Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnianie zdjęć za opłatą

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.07.2011

Zajmuję się robieniem zdjęć 3D towarów dla sklepu internetowego. Czy jeśli wykonam zdjęcia dla klienta, będę miała możliwość udostępniania ich komu innemu za opłatą, np. na zasadzie licencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszony przez Panią problem dotyczy sfery ochrony i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi, uregulowanej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Wykonywane przez Panią zdjęcia 3D są utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 wymienionej ustawy. Zgodnie z jego treścią „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

 

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. fotograficzne – art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy.

 

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną (art. 1 ust. 3 ustawy), zaś „ochroną może być objęty wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne” (art. 1 ust. 21 ustawy). „Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności” (art. 1 ust. 4).

 

Pani, jako twórca fotografii, jest podmiotem prawa autorskiego (art. 8 ust. 1).

 

Prawo autorskie do stworzonego przez Panią utworu występuje w dwóch postaciach – autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych.

 

Autorskie prawa osobiste to nierozerwalna więź autora z dziełem, nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu się (art. 16 ustawy). Obejmuje ona prawo do:

 

  1. autorstwa utworu,
  2. oznaczania utworu swoim imieniem i nazwiskiem,
  3. do udostępniania go anonimowo,
  4. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
  5. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu,
  6. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

 

Autorskie prawa majątkowe to przysługujące twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy). Autorskie prawa majątkowe gasną, co do zasady, z upływem 70 lat od śmierci twórcy (art. 36 pkt 1 ustawy).

 

Pani jako twórca może więc zawrzeć dowolną umowę, w której rozporządzi Pani swoimi majątkowymi prawami autorskimi do fotografii (licencję), na zasadzie cywilnej swobody umów, o ile na daną treść umowy wyrazi zgodę kontrahent. Może Pani również nie przenosić swoich majątkowych praw autorskich do utworu na zamawiającego daną fotografię albo przenieść je tylko w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji.

 

Pola eksploatacji szczegółowo określa art. 50 ustawy. Należą do nich przykładowo: utrwalanie dzieł dowolną techniką, publiczne prezentowanie, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzanie do pamięci komputerów, wykorzystywanie w internecie, modyfikowanie dzieła poprzez dokonywanie korekty, przeróbek i zmian, swobodne używanie i korzystanie z dzieła jak również z pojedynczych jego elementów w zakresie promocji i reklamy etc.

 

Zamawiający będzie miał prawo korzystać z wykonanej na jego zlecenie fotografii, gdyż została zrealizowana dla niego odpłatnie. Będzie mógł to czynić, rozpowszechniając ją nieodpłatnie w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust. 1 ustawy). Użytek osobisty obejmuje krąg bardzo bliskich osób, przy czym nie ma dokładnej definicji, jakie są to osoby, w każdym przypadku należy to ocenić zależnie od okoliczności sprawy.

 

„Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje, że na nabywcę przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworu” (art. 52 ust. 1), chyba że umowa zawiera inne postanowienia. Warto jednak zastrzec dla pewności, że te prawa nie zostaną przeniesione.

 

Określone postanowienie zawieranych przez Panią umów, obejmujących wykonanie fotografii, mogłyby brzmieć następująco:

 

„Wykonawca zachowuje wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanego utworu i nie wyraża zgody na jakiekolwiek jego powielanie i udostępnianie przez Zamawiającego, poza przypadkami, kiedy zezwalają na to przepisy ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

 

O tych wyjątkowych przypadkach była mowa wyżej (np. dozwolony użytek osobisty).

 

Wówczas, z takim zastrzeżeniem umownym, będzie Pani miała możliwość dysponowania swoimi majątkowymi prawami autorskimi do fotografii w drodze licencji na ich używanie. Umowa licencyjna dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53).

 

Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie 5 lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że zastrzeżono inny termin (art. 66).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 6 =

»Podobne materiały

Import zabawek z Chin

Wraz z naszą spółką z o.o. rozważamy import zabawek z Chin. Mimo że producent zapewnia, że zabawki nie naruszają praw autorskich i mają certyfikaty – trudno wierzyć w to w 100%. Jak w tej sytuacji zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami w kwestii samego importu, ale też praw autorskich?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »