.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunkowe umorzenie sprawy i wydanie wyroku a zwolnienie ze służby

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 10.02.2015

Odebrano mi prawo jazdy na prowadzenie w stanie nietrzeźwym. Miałem otrzymać warunkowe umorzenie sprawy, ale wydano też wyrok (grzywna itd.). Jestem funkcjonariuszem SW. Czy wyrok może spowodować zwolnienie mnie ze służby?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 67 § 3 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5–6a, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w art. 72 § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu sprawcy z pokrzywdzonym”.

 

Z treści tego przepisu wynika, iż sąd, umarzając warunkowo postępowanie karne, może orzec świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Innymi słowy ustawodawca przewiduje taką możliwość, ale nie nakłada takiego obowiązku.

 

Zgodnie z postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt I KZP 33/2001, „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny. Przepis art. 67 § 3 in fine kk jest bowiem w zakresie orzekania tego środka karnego przepisem szczególnym w stosunku do art. 42 § 2 kk i wyłącza stosowanie tego ostatniego w zakresie przez siebie objętym, a więc przy warunkowym umorzeniu postępowania”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany w wypadku warunkowego umorzenia postępowania może być orzeczony w wymiarze od roku do 2 lat. Okres, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, nie może być dłuższy niż orzeczony in concreto okres próby.

 

W treści swojego pytania wskazał Pan, iż został Pan ukarany. Z takim stwierdzeniem nie można się zgodzić albowiem świadczenie pieniężne i zakaz prowadzenia pojazdów zgodnie z Kodeksem karnym są środkami karnymi, a nie karami. Zgodnie z art. 32 Kodeksu karnego „karami są:

 

1)  grzywna,

2)  ograniczenie wolności,

3)  pozbawienie wolności,

4)  25 lat pozbawienia wolności,

5)  dożywotnie pozbawienie wolności”.

 

Środkami karnymi natomiast, zgodnie z art. 39:

 

„1)  pozbawienie praw publicznych,

2)  zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

2c) zakaz wstępu na imprezę masową,

2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,

2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

3)  zakaz prowadzenia pojazdów,

4)  przepadek,

5)  obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

6)  nawiązka,

7)  świadczenie pieniężne,

8)  podanie wyroku do publicznej wiadomości”.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego oznacza definitywną rezygnację ze skazania i karania sprawcy określonego przestępstwa, jeżeli ten w oznaczonym okresie próby swoim zachowaniem, nie dał powodów do podjęcia przeciwko niemu postępowania karnego. Jeżeli zatem został wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, to nie może Pan zostać zwolniony ze służby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »