.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczanie wizerunku pracownika na stronie WWW firmy – czy pracodawca musi mieć zgodę pracownika?

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 01.04.2011

Jestem pracodawcą i chciałbym wiedzieć, czy mogę umieścić zdjęcia pracowników w stopce e-maili oraz na stronie internetowej firmy. Czy moi pracownicy działu obsługi klienta, którzy poprzez pocztę e-mail obsługują klientów, mają prawo się na to nie zgodzić? Ci sami pracownicy piszą także posty na blogu firmowym oraz artykuły tematyczne, które umieszczane są na jednym z naszych portali. Czy przy tego typu publikacjach potrzebuję zgody pracownika na podpisanie tekstu jego imieniem i nazwiskiem i wstawienie jego zdjęcia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Pana zapytaniami – przedmiotem niniejszej opinii uczynię kwestie ochrony wizerunku oraz danych osobowych, uregulowanych odpowiednio w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Generalnie, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, a w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

 

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

W związku z powyższym Pana pracownicy powinni wyrazić zgodę na umieszczenie swoich zdjęć w internecie, chyba że zawarta z nimi umowa o pracę, względnie umowa-zlecenie, precyzuje tę kwestię.

 

Kolejna kwestia – udostępnienie imienia i nazwiska osób na stronie internetowej.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych umieszcza udostępnienie danych w szeroko pojętym katalogu przetwarzania danych, które może mieć miejsce w zakresie i w trybie określonym przez przedmiotową ustawę.

 

Jak stanowi ustawa, przetwarzanie danych (w tym udostępnianie ich) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w pkt 5, uważa się w szczególności:

 

  1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
  2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

 

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a uzyskanie zgody osoby jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

 

Wobec powyższego, co do zasady, pracownicy powinni również wyrazić zgodę odnośnie umieszczenia ich imienia i nazwiska na stronie internetowej.

 

Inna kwestia to podpisywanie się pracowników pod mailami i artykułami zamieszczonymi na stronie internetowej.

 

Jeżeli pracownicy są autorami maili oraz artykułów prasowych, to jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, pracodawca – którego pracownik stworzył utwór (czyli definiując zgodnie z ustawą – utwór jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze) w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy – nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

 

W tym względzie, jak rozumiem, nabędzie Pan prawo autorskie do sporządzonych przez pracowników artykułów, jeżeli chodzi jednak o umieszczenie imienia i nazwiska pracowników pod nimi – sugerowałabym również otrzymać od nich pisemną zgodę.

 

Nadmieniam także, iż ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych przewiduje również Kodeks cywilny w art. 23, który stanowi, iż „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji (...) pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Zgodnie z art. 24 K.c. osoba, której wizerunek (względnie nazwisko) wykorzystano bez jej zgody, ma prawo żądania usunięcia swojego wizerunku z miejsca publikacji. Ponadto osoba, której prawo do ochrony wizerunku naruszono, może żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia, zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Jeśli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona jakaś szkoda materialna, za którą można np. uznać utratę pracy ze względu na publikowane zdjęcie itp., poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 

Reasumując, jeżeli korespondencja mailowa należy do obowiązków pracowniczych, to umowa o pracę ma charakter pierwszorzędny, a podpisywanie się pracowników pod mailami stanowi ich obowiązek służbowy.
 

Co innego jeśli korespondencja mailowa stanowi na przykład reklamę, w której umieszcza się imiona i nazwiska pracowników, w takim wypadku, jeżeli umowa o pracę nie reguluje tej kwestii z pracownikami, moim zdaniem, powinni oni wyrazić zgodę na umieszczenie w mailach swoich danych.

 

Jeśli więc wysyłanie maili leży w zakresie obowiązków służbowych pracowników, to nie mają oni prawa odmówić umieszczenia swojego imienia i nazwiska w korespondencji mailowej. Co innego umieszczanie zdjęć. Moim zdaniem, jeżeli umowa o pracę tego nie precyzuje (względnie zakres obowiązków), pracownik powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swojego wizerunku w mailu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »