Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyznawanie podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.09.2009

Autor omawia zasady przyznawania podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Działalność gospodarcza niesie ze sobą ryzyko, które przedsiębiorcy muszą podejmować, by funkcjonować na rynku. Niekiedy na skutek zdarzeń gospodarczych niezależnych od przedsiębiorcy, czy w ogóle podatnika, pojawiają się trudności finansowe, które uniemożliwiają terminowe uiszczenie należności publicznoprawnych. Podatnik nie musi czekać na ruch organu podatkowego, czy wręcz wizytę komornika, może sam zacząć działać, wnosząc o udzielenie ulgi w spłacie swoich zobowiązań.

 

Organ podatkowy, na wniosek podatnika (z pewnymi zastrzeżeniami, które zostaną omówione w dalszej części artykułu) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub z odsetkami określonymi w decyzji, w której określa się wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Należy pamiętać również, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Trudno powiedzieć jednoznacznie, czym jest „ważny interes podatnika”, gdyż, moim zdaniem, nie wykształciło się jednolite rozumienie tego terminu. Sądy administracyjne podchodzą do tego zagadnienia jednolicie, jednak organy podatkowe korzystają z tzw. „uznania” i zupełnie dowolnie interpretują nieostre pojęcie „ważnego interesu podatnika”.

 

Jak wyjaśnia w wyroku z dnia 29 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. SA/Gd 998/07), „o możliwości umorzenia zaległości podatkowych winno decydować to, czy podatnik znajduje się aktualnie w szczególnej sytuacji majątkowej i osobistej, która uniemożliwia mu zapłatę zaległego podatku oraz należności ubocznych. Przesłanki umorzenia zostały bowiem określone w sposób pozytywny poprzez wskazanie, że jest to możliwe i dopuszczalne, jeśli zaistnieje stan, który można uznać za waży interes podatnika lub ważny interes publiczny. Brak jest natomiast oznaczenia przesłanek negatywnych, takich jak np. zawinione zachowanie podatnika prowadzące do powstania zaległości podatkowej, których wystąpienie umożliwiałoby, nawet pomimo zaistnienia przesłanek pozytywnych, uwzględnienie wniosku podatnika. Jest to więc uprawnienie podatnika niezależne od tego, jakie przyczyny doprowadziły do powstania stanu zaległości podatkowej”.

 

Równie ważny dla właściwego rozumienia omawianego pojęcia jest wyrok z dnia 28 marca 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (sygn. I SA/Op 311/07), w którym sąd ten stwierdza, iż: „Przesłanka »ważnego interesu podatnika« wymaga ustalenia sytuacji majątkowej podatnika i skutków ekonomicznych jakie wystąpią dla jego rodziny w wyniku realizacji zobowiązania. Z kolei pojęcie »interes publiczny«, należy rozumieć jako dyrektywę postępowania, nakazującą respektowanie takich wartości wspólnych dla całego społeczeństwa jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej itp. Będzie to m.in. sytuacja, gdy zapłata należności podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków ze strony państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych. Obie wyżej wymienione przesłanki umorzenia należy oceniać z uwzględnieniem związku zachodzącego pomiędzy obniżeniem zdolności płatniczej, a zajściem wypadków powodujących i uzasadniających niemożność zapłaty. Do tego obie z tych przesłanek mają charakter równoważny i nie muszą wystąpić kumulatywnie co oznacza, że zastosowanie ulgi może mieć miejsce w razie wystąpienia choć jednej z nich”.

 

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wymienionych poniżej:

 

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach wymienionej zasady;
 3. które stanowią pomoc publiczną:
  1. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna albo w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  2. udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  3. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  4. udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  5. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  6. na szkolenia (mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów),
  7. na zatrudnienie (mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów),
  8. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów),
  9. na restrukturyzację (mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów),
  10. na ochronę środowiska (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  11. na prace badawczo-rozwojowe (mogą być udzielane jako pomoc indywidualna zgodna z programami rządowymi lub samorządowymi albo udzielana w ramach programów pomocowych określonych w odrębnych przepisach),
  12. regionalną (mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów),
  13. udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów (mogą być udzielane po spełnieniu szczegółowych warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów).

 

Organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną, jeżeli:

 

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;
 2. kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
 3. kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;
 4. podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

 

Reasumując, stwierdzić można, iż prowadząc działalność gospodarczą należy podejmować jedynie umiarkowane ryzyko, gdyż pomoc państwa nie jest przedsiębiorcom należna z mocy prawa i by wykazać, iż zasadnym jest np. odroczenie terminu płatności trzeba się bardzo postarać, a i wtedy decyzja zależy od uznania organu.Stan prawny obowiązujący na dzień 23.09.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 - trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające?

Artykuł przybliża, czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające.

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autor omawia problematykę ceny wolnorynkowej rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

Podatek od gier

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku od gier.

Czym są indywidualne interpretacje podatkowe i w jakim trybie można je uzyskać?

W artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, czym są indywidualne interpretacje podatkowe i w jakim trybie można je uzyskać.

Umowy pożyczki z nierezydentem zawarte poza granicami kraju – skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych

W artykule przedstawione zostały skutki zawarcia umów pożyczki z nierezydentami poza granicami kraju, w podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności przedstawiony został pogląd doktryny podatkowej oraz polskich organów podatkowych, a także wątpliwość, jaka może się pojawić w

Opodatkowanie działalności kantorowej

Autor omawia specyfikę i wymogi właściwe dla działalności kantorowej oraz zasady jej opodatkowania.

Metody realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Zagadnienia polityki podatkowej – część 1

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, które pojawia się zawsze w przypadku dyskusji nad jakimkolwiek projektem, czy też pomysłem systemowej zmiany w przepisach prawa podatkowego, finansowego itp. Pytanie to dotyczy zagadnienia powszechności i równości opodatkowania, jako wyznaczników
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »