Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uchylenie kary porządkowej przez pracodawcę

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 18.09.2013

Pracuję w urzędzie. Kiedy wróciłem do pracy po dwutygodniowym urlopie, nakazano mi pisemne złożenie wyjaśnień i otrzymałem karę porządkową. Okazało się, że przed pójściem na urlop dopuściłem do przelania zasiłku osobie zmarłej (akt zgonu zawieruszył się pomiędzy papierami). Czy mam szansę, aby przekonać pracodawcę do uchylenia kary porządkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety trudno będzie znaleźć argumenty, które mogą przekonać pracodawcę do uchylenia kary porządkowej, która została na Pana nałożona. Zanim przejdę do meritum, przedstawię pokrótce instytucję kary porządkowej przewidzianej w Kodeksie cywilnym (w skrócie: K.c.) oraz możliwości jej kwestionowania.

 

Kara porządkowa przewidziana jest w art. 108 Kodeksu pracy (dalej: K.p.). Zgodnie z tym przepisem za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

 

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

 

Dalsze przepisy K.p. regulują procedurę udzielania tej kary. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

 

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

Artykuł 112 K.p. reguluje kwestię odwołania od tak wymierzonej kary. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Właściwym jest sąd rejonowy – sąd pracy. Strona zwolniona jest od ponoszenia kosztów. Odwołanie można wnieść tylko po wyczerpaniu procedury wewnątrzzakładowej (złożenia sprzeciwu).

 

Oczywiście domyślam się, że te przepisy są Panu znane, jednak muszę wyjaśnić kilka kwestii, które się z nimi wiążą.

 

Po pierwsze dla wymierzenia kary nie ma znaczenia stopień zawinienia ze strony pracownika. Pracodawca może więc ukarać pracownika nawet w przypadku jego winy nieumyślnej, czyli w sytuacji, gdy wprawdzie nie chciał postąpić sprzecznie z porządkiem pracy, ale przez swoje niedbalstwo czy nawet roztargnienie dopuścił do takiej sytuacji.

 

Pracodawca może ukarać pracownika jedynie za naruszenia, o których mówi wyżej cytowany art. 108 K.p. Nieprzestrzeganie porządku i organizacji pracy odnosi się do regulaminu pracy i pragmatyków pracowniczych. W przypadku pracowników samorządowych pragmatykę tworzy ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku. Zgodnie z jej treścią do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli, w szczególności:

 

  1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
  2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
  3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
  4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
  6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
  7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Nie znam regulaminu pracy obowiązującego w Pana urzędzie, ale już na przykładzie ustawy można zauważyć, że można uczynić Panu zarzut niewykonywania swoich obowiązków sumiennie i sprawnie (sam Pan napisał, że akt zgonu zapodział się w dokumentach).

 

Podstawą sprzeciwu może być tylko nałożenie kary z naruszeniem przepisów, tj. nałożenie tej kary za czyn niebędący naruszeniem porządku i organizacji pracy i innych wymienionych w art. 108 K.p., nałożenie jej po upływie określonego terminu lub bez zachowania formy pisemnej ewentualnie bez uprzedniego wysłuchania pracownika.

 

W opisanej przez Pana sytuacji procedura udzielenia Panu kary upomnienia została przeprowadzona prawidłowo. Miał Pan możliwość wypowiedzenia się co do sytuacji, karę nałożono w formie pisemnej w ustawowym terminie (Pański urlop zawiesił bieg tego terminu do czasu pojawienia się Pana w pracy). Kara została nałożona za nienależyte wypełnianie obowiązków – niewydanie w odpowiednim czasie decyzji, niezareagowanie na otrzymaną informację, zagubienie dokumentów, co wiąże się z niezachowaniem porządku w miejscu pracy. Opis zawinienia mieści się w formule „naruszenie porządku i organizacji pracy”.

 

Jedynym punktem zaczepienia w takiej sytuacji może być próba wyjaśnienia, że niewydanie decyzji nie było Pana winą. Jeśli pracodawca nie zapewnił właściwych warunków pracy, w których dokumenty nie mogą się zagubić, to wina za niedopatrzenie leży po jego stronie. Być może u Państwa w wydziale praktyką jest, że ktoś rzuca dokumenty na biurko pracownika i nie jest on w stanie kontrolować wpływu do jego referatu. Opisanie takiej praktyki mogłoby pomóc. Argumentem przemawiającym za brakiem winy po Pana stronie niewątpliwie byłyby braki kadrowe przy dużym wpływie spraw (do tego przyczynia się także okres urlopowy). Jeśli pracownik jest obarczony zadaniami, których nie jest w stanie sumiennie wykonać w czasie swojej pracy, to trudno przypisać mu winę za przeoczenie dokumentu (chociaż muszę przyznać, że pracodawca wcale nie musi się z tym zgodzić).

 

W tym kierunku zmierzał Sąd Najwyższy, orzekając w wyroku z dnia 14 stycznia 2000 r. (sygn. akt II UKN 310/99), że: „zwłoka w ustalaniu statusu ubezpieczonego oraz w wykonaniu prawomocnych wyroków sądów pracy i ubezpieczeń społecznych wynikająca z podejmowania przez pracownika organu rentowego czynności wyjaśniających, nie uzasadnia nałożenia na tego pracownika kary upomnienia, w sytuacji, gdy w stosunkowo krótkim okresie poprzedzającym ukaranie był on nagradzany za właściwe wykonywanie obowiązków”. W sprawie sąd podkreślił też, że określone czynności należały do zadań innego pracownika, że korespondencja pomiędzy dwoma urzędami trwała długo bez winy pracownika. W takich argumentach upatrywałabym Pana szansy na uchylenie tej kary.

 

Oczywiście takie argumenty o wiele bardziej przekonają sąd niż samego pracodawcę, ale – jak Pan zauważył – podstawą do wniesienia skargi do sądu i przedstawienia takich zarzutów jest uprzednie złożenie sprzeciwu do pracodawcy.

 

W odwołaniu do sądu pracy można powołać się także na wadliwą procedurę rozstrzygania przez pracodawcę o sprzeciwie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1998 r. (sygn. akt I PKN 422/98) stwierdził, że: „okoliczność, że w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związku zawodowego, którego pracownik jest członkiem, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rozpatrzenia, przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu od zastosowania kary porządkowej (art. 112 § 1 zdanie 2 K.p.), stanowiska reprezentującej pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej (art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz. U. 1991 r. Nr 55, poz. 234 ze zm.)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 9 =

»Podobne materiały

Kiedy rozszerzanie obowiązków pracownika jest bezprawne?

Jestem zatrudniona na stanowisku kierowniczym w urzędzie gminy, oprócz swego zakresu obowiązków mam zastępstwo za inspektora do spraw ewidencji i dowodów. Stażysta, który ma mi pomagać, nie może jeszcze wykonywać w pełnym zakresie koniecznych czynności ze względu m.in. na ochronę danych osobowych, w

 

Zmiana grafiku i stanowiska pracy bez zgody pracownika

Pracuję w zakładzie w systemie 3-zmianowym – od 6 lat na jednej zmianie. To znaczy chodzę na rano, popołudnie i noc, ale cały czas z tą samą ekipą na jednej zmianie. Czy pracodawca może nakazać mi chodzić na inną zmianę i pracować na innym stanowisku bez mojej zgody? Nie chcę zmieniać zmiany a

 

Sprostowanie świadectwa pracy po terminie 7 dni

Jestem pracodawcą. Mój pracownik się zwolnił, wystawiłem mu świadectwo pracy. Pomimo pouczenia na świadectwie, że jest 7 dni na wystąpienie o sprostowanie, dopiero po miesiącu dostarczył wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i sprostowanie świadectwa. Czy muszę odpowiadać na ten wni

 

Kara porządkowa za niestawienie się na wezwanie do straży miejskiej

Dostałem mandat na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Odwołałem się od tego i teraz przysłano mi informację o karze porządkowej za niestawienie się na wezwanie do straży miejskiej. Co robić? Może się odwołać lub napisać zażalenie?

 

Zmiana imienia w dokumentach

Na co dzień posługuję się jednym imieniem, a w dokumentach mam drugie. Rodzice używają tylko tego pierwszego imienia, całe otoczenie też. Czy możliwa jest zmiana imienia w dokumentach? Jak się za to zabrać?

 

Odebranie prawa jazdy po zatrzymaniu za granicą

W 2015 roku zostałem zatrzymany przez policję za granicą, w Holandii, prowadziłem samochód pod wpływem alkoholu. Prawo jazdy zostało mi zatrzymane przez policję holenderska oraz dostałem zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi na 6 miesięcy. Kara, którą orzekł sąd, dawno minęła, jednak sąd odes

 

Konsekwencje wykonania operacji plastycznej podczas L4

W ubiegłym roku, przebywając na zwolnieniu lekarskim (pół roku) po zawale serca, miałam przeprowadzoną wcześniej zaplanowaną (przed zawałem) operację plastyczną żylaków. Na tę okoliczność przysługiwałoby mi zwolnienie lekarskie od chirurga plastyka, ale przebywając wówczas na zwolnieniu po zawale, n

 

Błąd w opisie aukcji na Allegro i wycofanie się z transakcji

Sprzedawałem na Allegro 4 opony, ale niejasno skonstruowałem ofertę i wynikało z niej, że cena jednej opony jest ceną całego kompletu (4 szt.). Nabywca nalega na wydanie mu całego kompletu, ja natomiast nie godzę się na taką transakcję, próbując wycofać się z transakcji (rzekomo umowy cywilnoprawnej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »