.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie samochodu

Zastanawiasz się czy ubezpieczenie samochodu jest potrzebne? Co się stanie jeśli brak ubezpieczenia samochodu?

 Zostałem z dowodem rejestracyjnym samochodu. Auto zostało zezłomowane, nie mam jednak dokumentu, który by to potwierdzał. Nie wiem też, który zakład tę usługę wykonał, gdyż sprawę załatwiała moja żona, z którą nie mam kontaktu (przebywa za granicą). Muszę więc płacić OC na ubezpieczenie samochodu, którego już nie posiadam. Czy zapłacenie kary (tzn. wyrejestrowanie auta) rozwiąże sprawę? Czy jest jakiś sposób, żeby ten problem rozwikłać bez angażowania policji, gdyż musiałbym oskarżyć żonę, a chciałbym tego uniknąć?

Niewątpliwie jest to sytuacja niepożądana i należy bezsprzecznie dążyć do wyrejestrowania pojazdu już faktycznie nieistniejącego.

Już na wstępie pozwolę sobie na dygresję: rzecz nie w tym, jaką karę Pan zapłaci, ale w tym, aby skutecznie w świetle prawa „zdjąć” z Pana zobowiązania posiadacza auta, zwłaszcza związane z ubezpieczeniem OC. Ponadto naturalną koleją rzeczy powinno być zaktualizowanie stanu prawnego wobec jego niezgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.

Niewątpliwie musi Pan dokonać skutecznie dwóch niezbędnych czynności:

 1. wyrejestrować auto,
 2. rozwiązać umowę OC z ubezpieczycielem.


Ad 1. W celu wyrejestrowania samochodu należy udać się do wydziału komunikacji, w którym auto zostało zarejestrowane (właściwego miejscowo). Na wniosek Pana, jako właściciela, samochód zostanie wyrejestrowany przez organ właściwy miejscowo ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Przepisy określają, że auto może zostać wyrejestrowane w przypadku:
 • jego kradzieży – właściciel musi wówczas złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,
 • jego wywozu z kraju – gdy zostało zarejestrowane za granicą lub zbyte za granicą,
 • jego zniszczenia (kasacji) za granicą,
 • udokumentowania trwałej i zupełnej utraty jego posiadania bez zmiany w zakresie prawa własności – w tym przypadku przedkłada się dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadanego pojazdu, dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście.
 • przekazania go przedsiębiorcy, który prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów (tzw. złomowanie).


Jak widać, jest to zamknięty katalog, dlatego musi Pan mieć świadomość, że tylko takie powody wchodzą w rachubę. Teoretycznie najłatwiej byłoby Panu skorzystać z przedostatniej możliwości, jednak problem praktyczny jest taki, że powinien Pan oddać nie tylko dowód, ale i tablice rejestracyjne. Wnioskuję z Pana opisu, że ich Pan nie posiada.

Pozostają Panu dwa rozwiązania: zdecydowanie żądać w punkcie złomowania wydania zaświadczenia (takie punkty mają stosowne ewidencje, auto nie znika we mgle, jest odnotowywany jego VIN, a złomujący ma obowiązek wydać stosowne zaświadczenie). Jeżeli z jakichkolwiek względów jest to jednak niemożliwe, to proszę wyjaśnić w wydziale komunikacji, że fizycznie auto nie istnieje, dlatego nie ma Pan tablic (kłamstwo o kradzieży lub fikcyjnej sprzedaży definitywnie odradzam!).

Nie gwarantuję Panu, że wydział komunikacji zaakceptuje bez szemrania to, że auto nie istnieje, ale jedno jest pewne: nie powinien pozostawiać Pan formalnego bytu auta „bezwolnemu tokowi sprawy”. W przeciwnym razie bowiem ubezpieczenie samo nigdy nie wygaśnie i formalnie będzie wymagalne. Tylko skuteczne wyrejestrowanie auta pozwoli w tym przypadku ostatecznie zamknąć polisę OC.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 

W okresie 07.03.2005 r. – 07.03.2006 r. miałem wykupione ubezpieczenie samochodu. W marcu 2006 r. sprzedałem samochód i kupiłem nowy wraz z nową polisą. Dokumenty od dotychczasowego ubezpieczyciela zaginęły w boju i nie wiem, czy składałem wypowiedzenie ubezpieczenia. Ostatnio zadzwonił do mnie windykator i stwierdził, że jestem winien ubezpieczycielowi 1500 zł za automatyczne przedłużenie polisy. Przez te 3 lata ubezpieczyciel słowem nie pisnął, że coś mi przedłużył. Co mogę z tym zrobić? Słyszałem, że w przypadku sprzedaży to kupujący troszczy się dalej o ubezpieczenie samochodu.

  Instytucję obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152), przede wszystkim w rozdziale 2, art. 23-43a, zatytułowanym „Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Opieram się na założeniu (zgodnie z tym, co Pan pisze), że ostatnią umowę ubezpieczenia OC przedmiotowego pojazdu zawarł Pan z ubezpieczycielem na okres od marca 2005 r. do marca 2006 r. i potem Pan już żadnej umowy nie zawierał.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 powoływanej ustawy w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia (ta, którą zawarł zbywca pojazdu) ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego.

Jednakże zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy zbywca pojazdu mechanicznego obowiązany jest do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia zbycia pojazdu mechanicznego, o fakcie zbycia tego pojazdu i danych osobowych nabywcy. Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i danych osobowych nabywcy   Przeczytaj pełną treść

 

 Prowadzę komis samochodowy. W zeszłym tygodniu otrzymałem z U.F.G. wezwanie do uregulowania należności za zakupione samochody – opłacenie OC (ubezpieczenie samochodu). Mam wykupione ogólne ubezpieczenie komisowe, a w razie potrzeby (gdy klient jest zainteresowany jazdą próbną) wykupuję OC miesięczne (taką opcję zaproponował mi agent). Co powinienem teraz zrobić?

W celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie, posłużyć należy się właściwymi przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), gdzie w art. 23 ust. 1 wskazuje się, że „posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

Ponadto, stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy, „posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 1. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych;
 2. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;
 3. przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 4. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;
 5. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
 6. przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 ust. 3;
 8. najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 6 oraz w art. 31 ust. 1 i 4”.


Jak zatem z powyższego wynika, ustawodawca nie wprowadził żadnego rozróżnienia na pojazdy użytkowane w zwykły sposób i pojazdy o specjalnym reżimie ubezpieczeniowym w związku z tym, że stanowią one przedmiot obrotu handlowego – zatem, co zresztą nie budzi w praktyce ubezpieczeniowej większych wątpliwości, stwierdzić należy, iż obowiązkiem ubezpieczenia OC objęte są wszystkie pojazdy mechaniczne, czyli m.in. właśnie samochody.

Powyższe stanowisko wynika również z samego sensu i celu wprowadzenia ubezpieczenia obowiązkowego OC, które ma na celu zabezpieczenie interesów osób ewentualnie poszkodowanych ruchem tych pojazdów, a zauważyć należy, iż pojazdy znajdujące się w komisie mogą być przecież w każdej chwili użyte, jeżeli nawet nie przez potencjalnego klienta, to chociażby przez właściciela lub pracownika komisu, który chce np. dany samochód przestawić. W takiej sytuacji, jeżeli w czasie przestawiania pojazdu kierowca wyrządziłby szkodę, zastosowanie znalazłoby właśnie ubezpieczenie OC. Warto także wskazać, że pod pojęciem „ruchu pojazdu” należy rozumieć nie tylko mechaniczne uruchomienie silnika i przemieszczenie w ten sposób samochodu, lecz także każdy inny ruch tego pojazdu, czyli np. jego stoczenie się ze wzniesienia. Także i w takim wypadku bowiem, w razie powstania szkody, zastosowanie znalazłoby ubezpieczenie obowiązkowe OC. Mówią krótko, ustawodawca chciał maksymalnie wyeliminować sytuacje, w których mogłoby dojść do szkody, a dany pojazd nie byłby objęty ubezpieczeniem OC.

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy niestety, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny słusznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczył Panu opłatę za pozostawanie pojazdu w danych okresach bez obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Ubezpieczenie samochodu - kara za brak opłaty OC
Ubezpieczenie samochodu OC na mój stary samochód miałem do 15 lipca. Dwa tygodnie wcześniej wysłałem do ubezpieczyciela zawiadomienie o rezygnacji, ponieważ chciałem złomować samochód (Polonez Truck). Auto stało u mnie w garażu, ale we wrześniu dokonałem kilku napraw i 15 września opłaciłem ponownie OC. Trzy tygodnie później dostałem wezwanie do zapłaty kary w kwocie kilkakrotnie przewyższającej wartość samochodu. Czy mogę jakoś uniknąć płacenia tej kary?

Powódź 2010 – zalany samochód – ubezpieczenie samochodu (autocasco)
W maju 2010 r. temat wielkiej powodzi w Polsce nie schodził z pierwszych stron gazet. Widok ludzkiej tragedii, zalanego wrocławskiego osiedla Kozanów z pewnością zapamiętamy na długo. Po tragedii zaczyna się liczenie strat. I pojawia się pytanie – kto ma za nie zapłacić? Oprócz mieszkań i budynków podczas powodzi zniszczeniu ulegają też samochody. Czy jest możliwość dochodzenia odszkodowania za zatopiony pojazd? Artykuł ten przeznaczony jest przede wszystkim dla tych, którzy walczą z ubezpieczycielem o odszkodowania za zalany samochód.

Samochód rajdowy i ubezpieczenie samochodu - OC
Chcę wykupić ubezpieczenie samochodu - OC, którym mam zamiar startować w rajdach samochodowych. Czy ustawa o OC wyłącza z ubezpieczenia OC imprezy typu rajdy samochodowe? Czy ubezpieczyciel może ustanowić własne szczegółowe warunki ubezpieczenia OC, które wykluczają rajdy samochodowe z polisy OC? Co się stanie w przypadku, jeśli jednak wezmę udział w rajdzie (i dojdzie do wypadku), a podczas zawierania umowy nie zaznaczę opcji „rajdy”?

Podział majątku po rozwodzie
Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów – nakładów, których nie płaciła żona w trakcie trwania małżeństwa? Mam na myśli raty kredytu hipotecznego i nakłady finansowe na wyposażenie zakupionego mieszkania. Chodzi również o koszty użytkowania samochodu, który kupiłem przed ślubem (benzyna, ubezpieczenie samochodu OC, naprawy). Jeśli tak, to czy jest do tego gotowy wniosek, jakie pismo należy złożyć w sądzie?

Ubezpieczenie samochodu (OC) w 2 firmach
Nowy właściciel samochodu zawarł umowę z nowym ubezpieczycielem. Dzień po kupnie pojazdu wysłano (listem priorytetowym, ale bez potwierdzenia odbioru) poprzedniemu ubezpieczycielowi wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Jednak firma twierdzi, że nie otrzymała wypowiedzenia w odpowiednim czasie i formie i żąda zapłacenia ubezpieczenia. 1) Czy trzeba wysyłać takie wypowiedzenia listem poleconym? 2) Co należy zrobić, aby uwolnić się od żądań poprzedniego ubezpieczyciela? A może ma on rację i musimy zapłacić zdublowane ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie samochodu, wypadek i „szkoda całkowita”
Miałem kolizję drogową. Ubezpieczenie samochodu - OC sprawcy miało pokryć szkody. Ubezpieczyciel wycenił mój samochód (landrower discovery, 100 000 km przebiegu, bezwypadkowy) na 8000 zł. Ubezpieczyciel stwierdził, że według jego wyceny naprawa będzie przewyższać wartość auta, dlatego w grę wchodzi „szkoda całkowita”. Powiedział, że jeśli się na nią nie zgodzę, to mogę naprawić auto w ASO i przynieść rachunki, ale oni uznają wysokość naprawy tylko do 8000 zł. Czy to działanie zgodne z prawem? Czy ubezpieczyciel musi mnie zmuszać do naprawy? Jakie kroki podjąć w tej sytuacji?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl