.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie w KRUS przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 23.12.2019

Mieszkam i jestem czasowo zameldowany w województwie podkarpackim, ale ciągle od urodzenia moim stałym miejscem zameldowania jest miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim u moich rodziców. Rodzice prowadzą 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Od urodzenia do 2012 roku byłem ubezpieczony jako członek rodziny w KRUS-ie. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę (na umowę zlecenie/dzieło). Następnie zostałem zatrudniony na umowę o prace (tutaj rozpoczęły się składki ZUS) i jednocześnie prowadziłem działalność gospodarczą i od tego już opłacałem składki też do ZUS-u. Od trzech lat prowadzę już wyłącznie działalność gospodarczą i odprowadzam składki do ZUS-u. Składki na ZUS są coraz wyższe i szukam możliwości ich ograniczenia. Czy jest możliwość opłacania składek KRUS-owskich? Wiem, że musiałbym być ubezpieczony w KRUS-ie przez 3 lata. Czy da się to jakoś ugryźć? Czy wchodzi w grę opłacenie składek wstecz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczenie w KRUS przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Fot. Fotolia

Różnice między ubezpieczeniem w ZUS-ie i w KRUS-ie

Chcąc odpowiedzieć na Pana pytanie w sposób kompleksowy oraz pełny, należy wyjść od wskazania różnicy pomiędzy opłacaniem ubezpieczenia w ZUS-ie a w KRUS-ie. Składki w ZUS-ie opłacane są przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą regulowaną przez odmienne przepisy lub zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenia. Ubezpieczenie w KRUS-ie zaś zarezerwowane jest dla rolników. Ustawa precyzyjnie wskazuje, kogo uważa się za rolnika, a kogo za domownika rolnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 6 ustawy rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. Dodatkowo ubezpieczonym w rolniczej Kasie może być nie tylko rolnik ale również domownik rolnika. Ustawa za domownika rozumie osobę bliską rolnikowi, która:

 

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje
  • na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem
  • stosunkiem pracy.

Kiedy rolnik lub domownik nie może podlegać pod KRUS?

W tym miejscu ustawa precyzuje również, kiedy domownik lub rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS-ie. Ma to miejsce w przypadku, gdy rolnik lub domownik będzie podlegał innemu ubezpieczeniu społecznemu. Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu w przypadku domownika będzie miało miejsce, gdy zostanie Pan zatrudniony na umowę o pracę lub umowę-zlecenie – gdyż obie te umowy rodzą konieczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych – w tym przypadku w ZUS-ie. Pamiętajmy bowiem, że podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym w ZUS-ie – bez żadnych wyjątków. To zaś oznacza utratę prawa do opłacania ubezpieczenia w KRUS-ie.

Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenie

Zawarcie umowy-zlecenia od pewnego czasu wiąże się również z koniecznością objęcia takiej osoby ubezpieczeniem społecznym w ZUS-ie oraz koniecznością opłacania podatku dochodowego PIT od tejże umowy. W tym przypadku ustawodawca przewidział jednak wyjątek w postaci progu dochodowego, który nie może zostać przekroczony.

 

Zgodnie bowiem z treścią ust. 1 art. art. 5b „rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów”.

 

Wobec powyższego bez problemu można zawrzeć cywilnoprawna umowę zlecenia, jednakże musi Pan pamiętać, aby wynagrodzenie nie przekraczało kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 zł brutto. Koniecznie w tym przypadku musi Pan jednak pamiętać o zgłoszeniu tego faktu również w swojej placówce KRUS-u. Od daty zawarcia umowy jest na to 14 dni – przekroczenie tego terminu może skutkować utratą praw do rolniczego ubezpieczenia społecznego w KRUS-ie. Brak jest również przeciwwskazań, aby zawarł Pan umowę o dzieło. Umowa o dzieło po jej zawarciu nie rodzi konieczności zgłoszenia tego faktu do ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie skutkuje wykluczeniem z ubezpieczenia w KRUS-ie. Brak jest w tym przypadku również limitu wynagrodzenia, inaczej niż ma to miejsce przy umowie zlecenia. Po wykonaniu przez Pan umowy o dzieło, istnieje obowiązek wystawienia rachunku, na którym umieszczone powinny być koszty uzyskania przychodów oraz kwota należnego wynagrodzenia.

Prowadzenie działalności gospodarczej a podleganie pod KRUS

No i najważniejsze dla Pana – czyli kwestia prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

 

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi”.

 

Mając na uwadze powyższe, musi Pan spełniać konkretne warunki, aby móc opłacać składki w KRUS-ie i pozostawać w ubezpieczeniu KRUS-u. Czyli najważniejsze, musi Pan podlegać pod KRUS od minimum 3 lat (niestety nieprzerwanie i dotyczy to ostatnich trzech lat) i dalej prowadzić działalność rolniczą oraz zgłosić ten fakt Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Ponadto nie może Pan być pracownikiem na umowę o pracę, nie ma Pan ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie przekroczy Pan kwoty granicznej. Jeśli chodzi o tą kwotę, to nie jest ona zbyt wysoka, w 2018 roku wynosiła 3376 zł za poprzedni rok. Jeśli kwota tego podatku przekroczy „roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie / oświadczenie w jednostce Kasy, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Osoba ubezpieczona powinna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Brak możliwości opłacenia składek wstecz

W związku z powyższym należy wskazać, że co do zasady, aby podlegać pod oba ubezpieczenia, musiałby Pan zacząć opłacać składki w KRUS-ie, zamknąć działalność w ZUS-ie, a po 3 latach dopiero może Pan ją otworzyć, ale musi Pan pamiętać o progach i terminach, które wskazałem powyżej. Nie ma możliwości opłacenia składek wstecz w tym przypadku, wielokrotnie sądy potwierdzały tę kwestię — 3 lata nieprzerwanego opłacania składek. I to ostatnie 3 lata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl