Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ulga za złe długi

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 20.04.2017

Przejąłem firmę jednoosobową od ojca (notarialnie, jako darowiznę), łącznie długami. Chciałbym skorzystać z ulgi za złe długi – spełniam kryteria. US jednak odmówił, twierdząc, że nie istnieje sukcesja praw i obowiązków. Tymczasem 150. dzień upłynął, gdy firma była już moja. Czy urząd ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Ulga za złe długi

Przepisy ustawy o VAT umożliwiają podatnikom „odzyskanie” kwoty zapłaconego podatku od danej czynności. Procedura ta nazywana jest ulgą na złe długi i dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. O jej uprawdopodobnieniu mówimy wówczas, gdy nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Warunki umożliwiające skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi są następujące:

 

„1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mówi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

 

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

 

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

 

3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona”.

 

Wierzyciel w ramach ulgi na złe długi pomniejsza zarówno podstawę opodatkowania, jak i kwotę podatku należnego.

 

Zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT „korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego przez wierzyciela może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie”.

 

Wierzyciel może zatem skorygować podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 150-dniowy, liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Korekty takiej może dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia przez niego deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

 

Przedstawiony problem

 

Z informacji uzyskanych wynika, iż została przejęta działalność gospodarcza w drodze darowizny od ojca na Pani rzecz. Dodatkowo, ojciec prowadził swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ta forma prawna prowadzenia biznesu jest ściśle związana z osobą ją prowadzącą. Oznacza to, iż NIP działalności jest przypisany do osoby a nie do przedsiębiorstwa. Zatem w przypadku przekazania samego przedsiębiorstwa (majątek materialny i niematerialny jednoosobowej działalności) bez względu na formę przejścia przedsiębiorcy już nie ma – jest majątek, ale przedsiębiorcy/wierzyciela nie ma.

 

Mając na uwadze powyższe oraz aktualny stan prawny, należy wskazać, że jednym z warunków koniecznych do skorzystania z ulgi na złe długi jest to, aby na moment złożenia wniosku o zwrot VAT-u m.in. wierzyciel był czynnym podatnikiem VAT. Zatem nieistotne jest to, że w drodze darowizny otrzymała Pani całe przedsiębiorstwo po ojcu. Darowizna bowiem nie zapewniła sukcesji (ciągłości) praw i obowiązków na płaszczyźnie prawa podatkowego.

 

Zagadnienie sukcesji podatkowej regulują przepisy art. 93–93e Ordynacji podatkowej. Ustawodawca w przepisach tych przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż darowizna przedsiębiorstwa nie została wskazana jako czynności zapewniająca ciągłość prawno – podatkową.

 

Oznacza to, iż nie będzie miała Pani prawa do skorzystania z przedmiotowej preferencji podatkowej. Zatem stanowisko organu należy ocenić prawidłowo.

 

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych. Przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2012 r., nr ITPP1/443-1020/12/KM. Organ podatkowy stwierdził w niej, że „podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo wynikające z art. 89a ustawy o VAT do korekty podatku VAT należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku wierzytelności, które okazały się nieściągalne, a które zostały przez podatnika nabyte w ramach darowizny przedsiębiorstwa żony”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus V =

»Podobne materiały

Klasyfikacja usług kominiarskich

Jakim numerem klasyfikacyjnym są objęte usługi kominiarskie z zakresu czyszczenia przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, a jakim usługi z zakresu przeglądu stanu technicznego, sprawności przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych? Jakim podatkiem VAT

Podatek VAT od nieruchomości zakupionej podczas licytacji komorniczej

Moja firma, która jest płatnikiem podatku VAT, zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Zapłaciliśmy na konto podaną przez sąd kwotę zgodną z licytacją. Sądziłem, że powinniśmy otrzymać fakturę VAT, na której widniejąca zapłacona kwota jest kwotą brutto i od tej kwoty powinien być odpro

Stawka VAT do towaru o kodzie PKWiU 15.51.20-70.20

Jaką stawkę VAT stosujemy do towaru o kodzie PKWiU 15.51.20-70.20?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »