.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ucieczka do Niemiec przed odpowiedzialnością w sądzie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.11.2015

Mąż wyjechał za granicę, gdzie pobierał nielegalnie świadczenia na nasze dziecko. Dokonaliśmy rozdzielności majątkowej. Obawiam się jego długów. Groził mi, że jak założę sprawę o znęcanie nade mną, to ucieknie za granicę do Niemiec i nikt go nie znajdzie. Czy musi stawić się w sądzie? Czy mogę starać się o separację? Czy da się go ukarać na wzbogacanie się naszym kosztem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. oraz przepisy Kodeksu karnego – w skrócie K.k.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż obawia się Pan, że małżonek, z którym posiada Pani rozdzielność majątkową, będzie próbował uciekać przed odpowiedzialnością karną za czyny karalne, których miał się dopuścić.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż założyła Pani sprawę mężowi za znęcanie się nad Panią. Zgodnie z treścią art. 207 § 1 K.k. „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

O uznaniu za „znęcanie się” zachowania sprawiającego cierpienie psychiczne ofiary powinna decydować ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonego. Powszechnie przyjętym jest, iż za znęcanie się nie może być uznane zachowanie sprawcy, które nie powoduje u pokrzywdzonego poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się”.

 

Konieczne jest ustalenie, czy na skutek założonej przez Panią sprawy o znęcania się małżonkowi został postawiony zarzut z art. 207 § 1 K.k. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile środek zapobiegawczy, np. w postaci zakazu opuszczania kraju, może być zastosowany tylko wobec podejrzanego. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Innymi słowy jako pokrzywdzona w sprawie o znęcanie się winna Pani wnosić w prokuraturze o zapoznanie się z aktami sprawy celem ustalenia, czy zarzut został przedstawiony. Jeżeli zarzut został przedstawiony proszę udać się do prokuratora celem wskazania na swoje obawy, a w szczególności celem przedstawienia wypowiadanych przez małżonka twierdzeń.

 

Zgodnie z art. 277 § 1 K.p.k. „w razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju, który może być połączony z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu. Do czasu wydania postanowienia w przedmiocie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący postępowanie może zatrzymać dokument, jednakże na czas nie dłuższy niż 7 dni”.

 

Warunkiem koniecznym zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczenia kraju jest wykazania tzw. uzasadnionej obawy ucieczki. Jak wskazuje się w literaturze, „środek ten ma przeciwdziałać wyjazdowi oskarżonego za granicę. Może on spełniać ważną rolę w ograniczeniu stosowania tymczasowego aresztowania, umożliwia bowiem pozostawanie oskarżonego w kraju, zapobiegając utrudnianiu postępowania karnego przez ucieczkę za granicę; w zasadzie bez stosowania tymczasowego aresztowania można zabezpieczyć stawiennictwo oskarżonego przed organem procesowym” (B. Czechowicz, Zakaz opuszczania kraju).

 

W chwili obecnej zasadne jest podjęcie rozmowy z prokuratorem prowadzącym sprawę znęcania się i wskazanie, na plany małżonka. W mojej ocenie, jeżeli może się Pani podeprzeć także innymi dowodami, np. zeznaniami świadków na tę okoliczność, ważne jest wskazanie prokuratorowi danych tych osób (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania). Jeżeli Pani wolą jest zatrzymanie męża w kraju, istotne jest podjęcie tych kroków celem uzyskania zakazu opuszczania kraju. Jako okoliczność potwierdzającą Pani wątpliwości oraz twierdzenia należy wskazać na sygnatury akt spraw zawisłych przed sądami ze wskazanie nazw tychże sądów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl