Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Treść księgi wieczystej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 11.06.2012

Po ślubie wraz z żoną zakupiliśmy działkę. Obecnie jesteśmy po rozwodzie i przed podziałem majątku. Okazało się, że treść księgi wieczystej jest błędna – figuruje w niej jako jedyny właściciel nieruchomości moja żona. Działka została błędnie uwłaszczona mocą dekretu z 1979 r. Jak ustalić właściwą treść księgi wieczystej? Jak udowodnić przed sądem, że mam rację? Czy mogę powołać świadków?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli dobrze zrozumiałem, Pana żona jest jedyna właścicielką nieruchomości, gdyż tylko na nią został wydany akt własności ziemi na podstawie ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) i tylko ona jest wpisana do księgi wieczystej jako właścicielka.

 

Akt własności ziemi jest decyzją administracyjna, niemniej jednak w chwili obecnej nie może zostać uchylony lub zmieniony przez organy administracji ze względu na treść art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który zawiera zakaz prowadzenia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego w sprawach unormowanych przepisami ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, na podstawie których wydane były rozstrzygnięcia zwane aktami własności ziemi. Stanowi on bowiem, że „do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji”.

 

W obecnej sytuacji, celem uzyskania wpisu Pana osoby do księgi wieczystej jako współwłaściciela nieruchomości, powinien Pan wystąpić do sądu cywilnego z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Podstawą powództwa jest art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności”.

 

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie i doktrynie poglądem przewidziane w art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym jest szczególną postacią powództwa o ustalenie. Przy rozpoznawaniu tego powództwa przedmiotem postępowania dowodowego jest ustalenie, czy istotnie zachodzi niezgodność pomiędzy ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, uzasadniająca usunięcie tej niezgodności przez dokonanie prawidłowych wpisów. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polega bądź na wpisaniu nowego prawa, bądź na wykreśleniu prawa wymienionego w księdze, bądź na wykreśleniu prawa wpisanego i wpisanie prawa nowego, bądź też na sprostowaniu treści istniejącego wpisu. Ciężar dowodu, że rzeczywisty stan prawny nieruchomości jest odmienny od ujawnionego w księdze wieczystej, spoczywa zawsze na stronie powodowej.

 

W ramach postępowania w sprawie uzgodnienia księgi wieczystej może Pan wykazywać prawo współwłasności za pomocą wszystkich środków dowodowych przewidzianych przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w tym również zeznań świadków.

 

Na możliwość korzystania z każdej formy dowodu wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 stycznia 1999 r. (sygn. akt II CKN 408/98), stwierdzając, że „w procesie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym rzeczywistym nie mają zastosowania ograniczenia dowodowe przewidziane w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + cztery =

»Podobne materiały

Nieruchomości nieujawnione w księdze wieczystej – czy należą do właściciela gruntu?

Czy obiekty budowlane niewpisane do księgi wieczystej ani do aktu notarialnego, które jednak istnieją na terenie działki, należą do mnie? Chodzi o mur oraz murowane budynki gospodarcze, prawdopodobnie zbudowane samowolnie po drugiej wojnie światowej. Grunt ten nabyłem od miasta, a teraz chciałbym go

 

Zniesienie współwłasności a wpis w księdze wieczystej

Czy wystąpienie do sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości jest ustanowieniem na niej ograniczonego prawa rzeczowego, które powinno być automatycznie wpisane do księgi wieczystej?  

 

Zmiany w księdze wieczystej

Czy sąd rejonowy może dokonać zmian dotyczących wielkości działki w księdze wieczystej bez poinformowania i bez zgody właściciela? Zmiana została dokonana na podstawie uaktualnionych pomiarów gruntu.

 

Wpis nieruchomości do księgi wieczystej

Okazało się, że poprzedni właściciel nieruchomości nie wpisał jej do księgi wieczystej. Obecnie w księdze wieczystej są wpisane tylko grunty orne. Co należy zrobić, żeby budynek postawiony w 1985 r. wpisać do ksiąg wieczystych?

 

Ewidencja gruntów i budynków

Wujek niedawno powiedział, że możliwe, że jestem spadkobiercą działki w pewnej gminie. Znam dane osoby, po której mógłbym dziedziczyć. Czy i gdzie mogę sprawdzić np. księgę wieczystą takiej nieruchomości? Czy ewidencje gruntów i budynków są ogólnodostępne?

 

Unieważnienie aktu własności ziemi

Po śmierci moich rodziców, w 1975 r., mój najstarszy brat – który mieszkał w ich gospodarstwie – na mocy ówcześnie obowiązujących przepisów otrzymał od naczelnika gminy akt własności ziemi. Od tego aktu można się było odwołać w okresie 7 dni. Nie otrzymałam jednak tej decyzji, mimo że te

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »