.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uciążliwy zapach z ubojni zwierząt a powództwo negatoryjne i powództwo o odszkodowanie

W bliskim sąsiedztwie naszej nieruchomości istnieje ubojnia zwierząt. Po uboju rozchodzi się na całą miejscowość uciążliwy zapach. Mogą to potwierdzić wszyscy mieszkańcy. Co możemy z tym zrobić? Czy możemy podać właścicieli ubojni do sądu? Jeśli tak, to o co ich pozwać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie w związku z działalnością obu przedsiębiorstw mamy do czynienia z tzw. immisjami pośrednimi.

 

Pod pojęciem immisji pośrednich należy rozumieć oddziaływanie na grunt sąsiedni przy korzystaniu ze swoich nieruchomości. Immisje polegają więc na czynnościach dokonywanych na własnej nieruchomości, ale których skutki występują na gruncie sąsiednim.

 

Wśród immisji pośrednich możemy wyróżnić immisje materialne i niematerialne. Immisje materialne polegają na przenikaniu na nieruchomość sąsiednią cząstek materii lub pewnych sił, np. hałasy, pyły, nieprzyjemnie zapachy. Z kolei immisje niematerialne polegają na oddziaływaniu tylko na sferę psychiki właściciela tej nieruchomości, m.in. na poczucie jego bezpieczeństwa czy estetyki.

 

Polskie prawo cywilne zakazuje tylko takich immisji, które nadmiernie naruszają interes sąsiada. Co ważne, powszechny jest już pogląd w orzecznictwie, iż sąsiedztwo należy rozumieć szeroko – nie tylko bezpośrednie, ale także dalsze.

 

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Art. 144 ustanawia zatem zakaz tylko takich działań właściciela nieruchomości, które przestają być uprawnieniem wynikającym z własności, a stają się działaniem bezprawnym, bez względu na winę tego, kto dopuścił się zakłóceń.

 

Oceniając, czy korzystanie z nieruchomości przekracza „przeciętną miarę”, należy mieć na uwadze społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości i stosunki miejscowe. Warto mieć tu na uwadze zwłaszcza orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1985 r. (sygn. II CR 149/85), w którym stwierdzono, że ocena „przeciętnej miary”, w rozumieniu art. 144 Kodeksu cywilnego, powinna być dokonywana na podstawie obiektywnych warunków panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym terenie, a nie na podstawie subiektywnych odczuć osób.

 

Właściciel nieruchomości może więc w dopuszczalnych granicach dokonywać różnych działań na swojej nieruchomości, których skutkiem jest zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiednich. Jeżeli jednak już to czyni, to powinien starać się o to, ażeby działania te nie przekraczały „przeciętnej miary”. W razie przekroczenia tej granicy właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje tzw. roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem, co reguluje art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

Powództwo negatoryjne

 

W myśl powołanego wyżej przepisu przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

 

Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny, w którego okręgu jest położona Pana nieruchomość.

 

Pozew winien być opłacony opłatą sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Niemniej z uwagi na to, że trudno w tym przypadku określić wartość przedmiotu sporu, od pozwu powinien Pan uiścić tzw. opłatę tymczasową w wysokości 30 zł. W orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej i ewentualną różnicę będzie trzeba dopłacić.

 

Rolą sądu w procesie o naruszenie art. 144 Kodeksu cywilnego jest rozstrzygnięcie, czy właściciele przedsiębiorstw rzeczywiście ponadprzeciętnie zakłócają korzystanie z Pana nieruchomości sąsiedniej. Sąd dostosowuje swoją decyzję do rodzaju dokonanego naruszenia. Może żądać zaniechania działań stanowiących źródło niedozwolonych działań lub zastosowania takich środków, które doprowadzą do ograniczenia immisji (np. zastosowanie filtrów itp.).

 

Powództwo o odszkodowanie

 

Niezależnie od powyższego roszczenia, jeśli przedsiębiorstwo wyrządziło Panu szkodę (czy to szkodę w majątku, czy szkodę na osobie), to może Pan wytoczyć na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego także powództwo o odszkodowanie. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny, miejsca zamieszkania pozwanego.

 

W tym przypadku należy zażądać zasądzenia od pozwanego odpowiedniej kwoty pieniężnej (wyrażonej w walucie polskiej) za wyrządzoną szkodę. Wartością przedmiotu sporu będzie suma, której Pan żąda.

 

W pozwie winien Pan określić, na czym polega wyrządzona szkoda, jej rozmiar oraz związek przyczynowy między działalnością przedsiębiorstw a powstałą szkodą (należy wykazać, że gdyby nie działalność przedsiębiorstwa, szkoda nigdy by nie powstała). Wysokość żądania musi więc odpowiadać rozmiarowi wyrządzonej szkody. Opłata od pozwu o zapłatę odszkodowania – 5% wartości przedmiotu sporu.

 

Pozew – zarówno w jednym, jak i drugim przypadku – należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Również w obu przypadkach pozew winien zawierać następujące elementy:

 

  1. oznaczenie sądu,
  2. wskazanie stron postępowania (tj. powoda i pozwanego) wraz z adresami,
  3. wskazanie żądania, czyli tego, czego Pan (powód) się domaga, w tym zasądzenie od pozwanego na Pana rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych,
  4. wskazanie wartości przedmiotu sporu,
  5. przedstawienie w sposób zwięzły stanu faktycznego sprawy,
  6. przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

 

Nadto dobrze byłoby do pozwu załączyć dowody, które potwierdziłby naruszenie prawa ze strony sąsiada (np. fotografii).

 

Dowód uiszczenia opłaty sądowej (przelewu) należy również załączyć do pozwu. Opłatę można uiścić także poprzez naklejenie znaków opłaty skarbowej na pozwie (nabędzie je Pan w kasie sądu). Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia od pisma procesowego należnej opłaty przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma.

 

Reasumując, w związku z funkcjonowaniem w sąsiedztwie wymienionych zakładów, przysługuje Panu przede wszystkim roszczenie negatoryjne o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. Nadto w przypadku wyrządzenia szkody na skutek ich działania może Pan żądać odszkodowania.

 

Nadto warto wspomnieć, iż trwają pracę nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. W art. 5 projektu ustawy wskazano, że właściwy organ ochrony środowiska, tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta, będzie wydawał decyzję administracyjną, w której określa terminy i zasady postępowania w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, kierując się aktualną wiedzą dotyczącą technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie w ograniczaniu uciążliwości zapachowej.

 

Ponadto w decyzji ww. organ będzie mógł:

 

  • ustalić trasy udostępnione dla transportu ładunków powodujących uwalnianie substancji zapachowych,
  • zakazać na wyznaczonym terenie stosowania określonych procesów technologicznych związanych z uwalnianiem substancji zapachowych,
  • ustalić ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z instalacji i urządzeń, z których uwalniają się substancje zapachowe.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl