Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga na złe długi - warunki zastosowania

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 04.09.2009

Autor przedstawia warunki zastosowania tzw. ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o podatku od towarów i usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga na złe długi została wprowadzona do uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług* z dniem 1 czerwca 2005 r. Dotyczące jej przepisy miały jednak zastosowanie do wierzytelności powstałych po dniu ich wejścia w życie, a więc po 1 czerwca 2005 r. Z dniem 1 grudnia 2008 r. ustawodawca znowelizował przepisy dotyczące tej ulgi.

 

Podstawowym założeniem omawianej konstrukcji prawnej jest to, by podatnik nie ponosił ekonomicznego ciężaru podatku VAT w sytuacji, gdy rozliczył ten podatek z tytułu dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług, a kontrahent nie zapłacił mu za towar. Z tych względów ustawa o VAT wprowadziła ulgę, polegającą co do zasady na możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku może dotyczyć również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1 ustawy o VAT).

 

Za uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności uznaje się sytuację, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Co do zasady możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług istnieje, gdy spełnione są warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, tj.:

 

  1. dostawa towaru lub świadczenie usług zostały dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
  3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
  4. wierzytelności nie zostały zbyte;
  5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
  6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

 

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym (przed 1 grudnia 2008 r.), wierzyciel jest zobowiązany do przesłania zawiadomienia do dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego (art. 89a ust. 2 pkt. 6 ustawy o VAT). Polskie przepisy nie określają wprost, w jakiej formie takie zawiadomienie powinno zostać sporządzone. Ustawa stanowi jedynie, że do zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach. W rezultacie wydaje się, iż najbezpieczniejszym sposobem będzie sporządzenie zawiadomienia w formie pisemnej i doręczenie go pocztą za potwierdzeniem odbioru. Stosowanie tego sposobu skutkuje tym, że nieodebranie zawiadomienia przez adresata daje w określonych sytuacjach prawo do uznania zawiadomienia za doręczone z upływem określonego przepisami Ordynacji podatkowej terminu.

 

W poprzednim stanie prawnym dłużnik miał możliwość, w ciągu 28 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego, uregulowania należności w jakiejkolwiek formie. Uregulowanie wierzytelności wykluczało możliwość dokonania korekty. W obecnym stanie prawnym ustawodawca skrócił czas oczekiwania na zapłatę do 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia przez dłużnika.

 

Obok skrócenia czasu oczekiwania na uregulowanie należności przez dłużnika do 14 dni, nowe uregulowania wprowadzają jednocześnie dodatkowy warunek determinujący prawo do dokonania korekty, tj. podatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez dłużnika. Korekta wierzyciela może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 14-dniowy termin na uregulowanie należności nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego (art. 89a ust. 3 ustawy). Natomiast dłużnik, w przypadku otrzymania takiego zawiadomienia i nieuregulowania kwoty należności w ciągu 14 dni, jest zobowiązany do pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu (lub powiększenia podatku należnego) poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia – art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

 

Podatnik wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, obowiązany jest zawiadomić o korekcie właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego (art. 89a ust. 5 ustawy), zaś w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 89a ust. 6 ustawy).

 

Ponadto, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, podatnik nie może dokonać korekty podatku należnego w przypadku, gdy pomiędzy stronami transakcji, z której wynika wierzytelność podlegająca korekcie, lub osobami pełniącymi u wierzyciela i dłużnika funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Również w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych powyżej osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrole u obu stron, podatnik nie ma prawa dokonać korekty.

 

 

 

 

* Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.09.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - jeden =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »