.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie OC w 2 firmach

Nowy właściciel samochodu zawarł umowę z nowym ubezpieczycielem. Dzień po kupnie pojazdu wysłano (listem priorytetowym, ale bez potwierdzenia odbioru) poprzedniemu ubezpieczycielowi wypowiedzenie ubezpieczenia OC. Jednak firma twierdzi, że nie otrzymała wypowiedzenia w odpowiednim czasie i formie i żąda zapłacenia ubezpieczenia. 1) Czy trzeba wysyłać takie wypowiedzenia listem poleconym? 2) Co należy zrobić, aby uwolnić się od żądań poprzedniego ubezpieczyciela? A może ma on rację i musimy zapłacić zdublowane ubezpieczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W razie wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

 

Natomiast zgodnie z art. 28 ww. ustawy, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy, to uważa się, że zawarto następną umowę na kolejne 12 miesięcy.

 

Z powyższych przepisów wynika jasno, że nabywca pojazdu ma niejako 2 terminy wypowiedzenia umowy OC. Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć bowiem przed upływem 30 dni od dnia zakupu pojazdu lub najpóźniej na 1 dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia.

 

Jeśli nabywca nie dotrzymał tych terminów, a dodatkowo zawarł umowę ubezpieczenia OC z innym ubezpieczycielem, to będziemy mieć do czynienia z podwójnym ubezpieczeniem OC, zarówno u starego, jak i nowego ubezpieczyciela. W obecnym stanie prawnym w razie podwójnego ubezpieczenia przepisy nie przewidują wprost możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia przez posiadacza pojazdu z którymkolwiek z zakładów ubezpieczeń w trakcie jej trwania. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych możliwe jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, tj.:

  1. z upływem okresu, na który zawarto umowę;
  2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
  3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 ust. 3 (tj. w razie niezarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży);
  4. w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 (tzn. w razie wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu w terminie 30 dni od daty zakupu);
  5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
  6. z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, z uwzględnieniem art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535).

 

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezpieczenia obowiązkowego są składane przez strony tej umowy, powinny być sporządzane na piśmie i doręczane za potwierdzeniem odbioru lub przesyłane listem poleconym.

 

Z pytania wynika, że zachowała Pani termin wypowiedzenia, jak również formę pisemną wypowiedzenia. Niestety problem pojawia się, jeśli chodzi o kwestię doręczenia tego wypowiedzenia. Otóż wypowiedzenie wysłała Pani listem zwykłym, tzn. bez potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że nie ma Pani żadnego dowodu na to, że takie wypowiedzenie faktycznie wysłano i że ubezpieczyciel otrzymał je w terminie. Znajduje się Pani więc w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość udowodnienia faktu i terminu wysłania wypowiedzenia. Korzysta z tego dotychczasowy ubezpieczyciel, twierdząc, że wypowiedzenia nie otrzymał w terminie. To bowiem na Pani – zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego – spoczywa ciężar dowodu, że było inaczej (art. 6 K.c. mówi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne).

 

W tej sytuacji ubezpieczyciel może domagać się od Pani zapłaty składki, podnosząc, że nie otrzymał od Pani wypowiedzenia doręczonego we właściwy sposób i w odpowiednim terminie.

 

W razie sporu sądowego nie dysponuje Pani żadnymi dowodami świadczącymi o tym, że ubezpieczyciel otrzymał wypowiedzenie oraz że otrzymał je w wymaganym terminie.

 

Na koniec pozostaje zastanowić się, co może Pani zrobić w zaistniałej sytuacji. Przede wszystkim należy pisemnie zwrócić się do jednego z zakładów ubezpieczeń z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy ubezpieczenia wraz z umorzeniem należności z tytułu składki za podwójne ubezpieczenie. Jeśli to nie przyniesie skutku, to pozostaje tylko wypowiedzieć jedną z umów ubezpieczenia OC zgodnie z art. 28 ww. ustawy, czyli nie później niż na 1 dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który zawarto umowę ubezpieczenia OC.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl