.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielenie prokury żonie i przejście na urlop zdrowotny

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.05.2016

Zamierzam iść na urlop zdrowotny, ale nie mogę zawiesić działalności gospodarczej (mam zatrudnionych 3 pracowników, w tym 2 młodocianych). Zamierzam udzielić prokury żonie lub zwiększyć kompetencje pracownika. Czy pomimo tego mogę nie otrzymać urlopu w szkole? Nie mam możliwości zawieszenia działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop dla poratowania zdrowia reguluje art 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Dotychczasowa interpretacja przepisu art. 73 ust. 7 zdanie drugie ustawy Karta Nauczyciela w odniesieniu do Pana sprawy obejmuje oprócz stosunków pracy (lub innych działalności zarobkowych), podjętych po dacie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, również takie stosunki (działalności zarobkowe), które podjęto przed dniem udzielenia urlopu.

 

W judykaturze często znajduje się odwołania do wykładni językowej, gdzie znajdują się tezy, iż wyrażeniu „podejmuje” na gruncie ustawy nie nadano specjalnego znaczenia, skoro w katalogu definicji legalnych (art. 3) brak takiego pojęcia, a zatem winno zostać mu przypisane znaczenie wynikające z języka potocznego. W takiej sytuacji właściwy byłby wniosek, że w analizowanym przepisie mowa jest jedynie o stosunkach pracy i działalnościach zarobkowych, które rozpoczęły się już po dniu udzielenia nauczycielowi urlopu, względnie o tych aktywnościach zawodowych, które ubiegający się o urlop nauczyciel zawiesił, a które podjął na nowo po rozpoczęciu urlopu.

 

W takim stanie rzeczy uznaje się za uzasadniony wniosek, iż chodzi o uzupełnienie zakazu rozpoczynania nowych aktywności zawodowych o sytuacje wykonywania zatrudnienia lub działalności zarobkowych rozpoczętych przed udzieleniem urlopu, a kontynuowanych po tej dacie.

 

Obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2004 r. art. 73 ust. 1b ustawy Karta Nauczyciela stanowił, że w przypadku stwierdzenia, iż w okresie płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel wykonuje zatrudnienie lub prowadzi działalność sprzeczną z celami udzielonego urlopu, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Zwraca uwagę, że warunek wykonywania zatrudnienia lub prowadzenia działalności powiązany był z wymogiem sprzeczności z celami udzielonego urlopu. Oznacza to, że w poprzednim stanie prawnym dopuszczalna była dodatkowa aktywność zawodowa nauczyciela w czasie urlopu, byle nie była ona w sprzeczności z celem urlopu.

 

W przypadku takich stanów faktycznych zmiana Karty Nauczyciela zamiast ograniczyć, de facto wprowadzałaby zaostrzenie rygorów odwołania nauczyciela z urlopu, wobec zniesienia kryterium sprzeczności z celem urlopu trudno przyjąć, by ustawodawcy przyświecały takie intencje.

 

Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 179 poz. 1845) została zmieniona treść art. 73 Karty. W szczególności uzyskał nowe brzmienie przepis ustępu 7.

 

Na tle przytoczonych uregulowań jest widoczne, że do czasu nowelizacji art. 73 Karty Nauczyciela w 2004 r. przepisy tej ustawy wyraźnie dopuszczały w stosunku do nauczycieli chcących wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia możliwość wykonywania w okresie urlopu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności, wyłączając jednak rodzaje zatrudnienia i działalności sprzeczne z celami urlopu, określone bądź to ogólnie (2000 r.), bądź też z uwzględnieniem indywidualnych wskazań w orzeczeniu o potrzebie udzielenia urlopu (2001 r.). Nowelizacja ustawy dokonana w 2004 r. nie zawiera już tego rodzaju pozytywnej regulacji. Jednoznacznie natomiast formułuje w ustępie 7 zakaz nawiązania stosunku pracy lub podejmowania innej działalności zarobkowej w okresie przebywania na urlopie, bez względu na ich rodzaj (charakter); nie mogą one zostać również wprowadzone w drodze rozporządzenia wykonawczego, ponieważ odpowiedni przepis (ustęp 11) nie przewidział takiej kompetencji dla ministra zdrowia.

 

Z powyższego wynika jednoznacznie, że w porównaniu do wcześniejszych uregulowań ustawodawca, w aspekcie możliwości łączenia zatrudnienia w ramach stosunku pracy (lub innej działalności zarobkowej) z korzystaniem z urlopu, postanowił zaostrzyć warunki, na jakich nauczyciele mogą wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia. Jest to istotny wniosek, wskazujący na kierunek wykładni art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela. Równocześnie trudno byłoby przyjąć, że jeśli każde nawiązanie stosunku pracy lub podjęcie innej działalności zarobkowej w okresie przebywania na urlopie (zdanie pierwsze art. 73 ust. 7) uzasadnia odwołanie nauczyciela z urlopu, to nie powoduje takich skutków żadne zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzenie innej działalności zarobkowej podjęte przed rozpoczęciem urlopu, niezależnie od ich charakteru. Pozostawałoby to w oczywistej sprzeczności z celem urlopu dla poratowania zdrowia i wykładnia art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela dopuszczająca takie jego rozumienie byłaby nie do przyjęcia.

 

Wniosek o celowym zaostrzeniu przez ustawodawcę warunków korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia znajduje dalsze potwierdzenie w nowym przepisie art. 73 ust. 5, stabilizującym sytuację materialną nauczyciela w okresie korzystania z urlopu. Zgodnie z tym przepisem „nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54”.

 

Taki stan rzeczy został potwierdzony w orzecznictwie.

 

Przepis art. 73 Karty Nauczyciela wyraźnie wskazuje na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Pojawia się wobec tego pytanie, co z w sytuacji, gdy nauczyciel chcący skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia przed jego rozpoczęciem prowadził działalność gospodarczą. W przypadku, gdy nie zatrudnia innych osób, nie ulega wątpliwości, że nie może kontynuować jej prowadzenia. W takim przypadku pozostaje bądź skreślenie z ewidencji, bądź zawieszenie prowadzenia działalności. W przypadku zatrudniania pracowników zawieszenie działalności nie jest możliwe. W przypadku odmowy udzielenia urlopu lub późniejszego odwołania nauczyciel może próbować jednak wykazać, że np. na czas trwania urlopu udzielił pełnomocnictwa do prowadzania spraw przedsiębiorstwa. Ratio legis powołanego przepisu wskazuje, że chodzi o to, by nauczyciel osobiście nie prowadził działalności, która mogłaby zniweczyć skutki leczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton