.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie samochodu - termin płatności składki

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.05.2014

W kwietniu 2009 r. kupiłam auto. Kontynuowałam ubezpieczenie samochodu zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. Właśnie dostałam pismo od firmy windykacyjnej, że 12 maja 2009 r. upłynął termin płatności składki i obecnie mam ją zapłacić wraz z odsetkami. To dla mnie niedorzeczne. Co robić? Czy mogę uniknąć tej płatności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie, które Pani porusza w pytaniu, reguluje Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Art. 31 przywołanej ustawy zakłada, że „w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się”.

 

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 1. „posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu”.

 

Przy czym przepis ten nie zawiera żadnej sankcji, a jedynie w interesie zbywcy jest jak najszybsze powiadomienie zakładu ubezpieczeń o przeniesieniu posiadania na nabywcę. Wyznacza ono okres, w którym odpowiedzialność z tytułu zapłaty składki ubezpieczenia samochodu ciąży na zbywcy i nabywcy solidarnie. Zgodnie z zasadą solidarności (art. 366 i następne Kodeksu cywilnego) zakład ubezpieczeń jako wierzyciel decyduje, od którego dłużnika żąda spełnienia świadczenia.

 

Ale wracając do wezwania Pani do zapłaty – roszczenie ubezpieczyciela jest w mojej ocenie przedawnione, ponieważ pisze Pani, że termin płatności składki upłynął w dniu 12 maja 2009 roku, i jeśli w procesie Pani podniesie zarzut przedawnienia, to sąd powództwo oddali, czyli Pani wygra sprawę.

 

Postaram się szczegółowo wyjaśnić Pani kwestię przedawnienia. Otóż, zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech, a więc hipotetyczne roszczenia przeciwko Pani przedawniły się z dniem 12 maja 2012 roku – o ile takie w ogóle przysługiwały (bo trochę niejasne jest, skąd się wzięło, skoro Pani kontynuowała ubezpieczenie samochodu i płaciła składki, może po prostu zbywca jednak nie zapłacił składki).

 

Tym samym może Pan skierować np. pismo do firmy windykacyjnej i powołać się na zarzut przedawnienia. Dodam tylko, że pismo to typowy „straszak”, ale firmy te bardzo często wysyłają wezwania do zapłaty przedawnionych należności, licząc, że adresat się wystraszy, zadzwoni, oni poproszą o napisanie pisma o rozłożenia na raty lub anulowanie odsetek i w ten sposób, zyskując uznanie długu na piśmie, skierują sprawę do sądu.

 

W myśl bowiem art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego „po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia”; jako przykłady czynności równoznacznych ze zrzeczeniem się zarzutu przedawnienia Sąd Najwyższy wskazał pertraktacje dłużnika z wierzycielem na temat rozłożenia długu na raty, zawarcie umowy nowacyjnej, zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej (inaczej wyrok SA w Katowicach z dnia 30 września 2005 r., sygn. akt I ACa 693/05, Lex, nr 164623, którego teza brzmi: „zrzeczenie się przedawnienia winno być wyraźne”). Dlatego też proszę absolutnie w żadnej formie wymienionej lub podobnej nie przyznawać, że wie Pani, że roszczenie istnieje. Gdyby Pani to bowiem zrobiła, mogliby Panią skutecznie pozwać o zapłatę.

 

Zwrócę też uwagę na jeszcze jedną rzecz, z mojej praktyki wynika, że firmy takie bardzo często składają pozwy na przedawnione roszczenia w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym do e-sądu, czyli Sądu Rejonowego Lublin–Zachód w Lublinie (mają bowiem ku temu pewne powody). Często jest potem tak, że dłużnik przesyłki z e-sądu nie odbierze i nakaz zasądzający przedawnione roszczenie uprawomocni się, a dłużnik dowiaduje się o tym od komornika, gdy ten wszczyna egzekucję.

 

Dlatego bardzo proszę być czujnym i gdyby się tak stało, proszę złożyć sprzeciw, w którym podniesie Pani tylko zarzut przedawnienia i raz na zawsze pozbędzie się Pani tego problemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton