Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady i ograniczenia związane z wglądem w akta sprawy zainteresowanej strony

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.06.2009

Autor omawia zasady i ograniczenia związane z wglądem w akta sprawy zainteresowanej strony.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnicy często nie wiedzą czy, i na jakich zasadach w toczącym się postępowaniu mają prawo wglądu w akta swojej sprawy. Zgodnie z artykułem 178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z pózn. zm.) strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Może z niego również skorzystać pełnomocnik oraz przedstawiciel strony. Wskazuje się również, iż przysługuje ono także podmiotom na prawach strony.

 

Słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 maja 2004 r. (sygn. FSK 54/2004, LexPolonica, nr 369794, ONSAiWSA 2004/3 poz. 60), iż:
„Możliwość zapoznawania się z aktami sprawy, ich przeglądanie, sporządzanie z nich notatek itp., to uprawnienie podatnika, a nie jego obowiązek w świetle przepisów art. 178 i nast. Ordynacji podatkowej. Temu uprawnieniu podatnika odpowiada obowiązek po stronie organu podatkowego umożliwienia mu skorzystania z takiej możliwości przewidzianej powołanymi przepisami prawa procesowego.”

 

Czynności te dokonywane są zawsze w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu, a strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.

 

Z omawianego uprawnienia można korzystać w każdym stadium postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. (sygn. I FSK 250/05) wskazuje, iż:
„Uprawnienie wynikające z art. 178 § 1 Ordynacji podatkowej (prawo do przeglądania akt sprawy) jest uprawnieniem niezależnym od ustanowionego w art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej (prawa do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego). Prawo strony do przeglądania akt sprawy przysługuje w każdym stadium postępowania i tylko od strony zależy sposób korzystania z tego prawa, czy czynić to będzie na bieżąco (wielokrotnie) w trakcie całego postępowania, czy jednorazowo przed wydaniem decyzji, czy też w ogóle nie będzie z niego korzystała”.

 

Uprawnienia tego nie stosuje się jedynie do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny.

 

Skrajnie ciekawym pojęciem jest tu interes publiczny oraz problem, czy organ ma się na niego powołać, czy wykazać, czym jest w konkretnej sprawie i czy występuje?

 

Orzecznictwo sądowe wypracowało jednak pewien schemat postępowania, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 9 maja 2001 r. (sygn. I SA/Ka 2319/99, LexPolonica nr 361757) przeczytać możemy, że:
„Ponieważ Ordynacja podatkowa nie zdefiniowała pojęcia »interesu publicznego«, użytego w art. 179 § 1, wymaga to zatem wskazania przez organ, wydający postanowienie oparte na powyższym przepisie, co w konkretnym przypadku stanowi ten interes publiczny, który uniemożliwia stronie zapoznanie się z aktami sprawy lub poszczególnymi dokumentami. Nie może to być jedynie powołanie się ogólnikowo na istnienie takiego interesu.”

 

Co więcej: „postanowienie odmawiające udostępnienia stronie dokumentu wyłączonego z akt sprawy powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, o którym mowa w art. 217 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odnoszące się do przesłanki wyłączenia, nawet jeśli wyłączenia dokonano odrębnym postanowieniem, na które nie przysługiwało zażalenie. W świetle art. 178 i art. 179 Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dopuszczalne jest pozbawienie strony dostępu jedynie do tej części dokumentu, która zawiera dane uzasadniające jego wyłączenie z akt sprawy” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 września 2008 r., I SA/Bk 229/2008, LexPolonica, nr 2018761, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2009/1, str. 131).

 

Wskazuje się również, „iż jeżeli organy podatkowe w postępowaniu dowodowym wykorzystują informacje dotyczące dodatkowo i innych podatników nie związanych bezpośrednio, a jedynie pośrednio z przedmiotową sprawą, mają obowiązek utrzymać w tajemnicy tylko te ich cechy, które pozwoliłyby osobom nieuprawnionym na ich identyfikację, tym samym żadne ograniczenia nie dotyczą informacji o działalności gospodarczej skarżącego. Mogą i winny być wyżej wymienione informacje wykorzystane w prowadzonym postępowaniu podatkowym, a zatem również udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową, jak również ocenić moc dowodową i wiarygodność wszelkich załączników stanowiących podstawę dokonanych ocen, w tym deklaracji celnych dotyczących skarżącego. W niniejszej sprawie wobec powyższego doszło niewątpliwie do uniemożliwienia stronie prawidłowego przygotowania się do procesu podatkowego” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 7 listopada 2001 r., I SA/Gd 2143/2000, LexPolonica, nr 356181, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2002/3, poz. 71).

 

Odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami objętymi ochroną i wyłączonymi sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Zauważyć należy również, iż zgodnie z art. 292 Ordynacji podatkowej w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym kontroli podatkowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 102 § 2 i 3, art. 135-138, art. 139 § 4, art. 140 § 2, art. 141 i art. 142 oraz przepisy rozdziałów 1, 2, 5, 6, 9-12, 14, 16, 22 oraz 23 działu IV. W rozdziale 10 działu IV znajduje się omawiany art. 178 § 1, który stanowi, iż strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Uznać zatem można, iż nawet w trakcie kontroli podatkowej podatnikowi (kontrolowanemu) przysługiwać będzie omawiane uprawnienie.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.06.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus sześć =

 

»Podobne materiały

Jak liczyć upływ terminów na gruncie Ordynacji podatkowej?

Autor wskazuje zasady obliczania upływu terminów na gruncie Ordynacji podatkowej.

 

Płatnicy podatków

Autor krótko charakteryzuje instytucję płatnika, oraz wymienia podmioty, którym na podstawie ustaw podatkowych przyznaje się ten status.

 

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Podatnicy często sporządzają odwołania od decyzji organów podatkowych we własnym zakresie. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na elementy, które odwołanie winno zawierać.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »