Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.06.2008 • Zaktualizowane: 07.06.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z uchyleniem uchwały wspólnoty mieszkaniowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o własności lokali wprowadza zasadę sądowej kontroli zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z art. 25 tejże ustawy, każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu i żądać jej uchylenia z powodu niezgodności z przepisami prawa, umową właścicieli, albo gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej można wytoczyć w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

Zaskarżenie uchwały nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie – w trybie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń – do czasu zakończenia postępowania. Powód, występując o wstrzymanie wykonania uchwały, musi uwiarygodnić żądanie jej uchylenia, a także wykazać, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić go zaspokojenia. Treść art. 25 ust. 2 wskazuje, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia może zostać podjęte przez sąd z urzędu.

 

Niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały może polegać na jej niezgodności z przepisami prawa, a także na naruszeniu przepisów postępowania, które określają tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej. W doktrynie przyjmuje się, że zarzuty formalne (odnoszące się do naruszenia postępowania) mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wtedy, gdy naruszenie przepisów postępowania miało lub mogło mieć wpływ na treść uchwały. Odpowiednio należy rozumieć niezgodność uchwały właścicieli z umową właścicieli.

 

Można żądać uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej z tego powodu, że narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. W takim wypadku sąd bada rzetelność, celowość i gospodarność podjętej uchwały.

 

W sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej właściwy jest tryb procesowy. Stroną powodową jest właściciel lokalu. Z odrębnych przepisów wynika, że legitymację procesową mają również prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Stroną pozwaną jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez zarząd.

 

Sąd, orzekając o uchyleniu uchwały, wydaje wyrok o charakterze konstytutywnym, i ma on moc od chwili uchwalenia zaskarżonej uchwały.

 

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 17 pkt 42 K.p.c., składa się do sądu okręgowego. Sądem właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu położona jest nieruchomość wspólna. Od pozwu w sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.06.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Warunki jakie powinno spełniać pismo procesowe

W artykule tym autorka omawia warunki, jakie powinno spełniać każde pismo procesowe oraz konsekwencje ich niedochowania.

 

Organ właściwy do wydania decyzji

Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Natomiast to, który organ jest właściwy miejscowo do wydania rozstrzygnięcia, określają co do zasady przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może zmienić statut spółki akcyjnej w drodze uchwały. Jednak aby zmiana statutu była skuteczna, wymaga ona również zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, którą zobowiązany jest zgłosić zarząd spółki. Zmiana statutu jest obowiązkowa w przypadku podwyższenia lub ob

 

Umowy pożyczki z nierezydentem zawarte poza granicami kraju – skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych

W artykule przedstawione zostały skutki zawarcia umów pożyczki z nierezydentami poza granicami kraju, w podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności przedstawiony został pogląd doktryny podatkowej oraz polskich organów podatkowych, a także wątpliwość, jaka może się pojawić w związku z zawar

 

Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego

Obowiązek naliczania i odprowadzania podatku dochodowego może spoczywać na samym podatniku lub na płatnikach, którymi w podatku dochodowym od osób fizycznych są w szczególności zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz organy rentowe.

 

Umowa zawarta na odległość

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce coraz powszechniejszą praktyką staje się zawieranie umów bez obecności obu stron w oznaczonym miejscu i czasie (czyli „na odległość”). Umowy takie zawierane są przede wszystkim przez Internet oraz telefonicznie.

 

Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

Już na etapie procesu o naruszenie praw własności intelektualnej naruszyciel może zostać zmuszony do zapłaty uprawnionemu części dochodzonych kwot. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, jakby powód w pewnym stopniu wygrał spór. Instytucję taką nazywamy zabezpieczeniem antycypacyjnym.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »