.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezwłasnowolnienie agresywnej matki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.09.2019

Nasza matki ma 94 lata, mieszka samotnie w domu należącym (darowizny) do mojej siostry. Siostra postanowiła zrobić remont tej nieruchomości, bo jest w opłakanym stanie. Matka nie wyraża zgody na czynności remontowe, jest agresywna, atakuje członków rodziny. Co możemy zrobić, by zapanować nad agresywną matką, czy możliwe jest ubezwłasnowolnienie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w wyłącznym interesie osoby chorej, która z przyczyn określonych w art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego nie jest w stanie kierować swym postępowaniem albo z przyczyn określonych w art. 16 § 1 potrzebuje pomocy do prowadzenia spraw życia codziennego. Instytucja ubezwłasnowolnienia nie służy dobru wnoszącego o ubezwłasnowolnienie i rodziny tegoż wnoszącego.

 

Przy ubezwłasnowolnieniu osoby oprócz przesłanek wskazanych w art. 13 § 1 i art. 16 § 1 należy uwzględnić cel, któremu służy ubezwłasnowolnienie. Cel ten polega przede wszystkim na potrzebie niesienia pomocy osobie, która ma być ubezwłasnowolniona, w załatwianiu jej spraw majątkowych i niemajątkowych.

Sąd nie ma obowiązku ubezwłasnowolnienia osoby w każdym wypadku ustalenia przesłanek wspomnianych w art. 13 § 1 i art. 16 § 1. Po stronie sądu istnieje jedynie fakultatywność wydania tego rodzaju orzeczenia w zależności od okoliczności sprawy i względów natury celowości.

 

Ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite lub częściowe, unormowane jest w art. 13 i 16. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu wydaje sąd po przeprowadzeniu postępowania uregulowanego w art. 544–560 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek. Z wnioskiem może wystąpić:

 

  • małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
  • jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jeżeli osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego,
  • jej przedstawiciel ustawowy,
  • prokurator.

 

Przy wszczęciu lub w toku postępowania sąd może z urzędu ustanowić kuratora lub doradcę tymczasowego dla osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Doradca tymczasowy może być też ustanowiony na wniosek (art. 547 § 2 i art. 548 Kodeksu postępowania cywilnego). Z mocy samego prawa uczestnikami postępowania, oprócz wnioskodawcy, są: osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, jej przedstawiciel ustawowy i małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a także prokurator (art. 546). Ponadto uczestnikami postępowania mogą być osoby należące do kręgu uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem (art. 545 § 1).

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądu okręgowego (art. 544 § 1). Właściwość miejscową sądu normuje art. 544 § 2. Wniosek powinien odpowiadać ogólnym warunkom przewidzianym w art. 511, art. 187 i art. 126.

 

Na osobę, która zgłosiła wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, sąd może nałożyć karę grzywny do wysokości jednego tysiąca złotych (art. 545 § 4). Od wniosku o ubezwłasnowolnienie pobiera się wpis stały w kwocie 40 zł.

 

Z brzmienia art. 13 § 1 wynika jednoznacznie, że do ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby w wieku powyżej lat trzynastu (warunek osiągnięcia tego wieku jest pierwszą i podstawową przesłanką, od której uzależniona jest możliwość ubezwłasnowolnienia) może dojść tylko wtedy, gdy są spełnione w chwili orzekania o ubezwłasnowolnieniu dwie dalsze (poza wiekiem) przesłanki, a mianowicie: a) osoba, której dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie, jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią, i b) wskutek tej choroby „nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.

 

Podstawowym skutkiem ubezwłasnowolnienia całkowitego, przewidzianym wyraźnie w art. 12, jest całkowita utrata zdolności do czynności prawnych. Skutki przewidziane w art. 13 § 2 (oddanie ubezwłasnowolnionego pod opiekę opiekuna czy też pozostawienie go pod władzą rodzicielską jednego lub obojga rodziców) są niejako skutkami następczymi związanymi z utratą zdolności do czynności prawnych. Trzeba pamiętać, że ustanowienie opieki, i to z urzędu (sąd okręgowy, po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym, przesyła odpis postanowienia do sądu opiekuńczego), następuje w każdym wypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby pełnoletniej (także takiej, która uzyskała pełnoletność przez zawarcie małżeństwa). Jeżeli natomiast nastąpi ubezwłasnowolnienie całkowite osoby niepełnoletniej – w wieku powyżej lat trzynastu – to w wypadku, gdy pozostawała ona pod władzą rodzicielską od chwili uprawomocnienia się postanowienia orzekającego ubezwłasnowolnienie całkowite, rodzice nadal sprawują tę władzę. Opiekę dla takiej osoby ustanawia się tylko wówczas, gdy nie pozostaje już ona (niezależnie od przyczyn) pod władzą rodzicielską. W praktyce w tym drugim wypadku dla dziecka (osoby, co do której orzeczono ubezwłasnowolnienie całkowite) opiekun jest ustanowiony jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu i sąd opiekuńczy po otrzymaniu odpisu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym nie ustanawia nowego opiekuna; por. także art. 108 i 177 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

„Z porównania treści art. 16 § 1 z art. 13 § 1 wynika, że przyczyny, z powodu których może dojść do ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, są takie same. I w jednym, i w drugim wypadku orzeczenie ubezwłasnowolnienia może nastąpić tylko z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa i narkomanii. W obu też wypadkach pijaństwo i narkomania wymienione zostały przykładowo, jako przyczyny mogące uzasadniać ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie więc może wchodzić w grę także w wypadku, gdy do zaburzeń psychicznych dojdzie z innych przyczyn. Przykładowo, jako inną przyczynę, można wskazać hulaszczy tryb życia i marnotrawstwo” (orzeczenie SN z 5 lutego 1965 r., sygn. akt I CR 399/64).

 

Chociaż przyczyny ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego są podobne, to analiza orzeczeń Sądu Najwyższego wskazuje na to, że orzekanie ubezwłasnowolnienia całkowitego ma miejsce wówczas, gdy stan choroby psychicznej (niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych) jest głęboki. Tylko w takim wypadku bowiem można mówić o stanie uniemożliwiającym kierowanie przez chorego „swym postępowaniem”. Natomiast stan zdrowia psychicznego jest z reguły lepszy, jeżeli uzasadnia jedynie orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego. Oczywiście zarówno stan uniemożliwiający kierowanie swym postępowaniem, jak i stan wskazujący na potrzebę udzielenia pomocy w prowadzeniu spraw, nie są pojęciami jednoznacznymi i sąd w konkretnej sprawie musi ocenić, który z motywów wchodzi w grę i który z rodzajów ubezwłasnowolnienia należy zastosować.

 

Ustawodawca stanowiąc, że ubezwłasnowolnienie częściowe może być orzeczone tylko w wypadku, gdy potrzebna jest pomoc do prowadzenia spraw (§ 1), i że dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę (§ 2), nie określił, nawet ogólnie, kompetencji kuratora. Przyjąć więc należy, iż zakres kompetencji regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności art. 181 tego kodeksu. Trzeba przy tym pamiętać, że przyczyny ustanowienia kuratora mogą być różne i że zawarte są w różnych przepisach, między innymi także w przepisach procesowych. Poszczególne przepisy określają też z reguły cel, jakiemu ma służyć przewidziana instytucja kuratora. Gdy chodzi o kuratelę przewidzianą w art. 16 § 2, to ma ona na celu przede wszystkim ochronę praw osoby mającej - na skutek ubezwłasnowolnienia częściowego – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązujących i rozporządzających, i to zarówno przy czynnościach jednostronnych, jak i przy umowach.

 

Reasumując: trzeba zacząć od wniosku do sadu, sąd powoła biegłego psychiatrę, być może mama zostanie pod obserwacją na oddziale. Potem biegły wyda opinię, a na jej podstawie sąd postanowienie. Wówczas można mamę umieścić w ośrodku, czy decydować o jej leczeniu, jeśli zagraża otoczeniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »