.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie spółki w trakcie małżeństwa - czy udziały wchodzą do majątku wspólnego małżonków?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18.08.2015

W trakcie małżeństwa założyłem z kuzynem spółkę z o.o., wnosząc udziały po 50%. Pochodziły one z majątku osobistego – darowizny od mojego ojca, którą przekazał nam w gotówce. Czy w tej sytuacji firma i udziały w spółce wchodzą do majątku wspólnego małżonków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśnię, że wkłady wnoszone do spółki na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z o.o. mogą być wnoszone z różnych źródeł: majątku osobistego i majątku objętego wspólnością małżeńską. Artykuł 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje enumeratywnie, co może być składnikiem majątku osobistego, m.in. są takim majątkiem rzeczy otrzymane w darowiźnie.

 

Co do zasady, art. 31 stanowi, iż do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

 

O ile prawa korporacyjne przysługują zawsze małżonkowi będącemu wspólnikiem w spółce – i tu nie ma żadnych wątpliwości interpretacyjnych, o tyle z prawami majątkowymi sytuacja już nie zawsze jest taka prosta i oczywista, bo inaczej może to wyglądać w aspekcie wewnętrznym w spółce i zewnętrznym, ale ponieważ wkład był wniesiony z majątku osobistego, to w Pana przypadku sytuacja taka nie ma w ogóle miejsca.

 

W przypadku spółek prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest ona odrębnym podmiotem prawa, mającym zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową, swój własny, niezależny od Pana majątek. To z kolei przesądza, że np. materiały znajdujące się na magazynie stanowią własność spółki, a nie Pana jako wspólnika, podobnie jest z innymi składnikami majątkowymi nabytymi w trakcie jej funkcjonowania, które stanowią własność spółki.

 

Tak więc „udziały stanowią” Pana majątek osobisty, ale do wyjaśnienia pozostaje jeszcze kwestia dochodów z tej spółki, bowiem, jak wyżej wspomniałam, artykuł 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Oznacza to w praktyce, że jeśli jest Pan np. jednocześnie w spółce tej zatrudniony i pobiera wynagrodzenie, to Pana wynagrodzenie wchodzi w skład majątku wspólnego.

 

Nadto, w skład majątku wspólnego może wchodzić także dywidenda, o ile jest pobrana przez Pana. Wyjaśnię bardziej precyzyjnie, że zgodnie art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

 

Z przepisu tego wynika, że zysk nie zawsze musi być dzielony. Dotyczy to zarówno podziału w ogóle, jak i podziału bezpośrednio po upływającym roku obrotowym, zależy to od woli samych wspólników spółki. Możliwe jest podjęcie decyzji np. o przeznaczeniu zysku rocznego na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, która wyłącza prawo do dywidendy albo przekazanie dywidendy na zwiększenie kapitału zakładowego tejże spółki itd. Piszę o tym dlatego, że zysk w spółce podzielony pomiędzy wspólników to zysk ten stanowi dochód, o jakim mowa w art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Tak więc zysk wypła­cony Panu ze spółki kapi­ta­ło­wej wcho­dzi w skład majątku wspólnego mał­żon­ków. Nie ma przy tym żadnego zna­cze­nia, czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością sta­no­wią mają­tek wspólny, czy oso­bi­sty każ­dego z mał­żon­ków. Zgod­nie z prze­pi­sami prawa do majątku wspól­nego należą zarówno dochody z innej dzia­łal­no­ści zarob­ko­wej każ­dego z mał­żon­ków, jak i dochody z majątku wspól­nego oraz z mająt­ków oso­bi­stych.

 

Reasumując, jeśli zatem umowa spółki czy uchwała zgromadzenia wspólników spółki będzie stanowić, że zysk nie jest wypłacany wspólnikom, a np. przeznaczony zostanie na jakąś inwestycję czy inne cele, a nie do wypłaty, to Pana małżonka nie będzie się mogła się domagać przy podziale majątku podziału tego zysku, bo nie stanowi on Pana dochodu.

 

W nauce prawa np. T. Sokołowski w Komentarzu do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opowiada się za brakiem podstaw do ingerencji drugiego małżonka, który jest zainteresowany zwiększeniem dochodów wchodzących do majątku wspólnego, w sposób zarządzania spółką, w której wspólnikiem jest tylko pierwszy małżonek w kontekście właśnie np. decyzji o inwestycji zysku inaczej niż poprzez jego wypłatę wspólnikowi.

 

Tak więc należy przyjąć, że jest dopuszczalna „ochrona tego zysku” przez Pana przed podziałem go w formie majątku wspólnego małżonków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »