedawnienia – czyli termin 10-letni (art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.).

 

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt II UZP 5/08: „Dziesięcioletni okres przedawnienia, przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074), znajduje zastosowanie do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli do tej daty nie uległy przedawnieniu według przepisów dotychczasowych”.

 

Do składek, o których Pan napisał, ma zastosowanie 10-letni okres przedawnienia.

 

Jeśli chodzi zaś o umorzenie zadłużenia wobec ZUS-u, to zgodnie z treścią art. 28:

 

„1. Należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład, z uwzględnieniem ust. 2-4.

 

2. Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, z zastrzeżeniem ust. 3a.

 

3. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 2, zachodzi, gdy:

 

1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;

2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze;

3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;

4a) wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

5) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;

6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

3a. Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności.

 

3b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady umarzania, o którym mowa w ust. 3a, z uwzględnieniem przesłanek uzasadniających umorzenie, biorąc pod uwagę ważny interes osoby zobowiązanej do opłacenia należności z tytułu składek oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.

 

4. Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty.

 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, decyzję umarzającą należności z tytułu składek pozostawia się w aktach sprawy”.

 

Jak określono w Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 lipca 2006 r., sygn. akt II UK 241/200,5 LexPolonica nr 1461363 OSNP 2007/13-14, poz. 203: „decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiająca umorzenia w całości lub w części należności z tytułu składek podlega merytorycznej kontroli sądu oceniającego przesłanki określone w art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 r. Nr 137 poz. 887 ze zm.)”.

 

Z kolei zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2004 r. III AUa 1381/2004 LexPolonica nr 383498 „umorzenie zaległych składek jest zastrzeżone dla sytuacji szczególnie drastycznych, gdy ze względu na wiek, stan zdrowia, inne względy społeczne oraz znikome źródło przychodów na utrzymanie, nie jest realnie możliwe wywiązanie się ze zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Umorzenie zadłużenia wobec ZUS-u zdarza się niezwykle rzadko, żeby nie powiedzieć incydentalnie. ZUS natomiast może rozłożyć na raty należność, ale obie te instytucje nie dotyczą składek za pracowników. Jeśli zadłużenie wobec ZUS-u obejmuje też składki za pracowników, nie może być mowy ani o umorzeniu zadłużenia, ani o rozłożeniu na raty.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl