.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca w Katarze a ulga abolicyjna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.01.2013

Niedługo podejmę pracę w Katarze, będzie to mój jedyny dochód. Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym kraju wynosi zero. Czy mogę liczyć na ulgę abolicyjną? O jakie dokumenty się postarać, by mieć mocne dowody w ewentualnym postępowaniu podatkowym? Dobrze znam tematykę podwójnego opodatkowania itd., bo często pracuję za granicą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie przypomnę, ze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27 ust. 9), „gdy polski rezydent osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym”.

 

Natomiast z godnie z ust. 9a tego samego artykułu „w przypadku rezydenta uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio”.

 

Jak Pan słusznie zauważył, opisane dochody nie są zwolnione od podatku przez umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Doha dnia 18 listopada 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 lutego 2010 r.).

 

Umowa ta stanowi, że w celu unikania podwójnego opodatkowania, Polska zezwala na odliczenie od podatku od dochodu kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Katarze, jednakże takie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód, jaki może być opodatkowany w Katarze (jest to metoda zaliczenia zwykłego).

 

Ulga abolicyjna, o która Pan pyta, uregulowana została w art. 27g ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z nią „podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

 

1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 [są to przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy], art. 13, art. 14, lub

2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

 

– ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2” (ulgę abolicyjną).

 

Istotą ulgi abolicyjnej jest tu zatem odliczenie kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8.

 

Artykuł 27 ust. 8 stanowi, że podatek określa się w następujący sposób:

 

„1) do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1 art. 27;

2) ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;

3) ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.

 

Proszę zauważyć, iż przepisy te nie określają katalogu dokumentów, który jest potrzebny do zastosowania ulgi abolicyjnej. Zgodnie zatem z zasadami ogólnymi, tj. głównie z art. 180 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, „jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, zaświadczenie o zarobkach (gdy w danym kraju brak jest rozliczeń podatkowych) musi być dopuszczone jako dowód”.

 

Z całości zasad ogólnych wynika również, iż fiskus nie może stawiać podatnikowi wymogów obiektywnie niemożliwych do spełnienia, zatem jeśli dany kraj nie „dokumentuje” rozliczeń podatkowych osób fizycznych urzędowo, nie można żądać od podatnika takiego dowodu.

 

Konkludując, winien Pan zebrać wszelkie dowody, które są możliwe do pozyskania. Kluczowa w przypadku kontroli będzie zapewne umowa o pracę, ewentualne potwierdzenie zatrudnienia w okresie, którego będzie dotyczyć rozliczenie, dokumenty otrzymywane od pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzenia oraz ewentualnie wyciąg z rachunku bankowego, na który wynagrodzenie wpływa.

 

Mimo że o to Pan nie pyta, ja widzę inne zagrożenie na gruncie obowiązujących przepisów, które może wystąpić w opisanej sytuacji, w zależności od wykładni przepisów, jakiej dokona organ w trakcie ewentualnej kontroli.

 

Zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a”.

 

Jak słusznie wskazują A. Bartosiewicz i R. Kubacki:

 

„Dochód ze stosunku pracy otrzymywany z zagranicy to wszelkie dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, które otrzymywane są od pracodawców mających siedzibę za granicą. Komentowany przepis dotyczyć będzie zarówno podatników, na których ciąży ograniczony, jak i nieograniczony obowiązek podatkowy. Co do podmiotów, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy, mogą wchodzić w grę wyłącznie dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast co do podmiotów o nieograniczonym obowiązku podatkowym – miejsce wykonywania pracy nie ma znaczenia” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, 2010, LEX, nr 56927).

 

Jeśli w Pana przypadku pracodawca nie pełni roli płatnika, tj. nie oblicza podatku (płatnik oblicza, pobiera i odprowadza należny podatek), osiąga Pan dochód z pracy za granicą bez pośrednictwa płatnika, co powodowałoby konieczność uiszczania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Zastosowanie ulgi podatkowej opisanej powyżej w rozliczeniu rocznym pozwoli na uzyskanie zwrotu podatku, niemniej jednak w trakcie roku, do zaliczek, ulgi się zastosować nie da.

 

Czy taka wykładnia jest/byłaby prawidłowa w opisanej sytuacji, trudno powiedzieć, gdyż należałoby zbadać moim zdaniem katarskie przepisy, w Polsce uznaje się na ogół, iż „należy uznać, że komentowany przepis będzie dotyczył tylko i wyłącznie tych dochodów, od których pracodawca nie był jako płatnik zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek” (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, jw.). Przy takiej wykładni konieczność uiszczania zaliczek jest bezsprzeczna.

 

Niemniej jednak nie do końca mogę zgodzić się z powyższym, bowiem jest różnica, odnosząc się już do Pana sytuacji, czy podatku dochodowego w Katarze nie ma dla takich dochodów (nie podlegają opodatkowaniu), czy też podlegają opodatkowaniu, ale stawka to 0%. W pierwszym przypadku, tj. dochód z Pana umowy o pracę nie podlega opodatkowaniu, wykładnia jest prawidłowa i zaliczki należałoby opłacać, w drugim wykładnia taka jest nieuprawniona, bowiem pracodawca jako płatnik podatek oblicza, z tym, że wynosi on 0 na skutek zastosowania stawki 0%, nie ma więc czego pobrać i wpłacić, co jednak moim zdaniem nie odbiera mu statusu płatnika.

 

Pamiętać należy także, że zgodnie z ust. 7 art. 44 „podatnicy mający w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, czasowo przebywający za granicą, którzy osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju, wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania” (do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio ust. 3a oraz 3c).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl