Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielenie informacji publicznej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.01.2014

Każdemu obywatelowi, a nawet cudzoziemcom, przysługuje prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych, związanych z działalnością władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Udzielanie informacji publicznej może następować w drodze ogólnodostępnego ogłoszenia, lub na wniosek zainteresowanej osoby.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady udzielania informacji publicznej określa ustawa o dostępie do informacji publicznej1. Zgodnie z przepisami zawartymi w tym akcie prawnym informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje zgodnie z ustawą „każdemu”, a więc nie jest uzależnione od posiadania polskiego obywatelstwa.

 

Rodzaje informacji publicznej

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:

a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,

b) projektowaniu aktów prawnych,

c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych,

2) władzach publicznych oraz innych podmiotach wykonujących zadania publiczne, w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej podmiotów,

f) majątku, którym dysponują,

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, w tym o:

a) trybie działania,

b) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

c) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,

d) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

e) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

f) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,

g) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej,

4) danych publicznych, w tym:

a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:

– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych,

c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

5) majątku publicznym, w tym o:

a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,

d) majątku pozostałych podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej,

e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

f) długu publicznym,

g) pomocy publicznej,

h) ciężarach publicznych.

 

Należy zaznaczyć, że art. 6 ust. 1 ustawy zawiera katalog otwarty informacji, które powinny zostać uznane za informację publiczną. Oznacza to, że nawet informacje w nim niewymienione mogą stanowić informację publiczną, o ile dotyczą spraw publicznych.

 

Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej

 

Zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

 

1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące Skarb Państwa,

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą.

 

Sposób udostępniania informacji publicznej

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje:

 

1) w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na ustny lub pisemny wniosek,

3) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, lub zainstalowania w tych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

3) w drodze wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,

4) umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych (na chwilę obecną centralne repozytorium jeszcze nie funkcjonuje, jego uruchomienie jest dopiero planowane).

 

Co do zasady informacja publiczna powinna być dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który publikowany jest na stronach internetowych prowadzonych przez poszczególne podmioty państwowe. W przypadku jednak gdy informacja będąca informacją publiczną nie została udostępniona w BIP, musi być ona udzielona osobie, która złoży w tym celu odpowiedni wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Natomiast w przypadku informacji, która musi zostać opracowana, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek, przy czym dokonać tego można również drogą elektroniczną. Organ ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, i o ile to możliwe w tym terminie udzielić informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji (służy więc od niej odwołanie).

 

 

 

 

___________________

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.01.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki