Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 22.10.2012

Mam 26 lat, zaś moja dziewczyna 16. Chcemy wziąć ślub i razem zamieszkać. Niestety rodzice mojej dziewczyny się na to nie zgadzają. Czy możemy złożyć wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa? Czy jeśli moja dziewczyna byłaby w ciąży, to mogłaby sama decydować o sobie? Czy w takiej sytuacji ja mógłbym zostać o coś oskarżony?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ Pana dziewczyna nie ukończyła osiemnastu lat, rzeczywiście nie może jeszcze o sobie w pełni decydować, gdyż podlega z mocy prawa władzy rodzicielskiej sprawowanej przez rodziców. Zgodnie z treścią przepisu art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą rodzicielską. Nie oznacza to jednak, że nie mają Państwo prawnych możliwości „przyspieszenia” biegu wydarzeń i legalnego poślubienia się zanim partnerka uzyska pełną zdolność do czynności prawnych, co wcale nie musi wiązać się z jej zajściem w ciążę.

 

Jak stanowi przepis art. 10 § 1 K.r.o., nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu (dotyczy to zarówno mężczyzny, jak i kobiety). Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny (art. 10 § 1 zdanie drugie K.r.o.). Jeśli zostałoby zawarte małżeństwo przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo zawarłaby małżeństwo wprawdzie po ukończeniu lat szesnastu, ale bez zezwolenia sądu opiekuńczego, byłaby to podstawa do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu braku przepisanego prawem wieku; powództwo takie mogłoby wnieść jednak tylko każde z małżonków, a nie osoby trzecie (art. 10 § 2 K.r.o.). Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeśli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął (art. 10 § 3 K.r.o.).

 

Ciąża kobiety zawsze będzie przeszkodą dla męża do żądania unieważnienia małżeństwa z racji braku właściwego wieku (art. 10 § 4 K.r.o.). Zwracam też uwagę, że jeśli kobieta zawrze małżeństwo przed ukończeniem osiemnastego roku życia, uzyskuje tym samym pełnoletniość, której nie traci w razie unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 2 Kodeksu cywilnego; w skrócie K.c.). Poza tym wyjątkiem pełnoletnim w świetle polskiego prawa jest tylko ten, kto ukończył lat osiemnaście (art. 10 § 1 K.c.).

 

Jeśli dziewczyna już ukończyła szesnaście lat, może samodzielnie wystąpić do sądu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Tylko w ten sposób, zanim uzyska pełnoletniość, będzie możliwe wspólne zamieszkanie bez zgody rodziców. Jak stanowi przepis art. 561 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych osiemnastu lat udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia się osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Przed wydaniem postanowienia rozstrzygającego taki wniosek sąd wysłucha wnioskodawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszłych małżonków (art. 561 § 3 K.p.c.).

 

Sąd, prowadząc to postępowanie nieprocesowe, może również zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia (art. 5611 K.p.c.). Sąd gruntownie ocenia daną sprawę i bada, czy zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny; zapewne przesłucha też rodziców partnerki, a być może również Pańskich rodziców. Jeśli kobieta w czasie toczącego się postępowania jest już w ciąży, stanowi to okoliczność działającą raczej na korzyść przyszłych małżonków.

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych osiemnastu lat składa się do sądu opiekuńczego, którym jest sąd rodzinny, a dokładnie właściwy wydział rodzinny i nieletnich (art. 568 K.p.c.). Miejscowo właściwy w takiej sprawie będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a więc miejsca zamieszkania Pańskiej dziewczyny (art. 569 § 1 K.p.c.). Zwracam uwagę, że miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa (art. 26 K.c.). Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł (art. 37 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Jeśli postanowienie sądu będzie negatywne dla Państwa, wówczas przysługiwać będzie zarówno wnioskodawczyni, jak i uczestnikom postępowania prawo do złożenia apelacji do sądu drugiej instancji. Jeśli sąd udzieli zezwolenia, po uprawomocnieniu się postanowienia można podjąć kolejne działania w celu zawarcia małżeństwa, już w urzędzie stanu cywilnego. Zawarcie małżeństwa spowoduje, że władza rodzicielska nad Pańską małżonką ustanie, gdyż będzie ona już przez ten fakt osobą pełnoletnią.

 

Ewentualne „zagrożenie” z punktu widzenia prawa karnego może natomiast dla Pana powstać ze strony rodziców dziewczyny w przypadku, gdyby dysponowali poszlakami lub dowodami, że utrzymywał Pan z ich córką kontakty seksualne przed ukończeniem przez nią piętnastego roku życia, wiedząc, że nie ukończyła tego granicznego wieku. Przepis art. 200 § 1 Kodeksu karnego stanowi, iż kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

 

Nie ma tu znaczenia okoliczność, że osoba małoletnia zgodziła się na wykonanie określonych czynności lub odbycie stosunku płciowego. Rodzice dziewczyny mogą złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dalej sprawa będzie toczyć się już z urzędu. Z tym wiąże się niezwykle dotkliwa konsekwencja: skazanie z tego przepisu na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania (tzn. na więcej niż 2 lata) skutkuje trwałym brakiem możliwości zatarcia skazania, co oznacza, że już zawsze w zaświadczeniach wydawanych przez Krajowy Rejestr Karny będzie pojawiać się informacja o skazaniu z art. 200 K.k. (art. 106a K.k.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki