Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie danych sprawcy kolizji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 08.11.2013

Brałem udział w kolizji. Sąd wydał wyrok nakazowy na moją korzyść, który jest prawomocny. Niestety poza imieniem i nazwiskiem sprawcy oraz numerem rejestracyjnym nie znam żadnych danych sprawcy. Bez nich ubezpieczyciel odmawia wszczęcia postępowania odszkodowawczego. Do kogo powinienem zwrócić się o udostępnienie tych danych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, że jest Pan stroną postępowania karnego w związku z kolizją drogową. Sprawca zdarzenia został skazany wyrokiem nakazowym. Obecnie wyrok jest prawomocny. W wyroku poza imieniem i nazwiskiem oraz numerem rejestracyjnym nie ma żadnych innych danych sprawcy. Ubezpieczyciel odmawia wszczęcia postępowania odszkodowawczego.

 

W sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron.

 

W treści pytania nie wskazuje Pan, czy występował w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym, czy też nie. Wyraźnie podkreślić należy, że pokrzywdzony jest stroną postępowania w toku postępowania przygotowawczego. W toku postępowania sądowego pokrzywdzony jest stroną postępowania, jeżeli występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego możliwe jest zatem złożenie wniosku o występowanie w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 49 § 1 K.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony jest stroną postępowania karnego ale tylko na etapie postępowania przygotowawczego. Jeżeli pokrzywdzony chce być stroną w postępowaniu sądowym, może to uczynić, występując w roli oskarżyciela posiłkowego albo powoda cywilnego. Tylko przymiot strony postępowania sądowego umożliwiał Panu wypowiadanie się w sądzie, a także składanie jakichkolwiek wniosków dowodowych.

 

Obecnie, ponieważ nie znany jest charakter, w jakim występował Pan w toku postępowania sądowego, zauważyć należy, że istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 156 § 1 K.p.k., zgodnie z którym: „Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom”.

 

Innymi słowy w celu uzyskania dostępu do pełnych danych sprawy powinien Pan udać się do sądu z prośbą o udostępnienie akt sprawy. Wniosek należy złożyć ustnie w sekretariacie sądu. Obecnie coraz więcej sądów ma tzw. czytelnie. Należy wcześniej zadzwonić do sądu i złożyć wniosek o udostępnienie akt w czytelni. Telefonując do sądu, należy podać sygnaturę akt sprawy i charakter, w jakim Pan występuje. Konieczne będzie zatem podanie sygnatury akt sprawy (w prawnym górnym roku na wyroku) oraz wskazanie, że jest Pan pokrzywdzonym.

 

Jeżeli sąd nie udostępniłby Panu akt sprawy, wówczas proszę udać się do prokuratury w celu złożenia, analogicznie jak to wskazano wyżej, wniosku o wydanie akt sprawy. Pragnę nadto zauważyć, że działanie ubezpieczyciela nie znajduje uzasadnienia, na mocy bowiem art. 156 § 1 zd. 2 K.p.k. za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Ubezpieczyciel może zatem samodzielnie wystąpić do sądu z wnioskiem o podanie danych osobowych sprawcy kolizji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki