.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ujawnienie korespondencji

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 11.04.2015

W sądzie rejonowym toczy się postępowanie w sprawie mojego odwołania od decyzji ZUS. Sąd przesłał do mojej firmy pismo z prośbą o pewne informacje. Osoba przygotowująca w tej sprawie pisemną odpowiedź do sądu odmówiła mi udostępnienia kopii wysłanego pisma twierdząc, że nie ma prawa ujawniać treści korespondencji zakładu z sądem. Uważam, że jako osoba wnosząca odwołanie do sądu, ponieważ jestem stroną w postępowaniu odwoławczym, mam pełne prawo do wiedzy o każdym działaniu podjętym przez sąd, w tym także do uzyskania kopii korespondencji mojego pracodawcy z sądem. Proszę o rozstrzygnięcie w tej sprawie oraz o podanie konkretnej podstawy prawnej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie służy Pani prawo do zapoznania się z treścią dokumentów, przedłożonych przez pracodawcę do sprawy toczącej się w wyniku Pani odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak realizację tego prawa chce Pani przedsięwziąć w niewłaściwy sposób, kierując swoje żądanie wprost do pracodawcy, gdy tymczasem należy udać się do sekretariatu właściwego wydziału sądu rejonowego rozpoznającego sprawę i dokonać czynności zaznajomienia się z materiałem postępowania, czyli z aktami sprawy. Osoba udzielająca odpowiedzi w imieniu pracodawcy nie ma obowiązku informować o treści pisma do sądu, tym bardziej że przepisy procedury cywilnej wyraźnie stwarzają stronie procesu określone pozytywne gwarancje i nie pozbawiają jej dostępu do informacji o czynnościach sądu i przeciwnika procesowego, podejmowanych pomiędzy terminami rozpraw.

 

Jak stanowi przepis art. 9 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm., zwanej dalej „K.p.c.”), rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Nadto, na podstawie art. 9 § 2 K.p.c., strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku (tzw. e-protokół – przyp. aut.), chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Nie potrzebuje Pani żadnej innej podstawy, aby dowiedzieć się, czy pismo pracodawcy wpłynęło już do sądu, czy zostało dołączone do akt oraz jaka jest jego treść. Podstawowe informacje udostępniane mogą być również telefonicznie.

 

Jako strona inicjująca proces, w tym wypadku strona odwołująca się od decyzji organu rentowego, ma Pani pełne prawo przeglądać akta postępowania, otrzymywać z nich odpisy, kopie lub wyciągi, a także wykonywać samodzielnie fotokopie dokumentów zgromadzonych w aktach w toku całego postępowania, bez ograniczenia czasowego. Realizacja tego uprawnienia może więc nastąpić zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji oraz po uprawomocnieniu się orzeczenia, włącznie z sytuacją, kiedy akta zostaną już przekazane do archiwum sądowego. W postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych stronami są ubezpieczony, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy (np. ZUS, KRUS, zakład emerytalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – przyp. aut.) i zainteresowany (art. 47711 § 1 K.p.c.).

 

Przejrzenie akt wymaga udania się do sekretariatu sądu i podania sygnatury sprawy, natomiast wykonanie kopii określonych stron z akt połączyć należy ze stosownym wnioskiem, wskazującym numery kart z akt sprawy, których wniosek o wydanie kopii dotyczy. Objęte wnioskiem strony akt zostaną przesłane pocztą na podany przez Panią adres do korespondencji lub mogą zostać odebrane osobiście, po ustaleniu terminu z pracownikiem sekretariatu. Uszczegółowieniem zasady jawności procesu cywilnego jest przepis art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,

2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4) zaświadczenia,

pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości (art. 77 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Strona lub uczestnik postępowania może zatem, wedle swojego wyboru, albo wnioskować o wydanie odpisu dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez pracownika sekretariatu sądu, lub też może być zainteresowana jedynie „zwykłym” odpisem. Wpływa to bezpośrednio na wysokość koniecznej do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, bowiem wydanie kopii nie poświadczonej podlega opłacie w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę (art. 78 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Jednak, jak stanowi przepis art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczania żadnych kosztów sądowych, a więc zarówno dotyczy to opłat sądowych, opłat kancelaryjnych, jak i wydatków, np. na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Wyjątek stanowi sądowa opłata podstawowa 30 zł, jaką należy zapłacić do apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wnoszonych w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 36 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl