.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzenie odwieszonego wyroku pozbawienia wolności

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 30.12.2010

Kolega cztery lata temu otrzymał wyrok za posiadanie narkotyków (był wtedy w wojsku) – dwa lata w zawieszeniu na pięć. Niedługo potem wyjechał za granicę, ale w międzyczasie kara została odwieszona. Czy gdy wróci do Polski, zostanie od razu zatrzymany i przewieziony do więzienia? Czy może starać się o umorzenie, skoro już dwa lata pracuje legalnie, zmienił się, założył rodzinę? Czy można zamienić ten wyrok na karę pieniężną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podważenie orzeczenia sądu nie jest na tym etapie możliwe, gdyż jest ono już prawomocne.

 

Również zmiana kary pozbawienia wolności na karę grzywny czy ograniczenia wolności nie jest możliwa.

 

Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „sąd zarządza [musi zarządzić] wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”.

 

Natomiast w myśl art. 75 § 2 K.k. „sąd może [ale nie musi] zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych” (tzw. fakultatywne zarządzenie wykonania kary).

 

W grę mogą natomiast wejść następujące instytucje:

 

 • odroczenie wykonania kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • przerwa w wykonaniu kary.

 

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także w razie przeludnienia zakładów karnych. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego – w skrócie K.k.w.).

 

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku. Tym samym sąd może w takich przypadkach odroczyć wykonanie kary jednorazowo na 6 miesięcy, łącznie nie dłużej niż na rok. Co istotne, jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. Jeżeli więc udałoby się Pańskiemu koledze odroczyć orzeczoną karę na jeden rok (oczywiście pod warunkiem, że kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat), mógłby on po upływie tego okresu wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe zawieszenie wykonania przedmiotowej kary pozbawienia wolności (art. 152 K.k.w.).

 

Warunki przedterminowego warunkowego zwolnienia określone zostały w art. 78 i 79 K.k., a więc odbycie co najmniej połowy kary, w przypadku recydywisty z art. 64 § 1 K.k. – 2/3 kary, a w przypadku recydywisty z art. 64 § 2 K.k. – 3/4 kary. W przypadku recydywy dodatkowo warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie jednego roku odbywania kary.

 

O warunkowym zwolnieniu sąd orzeka na posiedzeniu, które winno odbyć się w zakładzie karnym. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć skazany lub jego obrońca, prokurator, dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.

 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie następuje na okres próby, od której przebiegu zależą dalsze losy skazanego. Okres próby stanowi czas pozostały do odbycia kary, który nie może być jednak krótszy niż 2 lata, a w przypadku recydywisty określonego w art. 64 § 2 K.k.– niż 3 lata; nie dłuższy niż 5 lat.

 

W razie odwołania warunkowego zwolnienia kara jest w dalszym ciągu wykonywana. Natomiast jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy (od zakończenia okresu próby) nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia (art. 82 K.k.). W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

 

O warunkowym zwolnieniu bądź o odwołaniu warunkowego zwolnienia postanawia sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli skazany ma ustanowiony dozór – sąd penitencjarny, w którego okręgu dozór jest wykonywany.

 

O udzielenie przerwy może ubiegać się osoba, co do której kara jest faktycznie wykonywana, wskutek czego następuje „przerwa” tego wykonywania.

 

Przesłanki zastosowania tej instytucji możemy podzielić na obligatoryjne, tzn. takie, których zajście powoduje, iż sąd musi udzielić skazanemu przerwy, oraz fakultatywne, tzn. takie, które mogą, choć nie muszą być podstawą udzielenia przez sąd przerwy i zależą o uznania sądu. Sądem właściwym do udzielenia przerwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy (art. 3 § 2 K.k.w.).

 

Do przesłanek obligatoryjnych należą:

 

 1. choroba psychiczna skazanego (konieczna jest opinia co najmniej dwóch biegłych psychiatrów),
 2. inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie kary pozbawienia wolności (art. 153 § 1 K.k.w.).

 

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

 

Przerwy udzielonej z wyżej wymienionych powodów udziela się do czasu ustania przeszkody (art. 150 K.k.w. w związku z art. 153 § 1 K.k.w.).

 

Do przesłanek fakultatywnych zaliczamy ważne względy:

 

 1. zdrowotne, np. w związku z zabiegiem medycznym,
 2. rodzinne (odnoszą się do wyjątkowo ciężkiej sytuacji życiowej najbliższej rodziny skazanego, nadającej się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Oznacza to, iż rodzina osoby osadzonej winna jest podjąć wszelkie starania dla zdobywania środków na utrzymanie i uzyskania niezbędnej pomocy),
 3. osobiste, np. względy resocjalizacyjne, jeśli istnieje przekonanie, że skazany wykorzysta przerwę zgodnie z celem (art. 153 § 2 K.k.w.).

 

Przerwa taka może być udzielona kilkakrotnie, jednakże łączny okres udzielonej przerwy nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki, wówczas łączny okres przerwy może być dłuższy od jednego roku (art. 151 § 3 K.k.w. w związku z art. 153 § 2 K.k.w.). Sądem właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd penitencjarny, który udzielił pierwszej przerwy (art. 154 § 5 K.k.w.).

 

Przesłanką negatywną udzielenia przerwy jest fakt, iż nie upłynął jeszcze rok od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego w wyżej podanym rozumieniu albo inny wypadek losowy (art. 153 § 3 K.k.w.). Wypadek losowy należy utożsamiać ze zdarzeniem nagłym, nieprzewidywalnym, takim jak pożar, śmierć, powódź, klęska żywiołowa. Właściwym sądem do udzielenia przerwy na tej podstawie jest sąd penitencjarny, który jako pierwszy udzielił przerwy (art. 153 § 3 K.k.w. w związku z art. 154 § 5 K.k.w.).

 

„Udzielając przerwy w wykonaniu kary, sąd może nałożyć na skazanego obowiązek utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym, niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu, podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej lub meldowania się we wskazanej jednostce policji” (art. 153 § 4 K.k.w.). Nieprzestrzeganie tych obowiązków może być podstawą do odwołania przerwy (art. 156 § 1 K.k.w. w związku z art. 156 § 2 K.k.w.).

 

Sąd orzeka o udzieleniu przerwy w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie zarówno skazanemu, jak i prokuratorowi. Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia postanowienia do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zostanie ono bezzwłocznie przekazane do sądu wyższej instancji. Również sam sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w tym samym składzie może przychylić się do zażalenia. Wówczas nie nastąpi przekazanie do sądu wyższej instancji (art. 20 K.k.w.). Postanowienie doręcza się, jeśli sąd nie zarządził sprowadzenia skazanego na posiedzenie.

 

Złożenie zażalenia na postanowienie o udzieleniu przerwy powoduje wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu jego uprawomocnienia się, a więc do czasu, gdy to postanowienie nie będzie już zaskarżalne.

 

Przerwa musi być w każdym czasie odwołana, tzn. z mocy samego prawa (bez dodatkowego orzeczenia sądowego), jeśli skazany w czasie przerwy w odbywaniu kary popełnił przestępstwo, w związku z którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie. Kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu.

 

Sąd postanowieniem może również orzec o odwołaniu przerwy, jeśli ustała przyczyna, dla której jej udzielono, bądź skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została ona udzielona, a także w razie niewykonywania nałożonych w czasie przerwy przez sąd obowiązków, o czym była mowa wyżej (art. 156 K.k.w.).

 

Z udzieleniem przerwy istnieje możliwość skorzystania przez skazanego z pewnego dobrodziejstwa, a mianowicie, jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej 1 rok, a skazany korzystający z przerwy przed jej udzieleniem odbył już co najmniej 6 miesięcy kary, sąd może (ale nie musi) warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary, jeżeli spełnione zostaną dodatkowe warunki:

 

 • gdy postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa (zwłaszcza jeśli sprawca nie ma bogatej karty karnej), okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstw;
 • kara orzeczona nie przekracza 3 lat (liczy się suma w razie dwóch lub więcej kar niepodlegających łączeniu);
 • sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, nie wyznaczył surowszego ograniczenia do skorzystania przez skazanego warunkowego zwolnienia (art. 77 K.k. w związku z art. 155 K.k.w.).

 

Należy zauważyć, iż nie muszą w tym przypadku zostać spełnione ogólne warunki przedterminowego warunkowego zwolnienia określone w art. 78 K.k. i 79 K.k., a więc odbycie co najmniej połowy kary, w przypadku recydywisty z art. 64 § 1 K.k. – 2/3 kary, a w przypadku recydywisty z art. 64 § 2 K.k. – 3/4 kary. W przypadku recydywy dodatkowo warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 1 roku odbywania kary.

 

Wniosek o udzielenie przerwy w karze winien zostać opłacony – w kwocie 60 zł. Natomiast wniosek o warunkowe zwolnienie – 45 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć minus VI =

02.06.2011

Witam. Napisał pan, że może Sąd odroczyć wykonanie kary. Orientuje się, że od chwili uprawomocnienia wyroku się można być bardzo szybko poszukiwanym co zrobić aby nie doszło do takiego momentu. Myślę że napisanie najpierw zażalenia było by lepsze gdyż wyrok w ten czas się nie uprawomocni i odrazu napisać o odroczenie aby mieć więcej czasu na ustalenie terminu dla sądu gdyż samo pismo o odroczenie nie powstrzymuje wykonania kary. Pozdrawiam.

Krzysztof z Gorzowa

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl