Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie układu w postępowaniu upadłościowym

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 10.06.2013 • Zaktualizowane: 10.06.2013

Artykuł omawia przesłanki uchylenia układu zawartego przez dłużnika z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ustawy z 28 lutego 2003 r.: Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej ustawą) – „upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”, przy czym – jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika – ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu (art. 14 § 1 ustawy).

 

Czym jest wspomniany układ? Nie jest to umowa ani orzeczenie sądu, lecz akt prawny, na który składają się łącznie: oświadczenie woli upadłego lub wierzyciela zawarte w propozycjach układowych, oświadczenie woli złożone w odpowiedniej formie na zgromadzeniu przez odpowiednią liczbę wierzycieli (art. 285 ustawy) oraz orzeczenie sądu zatwierdzającego układ (art. 287 ustawy).

 

Zasadnicza treść układu sprowadza się do określenia sposobu restrukturyzacji zobowiązań upadłego i może obejmować w szczególności:

 

  1. odroczenie wykonania zobowiązań;
  2. rozłożenie spłaty długów na raty;
  3. zmniejszenie sumy długów;
  4. konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
  5. zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność (art. 270 ustawy).

 

Układ w postępowaniu upadłościowym wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności, według ustawy, objęte są układem (czyli zasadniczo wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika przez sąd), choćby nie zostały umieszczone na liście wierzytelności. Równocześnie żaden z wierzycieli nie może żądać od dłużnika więcej, tj. kwoty wyższej, niż określona układem. Układ, w swojej istocie, ma bowiem służyć przywróceniu pełnej wypłacalności dłużnika, co byłoby zazwyczaj niemożliwe, gdyby długi, w pełnej wysokości, ciągnęły się za nim w nieskończoność.

 

Z drugiej jednak strony, wierzyciele muszą mieć jakąś gwarancję, że rezygnują z niektórych swoich uprawnień mając realną perspektywę uzyskania choć częściowego zaspokojenia swoich należności. Taką gwarancją jest m.in. możliwość żądania uchylenia układu (art. 302-305 ustawy).

 

Zgodnie z art. 302 ustawy sąd – na wniosek wierzyciela lub upadłego albo osoby, która z mocy układu uprawniona jest do wykonania lub nadzorowania wykonania układu – uchyla układ, jeżeli upadły nie wykonuje postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Orzeczenie sądu przybiera postać postanowienia o uchyleniu układu, na które przysługuje zażalenie, przy czym wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonalności postanowienia o uchyleniu układu (art. 360 w zw. z art. 229 ustawy).

 

Pierwsza z w/w przesłanek uchylenia układu – niewykonywanie zobowiązań określonych w układzie – zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy upadły nie zaspokaja wierzytelności, które obejmuje układ. Druga przesłanka uchylenia układu to oczywistość faktu, że układ nie będzie wykonany – może zaś zachodzić także w razie zdarzeń losowych, które ujemnie wpływają na dochodowość przedsiębiorstwa.

 

Prawomocne postanowienie sądu o uchyleniu układu ujawnia się w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dziale szóstym rejestru przedsiębiorców (art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Dane te wpisywane są z urzędu albo na wniosek wierzycieli lub upadłego.

 

„Jeżeli sąd uchyla układ, zmienia postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i ustanawia sędziego-komisarza oraz syndyka” (art. 304 ustawy). Tą drogą ostatecznie pozbawia się także dłużnika zarządu swoim majątkiem, jeżeli uprzednio sąd pozostawił mu taką możliwość.

 

W razie uchylenia układu w podjętym postępowaniu upadłościowym dotychczasowi wierzyciele dochodzą swych roszczeń w ich pierwotnej (nie zaś ograniczonej jak w układzie) wysokości. Odsetki nalicza się do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu. Wypłacone uprzednio, na podstawie układu, sumy zalicza się na poczet dochodzonych wierzytelności (art. 305 ustawy).


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.06.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Informacja o upadłości spółki

W przypadku gdy spółka zagrożona jest upadłością, dla jej wierzycieli istotna jest aktualna informacja o tym, kiedy upadłość zostanie ogłoszona. Informację taką można uzyskać na klika sposobów.

 

Podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Artykuł omawia warunki dla skutecznego złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy oraz ogłoszenia tej upadłości przez sąd. Wiedza niezbędna każdemu przedsiębiorcy.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »