.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie składek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.07.2013

Miałem firmę, która zbankrutowała. Niestety nie byłem w stanie płacić podatków i ZUS-u za pracowników. Usłyszałem w TV, że weszła w życie ustawa, która pozwala na umorzenie składek za lata 1999-2009. Czy to prawda? Jak wygląda moja sytuacja, jeśli firma zbankrutowała w 2002 r., a ja nie zgłosiłem oficjalnie bankructwa? Kiedy ulegają przedawnieniu składki ZUS i podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa, o której Pan wspomina w pytaniu, to ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Weszła ona w życie w połowie stycznia bieżącego roku.

 

Jak stanowi art. 1 ust. 1 tej ustawy:

 

„Art. 1. 1. Na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.):

 

1) która przed dniem 1 września 2012 r. zakończyła prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzi jej w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 8,

 

2) innej niż wymieniona w pkt 1

 

umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego”.

 

Wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Jednakże zgodnie z ust. 10 tegoż artykułu „warunkiem umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 13 pkt 1, niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, oraz należnych od tych składek odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego”.

 

Tym samym umorzenie dotyczy tylko niezapłaconych składek za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. – niezależnie od tego, czy Pan ogłosił upadłość, czy nie; ważne jest, aby przed datą 1 września 2012 roku zakończył Pan prowadzenie działalności i nie prowadził jej teraz, a konkretniej w dacie wydania decyzji. Dotyczy to wyłącznie składek ZUS, podatków już nie, więc te trzeba i tak zapłacić, to samo dotyczy składki zdrowotnej, jeżeli zatrudniał Pan pracowników, za nich też składki musi Pan zapłacić.

 

Jak podnosi się w literaturze, „biznesmen zainteresowany umorzeniem składek z lat 1999-2009 musi najpierw uregulować pozostałe należności, w tym za swoich pracowników” (Rzemek M., Abolicja obejmuje jedynie zaległości przedsiębiorcy, Rzeczpospolita 2013/1/18).

 

Tak więc w takim zakresie, jak wyżej wskazałam, może Pan, składając stosowny wniosek, skorzystać z dobrodziejstwa tej ustawy.

 

Przy okazji informuję Pana, że zgodnie z art. 4 ustawy:

 

„Art. 4. W przypadku umorzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

 

1) okres, za który składki zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);

 

2) kwota umorzonych składek nie podlega wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1”.

 

W zakresie Pana pytania o przedawnienie wyjaśniam, że zobowiązania z tytułu podatków przedawniają się – zgodnie z treścią art. 70 Ordynacji podatkowej – z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednakże bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Jeśli była stosowana przeciwko Panu egzekucja, to zobowiązanie może nie przedawnić się nigdy. Ponadto zgodnie z § 8 nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Należności z tytułu składek ZUS przedawniają się w terminie przewidzianym w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Cytuję stosowne fragmenty tego artykułu:

 

„4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.

 

5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton