Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udzielenie licencji żonie w celu optymalizacji podatku

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 15.11.2019

Szukam sposobu na legalną optymalizację podatku dochodowego. Obecnie pracuję na etacie, prowadzę DG, w ramach której sprzedaję produkty elektroniczne (kursy internetowe) i również wynajmuję własne mieszkania (najem prywatny, rozliczany na zasadach ogólnych). Wszystkie źródła dochodu rozliczmy wspólnie z żoną na PIT-36. W ramach DG nie jestem płatnikiem VAT-u (zwolnienie z tytułu na obrót). Pomyślałem, że w ramach DG mógłbym wygenerować koszt poprzez podpisanie umowy z żoną w zakresie licencji na wykorzystanie kursów internetowych, które ona przygotowała. Żona zaksięgowałaby sobie dochód, jednak przy rozliczeniu skorzystałaby z 50% kosztów uzyskania przychodu, więc sumarycznie podatek od kwoty, na którą opiewałaby licencja, byłby niższy. Nie wiem, czy to legalne i czy na przykład taką umowę na udzielenie licencji można by podpisać „wstecz”, aby już w ten sposób zoptymalizować podatek za rok miniony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Udzielenie licencji żonie w celu optymalizacji podatku

Proponowana przez Pana koncepcja na udzielenie licencji jest w świetle prawa poprawna. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów zarówno od strony udzielającego, jak i nabywającego licencję na program komputerowy.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przychód małżonki z tytułu udzielenia licencji na kursy internetowe (oprogramowanie komputerowe) należy zakwalifikować do praw majątkowych o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT. Co należy rozumieć przez prawa majątkowe wyjaśnia art. 18 ustawy? Zgodnie z tym przepisem za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

Jak wynika z powołanego przepisu, do praw majątkowych ustawodawca zalicza prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Stosownie do art. 1 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy – przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). O ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo autorskie przysługuje twórcy (art. 8 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

Treścią prawa autorskiego są m.in. autorskie prawa majątkowe, określone w art. 17 omawianej ustawy. Stosownie do tego przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Przychodami z praw autorskich będą więc wszelkie przysporzenia majątkowe wynikające z faktu posiadania przez podatnika autorskich praw majątkowych do utworu. W szczególności, przychodami takimi będą należności (wynagrodzenia) wypłacane twórcy na podstawie umów o korzystanie z utworu przez inny podmiot na określonych polach eksploatacji (tzw. umów licencyjnych).

 

W konsekwencji uważam, że przychody otrzymywane z tantiem stanowią przychód ze źródła przychodów: „prawa majątkowe” (art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy). Przychód ten powstaje w momencie otrzymania wynagrodzenia, a jeśli wcześniej wynagrodzenie to było postawione do dyspozycji to w momencie postawienia wynagrodzenia do dyspozycji.

 

Uważam również, że w tym przypadku może znaleźć zastosowanie przepis mówiący o 50% kosztach uzyskania przychodu. Kwestia zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów została uregulowana w art. 22 ust. 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

 

  1. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
  2. z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a;
  3. z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a.

 

Rozliczenie dochodów licencji odbywa się poprzez formularz PIT-36. Do obliczonego dochodu stosuje Pan stawkę 18% lub 32% (ta druga stawka, gdy dochód w ciągu roku przekroczy kwotę 85 528 zł).

 

Potwierdza to również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w piśmie z dnia 22.12.2015 r., nr IPTPB1/4511-590/15-4/MD:

 

„Zatem, jak wynika z powyższego, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu udzielania licencji na program komputerowy można rozliczyć jako przychód z tzw. praw majątkowych. Przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane są do odrębnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym przychody te nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej”.

 

Odnośnie natomiast nabywcy licencji należy zwrócić uwagę na formę, w jakiej taka licencji może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ważne są tu dwie kwestie – wartości licencji oraz czas jej używania.

 

Licencja bowiem może być amortyzowana (jako wartość niematerialna i prawna) lub też bezpośrednio ujęta w kosztach uzyskania przychodu.

 

Zgodnie z art. 22b ustawy §amortyzacji podlegają, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi”.

 

Jeżeli zatem licencja będzie wykorzystywana dłużej niż rok, należy ją amortyzować. Dalej jeżeli wartość takiej licencji:

 

  • wynosi mniej niż 10 000 zł można ją amortyzować jednorazowo–- w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.
  • wynosi więcej niż 10 000 zł należy ją amortyzować poprzez odpisy amortyzacyjne – przy czym okres amortyzacji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

 

Oznacza to, że roczna stawka amortyzacyjna dla programu komputerowego nie może być wyższa niż 50%. Tutaj zastrzeżenie, że mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowych do 50 000 euro.

 

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zakupiona licencja będzie wykorzystywana krócej niż rok (czyli nie będzie stanowiła wartości niematerialnej i prawnej). W takim przypadku można wydatek na jej zakup zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu (niezależnie od jej wartości). Jeżeli okaże się, ze licencja będzie wykorzystywana dłużej niż rok, należy się liczyć z koniecznością dokonania korekty i zapłacenia odsetek (warunek ten dotyczy licencji o wartości powyżej 10 000 zł).

 

Na zakończenie podam, że raczej nie ryzykowałbym podpisywania umowy wstecz. Tym bardziej, że rozumiem, iż księgi rachunkowe za 2018 r. są zamknięte, więc ciężko byłoby w nich wykazać odpis amortyzacyjny, skoro cały rok został już podliczony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + dwa =

»Podobne materiały

Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów

Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów? Mieszkanie zostało kupione w 2005 roku i sprzedane w 2010 r., a finansowane było częściowo kredytem hipotecznym.  

Rozliczenie opłaty wstępnej leasingu za samochód

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem podatku VAT (podatek liniowy). Mam zamiar wziąć w leasing operacyjny samochód, termin spłaty leasingu wynosi 3 lata, raty leasingowe fakturowane są co miesiąc. Firma leasigowa zaproponowała, że na opłatę wstępną wystawi fakturę VAT

Sprzedaż zakupionego mieszkania - ile wyniesie podstawa opodatkowania?

W 2008 r. zakupiłem mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Przeniesienie własności (akt notarialny) nastąpiło w sierpniu 2009 r. Cena mieskania to 150 tys. zł, ale wraz z odsetkami muszę oddać bankowi 170 tys. zł. Mieszkanie obecnie chcę sprzedać za 200 tys. zł. Ile wyniesie podstawa mojego opodat
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »