.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tymczasowy areszt

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.05.2013

Sprzedałem podrobiony dyplom ukończenia pewnej uczelni. Kupujący posłużył się podrobionym dyplomem i „wpadł”. Teraz policja wzywa mnie na przesłuchanie. Zamierzam przyznać się do tego jednego występku, ale nie chcę udzielać wyjaśnień, żeby się nie pogrążać. Jestem osobą niekaraną. Czy grozi mi tymczasowy areszt? Czy jest możliwe, że dostanę zakaz opuszczania kraju? Chciałem wyjechać za granicę na wczasy.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Chodzi tu o przestępstwo fałszerstwa dokumentów.

 

Jeśli przyzna się Pan do winy, zostanie Panu przedstawiony zarzut popełnienia ww. przestępstwa, a następnie przeciwko Panu zostanie skierowany do sądu akt oskarżenia.

 

„Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego” (art. 71 § 1 Kodeksu postępowania karnego, w skrócie K.p.k.).

 

„Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu” (art. 71 § 2 K.p.k.).

 

O swoich prawach i obowiązkach zostanie Pan pouczony przez przesłuchującego Pana funkcjonariusza.

 

Zarówno podejrzany, jak i oskarżony nie mają obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Tym samym rzeczywiście może Pan skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

 

Aby przeciwko Panu został zastosowany tymczasowy areszt, muszą być ku temu spełnione określone przesłanki. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania decyduje sąd, a nie prokurator czy policja.

 

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:

 

  • zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu;
  • zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

 

Ponadto tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

 

Ewentualnie w grę może wejść zatrzymanie na 48 godzin. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym (art. 244 § 1 K.p.k.). Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania (art. 248 § 1 K.p.k.). Zwolnienie także może nastąpić w każdej chwili na polecenie sądu lub prokuratora. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania (art. 248 § 2 K.p.k.).

 

Jeśli chodzi o wyjazd za granicę, to oskarżony (a także podejrzany) przebywający na wolności winien zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni.

 

Zakaz opuszczania kraju może zostać orzeczony względem podejrzanego czy oskarżonego tylko w razie uzasadnionej obawy ucieczki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »