.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

Pracownica przez prawie rok kradła towar z hurtowni. Kamuflowała kradzież błędnym oznakowaniem na opakowaniach. Zatrudniłam osobę z zewnątrz, aby dokonała szczegółowego sprawdzenia towaru i uporządkowania magazynu. Okazało się, że brakuje towaru na ok. 7 tys. zł. Wspomniana na wstępie pracownica odmówiła sporządzenia inwentaryzacji i o godz. 13 opuściła miejsce pracy. Potem dowiedziałam się, że pracownica opowiada klientom, że nasz towar jest marnej jakości. Księgowa twierdzi, że powinniśmy rozstać się polubownie. Obawiam się, że pracownica może chcieć ujawnić tajemnicę naszego przedsiębiorstwa (zna różne poufne informacje). Jak mogę się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Czy powinnam zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po pierwsze, zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych i popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Ma na to miesiąc czasu od uzyskania informacji o takich zdarzeniach.

 

Tak więc absolutnie nie musi się Pani godzić na porozumienie stron. Jednakże jeśli wręczy Pani pracownicy rozwiązanie umowy o pracę w powyższym trybie, zwanym dyscyplinarnym, zapewne odwoła się ona do sądu pracy i będzie Pani zmuszona udowodnić kradzież przed sądem. Jak bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lipca 2009 r. (sygn. akt I PK 46/09), rozwiązanie umowy o pracę – w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 K.p.) – jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania stosunku pracy i powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo ostrożnie. Obowiązek wykazania (udowodnienia) wskazanej przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika obciąża pracodawcę.

 

Oczywiście może też Pani iść pracownicy na rękę i podpisać porozumienie stron, ale to już kwestia Pani woli, nie zaś jakiegokolwiek przymusu.

 

Natomiast co do samej podstawy rozwiązania, to przywłaszczenie mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych niezależnie od tego, czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo czy wykroczenie (wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r., I PKN 361/99, OSNAPiUS 2001, nr 7, poz. 216). Tak samo zakwalifikował Sąd Najwyższy jednorazową, drobną kradzież mienia pracodawcy (wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r., I PK 275/12, niepubl.).

 

W zakresie zaś Pani obaw, to dopóki wiąże Panią z pracownicą stosunek pracy, stosownie do treści art. 100 § 1 pkt 4 K.p., pracownica ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jeśli zatem takie informacje ujawnia, to także jest powód do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

 

Zabezpieczyć się będzie trudno, bo tak naprawdę mogłaby Pani zawrzeć umowę o zakazie konkurencji, ale to dotyczy jedynie zakazu pracy u konkurencji za zapłatą kwoty wynoszącej co najmniej 25% wynagrodzenia w tym zakresie, więc nie jest to dla Pani żadne rozwiązanie.

 

Może natomiast Pani jak najbardziej o ww. obowiązku pracownicy przypomnieć.

 

Natomiast w zakresie ujawniania informacji poufnych wyjaśnię, że pracownik i były pracownik przez okres 3 lat po ustaniu stosunku pracy nie może ujawniać tajemnicy przedsiębiorstwa swojego pracodawcy. Zakaz ten ustanawia art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, którego poniżej w całości cytuję:

 

„Art. 11. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec tego, kto od nieuprawnionego nabył, w dobrej wierze, na podstawie odpłatnej czynności prawnej, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd może zobowiązać nabywcę do zapłaty stosownego wynagrodzenia za korzystanie z nich, nie dłużej jednak niż do ustania stanu tajemnicy.

 

4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

 

Jeżeli pracownica takiego czynu się dopuści, będzie ponosiła odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną Pani szkodę. Cały katalog roszczeń zawiera art. 18 tejże ustawy, stanowiąc:

 

„Art. 18. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony”.

 

Proszę w jakiś sposób uświadomić pracownicy także i te konsekwencje, bo wydaje się, że ona o tym nie wie. Może świadomość powstrzyma ją przed tego rodzaju zachowaniami.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl