.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie dokumentacji członkowi spółdzielni

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.04.2012

Ponad pół roku temu wysłałam do zarządu (do przewodniczącego rady nadzorczej) spółdzielczej kasy oszczędnościwo-kredytowej wniosek o wyznaczenie terminu udostępnienia dokumentacji z zebrania grupy członkowskiej, zebrania przedstawicieli członków, wybranych protokółów rady nadzorczej. Nie otrzymałam odpowiedzi. Jak skutecznie osiągnąć swój cel w oparciu o prawa członka spółdzielni, ujęte w aktach prawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akty prawne, jak Pani to określa, stanowią:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych:

 

„Art. 2. Kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nie uregulowanym odmiennie ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654)”.

 

2. Prawo spółdzielcze:

 

„Art. 18. § 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

 

§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:

 

 1. uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
 3. otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.);
 4. żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
 5. udziału w nadwyżce bilansowej;
 6. do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.

 

 

§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

§ 4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

 

§ 5. Członek spółdzielni ma obowiązek:

 

 1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów;
 2. dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.

 

§ 6. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w ustawie lub w statucie.

 

§ 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni. (…)

 

Art. 30. Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

 

Art. 35. § 1. Organami spółdzielni są:

 

 1. walne zgromadzenie;
 2. rada nadzorcza, zwana dalej »radą«;
 3. zarząd;
 4. w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez
 5. zebranie przedstawicieli – zebrania grup członkowskich (art. 59). (…)

 

Art. 89. 1. Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia w celu umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania się z nim”.

 

Jak wynika z tych przepisów, członek skok jako spółdzielni ma prawo do:

 

 • otrzymania odpisu statutu
 • otrzymania odpisu regulaminów,
 • zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni,
 • zaznajamiania się z protokołami obrad organów spółdzielni,
 • zaznajamiania się z protokołami lustracji,
 • zaznajamiania się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);
 • przeglądania rejestru członków.

 

Inne uprawnienia wskazane są w statucie spółdzielni.

 

Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie tego statutu (art. 31) prawa spółdzielczego.

 

„Organami spółdzielni są:

 

 1. walne zgromadzenie;
 2. rada nadzorcza, zwana dalej »radą«;
 3. zarząd;
 4. w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli – zebrania grup członkowskich” (art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

Zacząć trzeba od ustalenia, czy walne zgromadzenie zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takiej sytuacji bowiem organami spółdzielni są:

 

 1. zebranie przedstawicieli;
 2. rada nadzorcza;
 3. zarząd;
 4. zebrania grup członkowskich.

 

Jest to istotne z uwagi na prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni oraz zaznajamiania się z protokołami obrad organów spółdzielni.

 

W przypadku walnego zgromadzenia , a tym samym i zebrania przedstawicieli, prawo spółdzielcze wskazuje, że (art. 41 § 4) „protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej” – co oznacza prawo do ich przeglądania.

 

Jak Pani pisze, wystąpiła Pani do rady nadzorczej o „wyznaczenie terminu udostępnienia tegorocznej dokumentacji z zebrania grupy członkowskiej, zebrania przedstawicieli członków, wybranych protokołów rady nadzorczeji”.

 

Nie chce Pani nic ponad to, co ma zagwarantowane prawem.

 

Rada nadzorcza co do zasady nie reprezentuje spółdzielni. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

 

Prawo do reprezentowania spółdzielni przysługuje zarządowi. Zgodnie z art.4 8 § 1 „zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz”.

 

W zaistniałej sytuacji powinna Pani wystąpić do organów SKOK-u. Organami tymi będą: rada nadzorcza oraz zarząd.

 

Walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli oraz zebranie grup członkowskich) jest organem zbierającym się raz zna jakiś czas, i jest organem uchwałodawczym.

 

Dokumenty związane z jego funkcjonowanie są przechowywane przez zarząd skok. Do niego trzeba udać się w sprawie zaznajomienia się z uchwałami i protokołami tych organów( zebranie przedstawicieli, zebranie grup członkowskich, walnego zgromadzenia).

 

Procedura:

 

 1. wniosek pisemny do zarządu o udostępnienie w siedzibie SKOK-u protokołu z walnego zgromadzenia, ewentualnie z zebrania przedstawicieli oraz zebrania grup członkowskich, chodzi o cały protokół wraz z załącznikami,
 2. wniosek pisemny do zarządu o udostępnienie w siedzibie skok protokołu z posiedzenia (posiedzeń) zarządu w danym okresie, chodzi o cały protokół wraz z załącznikami,
 3. wniosek pisemny do rady nadzorczej o udostępnienie w siedzibie SKOK-u protokołu z posiedzenia (posiedzeń) rady w danym okresie, chodzi o cały protokół wraz z załącznikami,
 4. wyznaczenie terminu do udostępnienia celem zaznajomienia się z tymi dokumentami,
 5. w razie braku reakcji lub odmowie zarządu – skarga do rady (droga wewnątrzspółdzielcza wynikająca ze statutu),
 6. w razie braku reakcji lub przy odmowie rady – skarga do związku krajowego (droga wewnątrzspółdzielcza wynikająca ze statutu),
 7. ewentualnie w razie odmowy można rozważyć wystąpienie do sądu z wnioskiem o zobowiązanie SKOK-u do udostępnienia tych dokumentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl