.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie postępowania administracyjnego i jego konsekwencje

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.03.2012

NSA uchylił w 2005 r. decyzję gminy w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej obsługującej niewielkie osiedle. Stacja została wybudowana i uruchomiona zgodnie z prawem – przed rozpatrzeniem sprawy przez NSA. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia NSA gmina podjęła decyzję o umorzeniu sprawy. Później nie otrzymywaliśmy żadnych pism itp. Obecnie skarżący grozi, że unieruchomi stację. Czy ta groźba jest realna? Jak możemy do tego nie dopuścić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa niestety nie jest tak jednoznaczna, jakby się wydawało, a „groźby” są realne.

 

Podobny przypadek do opisanego przez Pana był rozpatrywany przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o syng. akt II OSK 294/09:

 

„Wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obliguje organ nadzoru budowlanego do doprowadzenia takiej inwestycji do stanu zgodnego z prawem poprzez zastosowanie trybu i zasad wynikających z przepisów art. 51 ust. 1 pkt.1 i 2 oraz ust. 3 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego”.

 

Z kolei uchylenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stwarza podstawę do wznowienia postępowania o wydanie pozwolenia na użytkowanie, na mocy art. 145 § 1 pkt 8 Kodeksu postępowania administracyjnego (w skrócie K.p.a.), jako że decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu została oparta na innej decyzji, którą następnie uchylono (pozwoleniu na budowę).

 

Gdy okoliczność uchylenia pozwolenia na budowę powstaje po zakończeniu procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, należy przyjąć, jak słusznie podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, że uchylenie ostatecznego pozwolenia na budowę jest przesłanką wznowienia postępowania o wydanie pozwolenia na użytkowanie, wskazaną w art. 145 § 1 pkt 8 K.p.a. Postępowanie to winno być wznowione z urzędu , jednakże uchylenie pozwolenia na budowę samo przez się nie daje podstawy do odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie. W literaturze podnosi się, że przedmiotem postępowania wznowionego jest zgodnie z art. 149 § 2 K.p.a. ustalenie, czy decyzja ostateczna jest dotknięta jedną z wad wskazanych w art. 145 § 1 i 145a K.p.a., oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zakończonej uprzednio decyzją ostateczną.

 

W ramach ponownego postępowania organ nadzoru budowlanego będzie obowiązany dokonać ponownego sprawdzenia kompletnej dokumentacji budowy, przeprowadzić kontrolę na miejscu w celu stwierdzenia, że objęty postępowaniem obiekt budowlany został wybudowany zgodnie z przepisami i nadaje się do zamierzonego użytkowania.

 

W obecnym stanie prawnym wydanie postanowienia o wznowieniu postępowania na mocy art. 149 § 1 K.p.a. nie powoduje jednoczesnego uchylenia dotychczasowego pozwolenia na użytkowanie. Należy przyjąć, że inwestor będzie uprawniony do użytkowania obiektu w sposób dotychczasowy do czasu zakończenia postępowania wznowionego.

 

„Zależnie od wyniku postępowania sprawdzającego, jeżeli organ stwierdzi zgodność wybudowania obiektu z prawem, powinien uchylić dotychczasowe pozwolenie na użytkowanie, zgodnie z art. 151 § 2 K.p.a. (wystąpiły bowiem przesłanki wznowienia postępowania) oraz wydać nowe pozwolenie na użytkowanie.

 

Ponowne pozwolenie na użytkowanie, w zależności od poczynionych ustaleń faktycznych może zgodnie z art. 59 ust. 2 PrBud określać warunki użytkowania lub zostać uzależnione od wykonania dodatkowych robót budowlanych. Wydaje się, iż w toku ponownego sprawdzenia wyjątkowa będzie sytuacja, w której organ stwierdzi uchybienia uniemożliwiające użytkowanie obiektu i tym samym podstawy do uchylenia, na mocy art. 59 ust. 5 PrBud dotychczasowej decyzji, odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie i konieczności przeprowadzenia postępowania naprawczego w trybie art. 51 PrBud” (J. Krotowski, Skutki uchylenia pozwolenia na budowę).

 

W najgorszym przypadku będziecie musieli Państwo dostarczyć opinię w zakresie oddziaływania na środowisko, pod warunkiem że zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w zakresie pozwolenia na użytkowanie.

 

W świetle art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane stacja transformatorowa jest budowlą, tj. wolno stojącym urządzeniem technicznym. Art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego nakłada obowiązek uzyskania przed rozpoczęciem robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a żaden z wyjątków od tej zasady, przewidzianych w art. 29-31 Prawa budowlanego, nie ma zastosowania.

 

Reasumując – na razie bez obaw. Oprócz braku opinii w zakresie oddziaływania na środowisko – nie ma w sprawie uchybień. Jeśli zostanie wznowione postępowanie w zakresie pozwolenia na użytkowanie, wówczas wystarczy zgromadzić takowe.

 

Proszę się więc nie przejmować. Stacja użytkowana jest obecnie zgodnie z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »