Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ujawnienie testamentu sprzed wielu lat

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08.02.2015

Mój dziadek w 1964 r., jak się niedawno okazało, napisał testament, w którym przekazał gospodarstwo mojej mamie. Babcia zmarła jakiś czas temu i znaleźliśmy testament dziadka. Jak teraz doprowadzić do spełnienia woli zmarłego, uregulować własność działki i wytyczyć jej granice? Z jakimi się to wiąże kosztami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie opisanej przez Pana należy złożyć wniosek o otwarcie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku na podstawie tego testamentu. Mimo iż testament został sporządzony w 1964 roku, to jednak tylko w kwestii jego ważności mogą być brane pod uwagę przepisy już nieobowiązujące.

 

W zakresie stwierdzenia nabycia spadku – przepisy obowiązujące obecnie. Rozumiem, że dziadek zmarł po 1965 r. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi Kodeks cywilny „z dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego tracą moc wszelkie przepisy dotyczące przedmiotów w tym kodeksie unormowanych, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej”.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego „otwarcie i ogłoszenie testamentu odbywa się na posiedzeniu jawnym, o którego terminie nie zawiadamia się osób zainteresowanych. Mogą one jednak być obecne przy tej czynności, jeśli powezmą wiadomość o posiedzeniu. Uprawnienie do uczestnictwa w posiedzeniu oznacza, że jeżeli zainteresowani zażądają – w chwili złożenia testamentu – stosownego zawiadomienia, to sąd zobowiązany jest to żądanie spełnić”.

 

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, czy osoba wskazywana we wniosku jako spadkodawca zmarła oraz kto i na jakiej podstawie jest jej spadkobiercą, a ponadto, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz kto ze spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom do jego dziedziczenia. Bardzo ważne jest również ustalenie daty śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku), która decyduje o zastosowaniu właściwych przepisów prawa materialnego (a niekiedy także przepisów dotyczących postępowania).

 

Sąd nie bada natomiast – pomijając kwestię gospodarstwa rolnego, stanowiącego wyodrębnioną masę majątkową – jakie składniki wchodzą w skład spadku, przy czym nawet ujawniony (i bezsporny między spadkobiercami) brak majątku spadkowego nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu o nabyciu spadku (por. np. orz. SN z 17 grudnia 1949 r., sygn. akt Wa.C. 193/49, DPP 1950, nr 7, s. 59 z glosą J. Pietrzykowskiego). Niekiedy jednak ustalenie składu i wartości majątku spadkowego jest konieczne, np. gdy sąd musi rozstrzygać, opierając się na art. 961 Kodeksu cywilnego, albo gdy zachodzi potrzeba wskazania majątku pozostałego po spadkodawcy w ogłoszeniu (art. 673 pkt 3 i art. 674 § 2).

 

Rzeczą sądu prowadzącego postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku jest ocena ważności testamentu; odrębne powództwo o ustalenie nieważności testamentu jest niedopuszczalne, jeżeli interes prawny uzasadniający takie powództwo może być zaspokojony w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku (por. m.in. uchwała SN z 23 września 1966 r., sygn. akt III CZP 66/66, OSPiKA 1967, nr 11, poz. 256. Do oceny ważności testamentu stosuje się przepisy obowiązujące w chwili jego sporządzenia.

 

Rozstrzygnięcie kwestii ważności testamentu w postanowieniu wstępnym jest niedopuszczalne (tak Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z 26 lutego 1968 r., sygn. akt III CZP 101/67, OSNCP 1968, nr 12, poz. 203; odmiennie w uchwale SN z 9 maja 1967 r., sygn. akr III CZP 37/67, OSNCP 1967, nr 11, poz. 198 z glosą B. Dobrzańskiego, OSPiKA 1968, nr 2, poz. 30). Koszt takiego postępowania to 50 zł tytułem otwarcia i ogłoszenia, 50 zł tytułem stwierdzenia nabycia spadku.

 

Sądem właściwym jest sad rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania zmarłego. Art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego „do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy”.

 

Do tego spadek należy zgłosić w US.

 

Jeśli chodzi o granice działki, można wynająć geodetę, który tę działkę wytyczy, albo przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe, jeśli granice działki są sporne. Wystarczy jednak wyramowanie działki przez geodetę. Koszt takiej usługi, w zależności od geodety to 1000–3000 zł.

 

W ten sposób zostaną nakreślone granice działki i naniesione na mapę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus I =

»Podobne materiały

Jak wyegzekwować zapis testamentowy od spadkobiercy?

Mój brat jest testamentem zobowiązany odpisać mi fragment odziedziczonej działki. Jestem dzieckiem przysposobionym naszych rodziców i ze względu na brak pokrewieństwa postanowili oni przepisać bratu dużą działkę, zaznaczając w testamencie, że jest on zobowiązany jej część mi odpisać. Brat ciągle zwl

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »