.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.06.2013

Dokonałem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponieważ nie otrzymałem dotacji z UE, na którą liczyłem, po trzech miesiącach wyrejestrowałem działalność. W związku z tym, że faktycznie nie zacząłem jej prowadzić, nie odprowadzałem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Niedawno dostałem decyzję z ZUS, że objęto mnie składką za czas formalnego istnienia firmy. Cały ten czas pracowałem na pełny etat w pełnym wymiarze godzin w innym miejscu. Czy ZUS może ode mnie żądać zapłaty tych składek, mimo że faktycznie nie rozpocząłem działalności? Czy można je jakoś umorzyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; dalej – u.s.u.s.):

 

„1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

 

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;

3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej »członkami spółdzielni«;

4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej »zleceniobiorcami«, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej »posłami i senatorami«;

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej »stypendystami sportowymi«;

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej »bezrobotnymi«;

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na staż lub przygotowanie zawodowe, zwanymi dalej »osobami pobierającymi stypendium«;

10) duchownymi;

11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową;

12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;

 

[…]

 

18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;

 

[…]

 

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

 

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, za które ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę, regulują przepisy o pomocy społecznej.

 

2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

[…]

 

4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

 

[…]”.

 

W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą przed rozpoczęciem tej działalności była zgłoszona z innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, wyliczonych enumeratywne w u.s.u.s., to z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega dobrowolnie objęciu ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, jedynie na swój wniosek.

 

Zgodnie z art. 66. ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi

 

[…]”.

 

Nie ma możliwości, aby uniknąć opłaty zaległych składek.

 

Obowiązek opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynika z przepisów ustawowych i jest niezależna od wysokości osiąganego przez daną osobę dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie wyłącza również brak dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub strata z działalności gospodarczej powstała w danym roku podatkowym. Wysokość opłacanej składki ubezpieczenia zdrowotnego nie zależy bowiem od wysokości dochodu uzyskiwanego przez podatnika z prowadzonej działalności gospodarczej, lecz wynika z zadeklarowanej przez niego kwoty, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włączając w to wypłaty z zysku w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne należy uiszczać odrębnie i taki obowiązek istnieje od 1999 r. Obecnie może Pan wnioskować o ich umorzenie.

 

Do składek na ubezpieczenie zdrowotne zastosowanie mają odpowiednio przepisy odnoszące się do składek na ubezpieczenia społeczne. I tak z treści art. 28 ust. 1 u.s.u.s. wynika, że: należności z tytułu składek mogą być przez ZUS umorzone w całości lub w części w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Przy tym należności z tytułu składek ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 3a u.s.u.s.).

 

Szczegółowe zasady umarzania przez ZUS należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami tych składek (czyli np. osób prowadzących działalność gospodarczą) zostały określone w wydanym w tej sprawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1365). Z jego przepisów wynika, że ZUS może umorzyć należności z tytułu składek (w tym również z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne), jeżeli zalegający z ich opłatą wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, natomiast spłata zaległości przykładowo pozbawiłaby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

 

Może Pan wnioskować o umorzenie składek. Odsetki na pewno zostaną naliczone.

 

 

 

 

Stan prawny z 22.10.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl