.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ułaskawienie skazanego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 21.05.2013

Trzy lata po popełnieniu przestępstwa mój syn został skazany na rok pozbawienia wolności (sześć miesięcy odsiedział w areszcie na początku sprawy). Po popełnieniu przestępstwa syn naprawdę się zmienił; zaczął uprawiać karate, odnosi sukcesy na skalę krajową. Pójście do więzienia nie byłoby dla niego resocjalizacją – wręcz przeciwnie. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o ułaskawienie skazanego


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Panu, jako ojcu, przysługuje prawo do wniesienia prośby o ułaskawienie skazanego syna. Potwierdza to art. 560 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie: K.p.k.), zgodnie z którym prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu.

 

Prawo łaski w naszym systemie prawnym przysługuje prezydentowi (art. 139 Konstytucji RP), stąd prośba o ułaskawienie powinna być skierowana do prezydenta RP. Jednak zgodnie z art. 561 K.p.k. prośbę o ułaskawienie najpierw przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. W przypadku, gdy przeciwko Pańskiemu synowi zapadł wyrok łączny, właściwy do rozpoznania prośby będzie sąd, który w pierwszej instancji wydał wyrok łączny. Dlatego też prośbę o ułaskawienie należy skierować do Prezydenta, ale za pośrednictwem sądu pierwszej instancji. Sama prośba powinna zatem wpłynąć do sądu pierwszej instancji.

 

Prośbę o ułaskawienie proszę wnieść na piśmie. W piśmie tym proszę wskazać wszystkie wyroki skazujące Pańskiego syna, tj. oznaczyć datę ich wydania, sąd, który je wydał, karę, która została wymierzona; zastosowane środki zapobiegające (np. tymczasowy areszt, dozór), czas przebywania syna w zakładzie karnym, a także zachowanie i sposób życia syna po opuszczeniu zakładu karnego, jego sytuację rodzinną. Warto do prośby załączyć dowody potwierdzające aktualnie nienaganny sposób życia syna i uczestnictwo w życiu sportowym (na przykład dyplomy, opinię trenera itp.). Rozpoznając prośbę o ułaskawienie skazanego, sąd bowiem w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.

 

W literaturze wskazuje się, że z prawa łaski mogą korzystać m.in. osoby młode, których tryb życia po popełnieniu przestępstwa uzasadnia przypuszczenie, że pomimo niewykonywania kary będą w przyszłości przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz porządku prawnego.

 

Sąd, który otrzymał prośbę o ułaskawienie, powinien rozpoznać ją w terminie dwóch miesięcy od jej otrzymania. Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku.

 

Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną, tj. uwzględni prośbę – to sąd ten przesyła prokuratorowi generalnemu (a ten prezydentowi) akta sprawy wraz ze swoją opinią, a w razie braku podstaw do wydania opinii pozytywnej – pozostawia prośbę bez dalszego biegu. Pozostawienie prośby bez dalszego biegu skutkuje nieprzedstawieniem prośby o ułaskawienie prezydentowi.  

 

Natomiast jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji przesyła mu akta lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią. Jeśli sąd odwoławczy wyda opinię pozytywną, powinien przekazać sprawę prokuratorowi generalnemu, nawet jeśli sąd pierwszej instancji wydał opinię negatywną. Jednak jeżeli sąd odwoławczy wyda opinię negatywną, to dalszy bieg sprawy zależy od tego, jaką opinię wydał sąd pierwszej instancji. Jeżeli sąd pierwszej instancji wydał opinię pozytywną, to sąd odwoławczy, mimo że wydal opinię negatywną, winien przekazać sprawę prokuratorowi generalnemu. Natomiast jeśli opinia sądu pierwszej instancji była również negatywna, to niestety prośbę pozostawia się bez rozpoznania.

 

Powyższe oznacza, że w jeśli w danej sprawie orzekały sądy obu instancji, to aby prośba o ułaskawienie w ogóle trafiła do prezydenta, przynajmniej jeden sąd musiałby wydać opinię pozytywną.

 

Opinia wydana przez sąd ma postać postanowienia. Niemniej postanowienie to nie jest zaskarżalne.

 

Do opinii negatywnej będzie miał Pan prawo wglądu. Opinia pozytywna natomiast nie jest dostępna do wglądu.

 

Pierwsza prośba o ułaskawienie skazanego nie podlega opłacie. Od ponownej (i każdej następnej) prośby obowiązuje opłata w wysokości 45 zł. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do prośby. Osoba, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść tej opłaty bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, może ubiegać się o zwolnienie od opłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl