.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłacanie ubezpieczenia społecznego rolników podczas pobytu za granicą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.12.2012

Od kilku lat przebywam za granicą, ale cały czas opłacam składkę na ubezpieczenie społeczne rolników. Nie zgłosiłem w KRUS pracy zarobkowej. Obecnie chcę wrócić do kraju, a także ubezpieczyć synka. Czy powinienem „przyznać się” do pracy za granicą, czy lepiej nie – by uniknąć konsekwencji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 

Art. 7.1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

 

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 pkt 1, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji”.

 

Zgodnie z treścią Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II UK 254/2005 LexPolonica nr 1519053 OSNP 2007/15-16, poz. 234 1, „rolnicze ubezpieczenie społeczne ustaje po upływie kwartału, w trakcie którego rolnik podjął zatrudnienie, jeżeli kontynuuje zatrudnienie po upływie tego kwartału”.

 

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu). Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Powyższe oznacza, iż przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.

 

Rolnik jest zobowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w jego gospodarstwie oraz informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności (art. 37 ust. 1). Wszystkich ubezpieczonych, za których składkę opłaca ten sam rolnik, można objąć jedną decyzją, ustalającą podleganie ubezpieczeniu z ustawy (art. 39 ust. 1). Przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu z ustawy domniemywa się, iż właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach. Jeżeli własność lub dzierżawa gruntów przysługuje kilku osobom przyjmuje się, iż każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej (art. 38). Domniemanie to może być w postępowaniu sądowym obalone, co oznacza, że właściciel gruntów może bronić się zarzutem, że nie prowadzi działalności rolniczej (por. wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie z 11 czerwca 1997 r., sygn. akt III AUa 410/97).

 

Przepisy nie regulują kary za niezgłoszenie podjęcia pracy zarobkowej.

 

Jeśli tego w ogóle Pan nie zgłosi, KRUS nie wykreśli Pana z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

 eneralnie zaś to ubezpieczenie ustało z mocy ustawy. Może Pan obecnie udać się do KRUS, zgłosić, że Pan pracował, i ponownie zarejestrować się w KRUS, jeśli nie ma Pan innego tytułu ubezpieczenia, a także zarejestrować syna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl