Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Transport drogowy – uprawnienia PIP (część 2)

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 02.12.2009

Autor kontynuuje omawianie kontrowersyjnych zagadnień na tle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w zakresie kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących nakładania administracyjnej kary grzywny.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy nowe kompetencje kontrolne, dotyczące prawa kontroli urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość pojazdu, czas jazdy i czas odpoczynku kierowcy, które to działania inspektorzy pracy mogą realizować wspólnie z innym organem uprawnionym do zatrzymywania pojazdów na drodze publicznej.

 

W artykule kontynuuję wyjaśnianie przyczyn, dla których postanowienia ustawy o transporcie drogowym nie stanowią podstawy prawnej do nakładania przez inspektorów pracy administracyjnej kary grzywny za naruszenie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Wskazuje na to szereg istotnych argumentów prawnych.

 

Po pierwsze, z systemowo-legislacyjnego punktu widzenia należy stwierdzić, że konstrukcja ustawy o transporcie drogowym łączy w sposób immanentny postępowanie kontrolne z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o karze grzywny.

 

Art. 89a ust. 1 ustawy wyraźnie natomiast stwierdza, że inspektorzy pracy dokonują kontroli w zakresie przewozu drogowego na warunkach i w trybie określonych w przepisach o PIP. Mamy więc tutaj do czynienia – w przepisie wstępnym poprzedzającym zarówno kompetencje kontrolne jak i ewentualne kompetencje decyzyjne – z odrębnością postępowania kontrolnego.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Co więcej, ta odrębność dotyczy nie tylko trybu, ale i warunków, na jakich kontrola ma być przeprowadzana. Nie bez znaczenia jest też zapis art. 75 ustawy o transporcie drogowym, który wyraźnie stwierdza, że wyniki kontroli realizowane na podstawie tej ustawy są wykorzystywane do formułowania wniosków o wszczęcie postępowania przez organy PIP, czyli do wszczęcia postępowania na podstawie odrębnej ustawy w stosunku do ustawy o transporcie drogowym.

 

Mamy więc tutaj do czynienia z wyraźną konstrukcją ustawodawcy, który uważa, że wyniki kontroli transportu drogowego mają dopiero służyć wnioskom o wszczęcie postępowania na podstawie ustawy o PIP, co tym samym wyklucza prowadzenie postępowania administracyjnego na podstawie samej ustawy o transporcie drogowym.

 

Po drugie, z zapisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o transporcie drogowym wynika, że inspektorzy pracy mają jedynie bardzo wycinkowy zakres kompetencji kontrolnych. Nie ulega natomiast żadnej wątpliwości, że inspektor pracy nie może samodzielnie wszcząć kontroli w zakresie transportu drogowego, gdyż nie ma prawa do zatrzymywania pojazdów na drodze publicznej.

 

Uwzględniając zasadę racjonalnego ustawodawcy, trudno znaleźć argumenty na poparcie tezy, że taki wycinkowy zakres niesamodzielnych zadań kontrolnych może uprawniać następnie do wydania decyzji administracyjnej w sprawie nałożenia kary grzywny.

 

W prawie administracyjnym nie jest znany w ogóle przypadek upoważnienia jakiegokolwiek organu do wydawania decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy ten organ nie może samodzielnie przeprowadzić stosownego postępowania kontrolnego, niezbędnego do wydania takiej decyzji.

 

Regulacja tego typu nie mieści się w ogóle w podstawowych założeniach i zasadach prawa administracyjnego, pozostając w opozycji z zasadami ogólnymi zamieszczonymi w art. 6 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Wobec braku możliwości samodzielnego przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego przez inspektora pracy wykluczyć nie można sytuacji, w której potrzeba takiej rekontroli, jako niemożliwej do samodzielnego podjęcia przez inspektora pracy, obciążałaby dowodowo w znacznej mierze pracodawcę, co pozostawałoby w rażącej sprzeczności z art. 6 i 7 K.p.a. (por. wyrok NSA z 22.02.2000 r. I SA 403/99, Lex 55739).

 

Po trzecie, należy wyraźnie wskazać, że art. 93 ust. 1, odwołujący się do podmiotów wskazanych w art. 89 ust. 1 jako uprawnionych do wydania decyzji administracyjnej o karze grzywny, posługuje się odniesieniem ogólnym, nieuwzględniającym cząstkowego uprawnienia inspektorów pracy.

 

W przepisie tym nie wymieniono więc inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy, ale wskazano jedynie na podmioty uprawnione do kontroli. De lege lata (w świetle prawa obowiązującego) upoważnienie inspektorów pracy do nakładania kary grzywny nie jest określone wyraźnie, czego wymaga treść art. 75 ustawy, odwołująca się do odrębnej procedury kontrolnej.

 

Należy przy tym zauważyć, że w stosunku do wszystkich pozostałych organów kontrolnych wymienionych w art. 89a ustawy o transporcie drogowym istnieją podstawy prawne do przeprowadzenia samodzielnej kontroli ruchu drogowego, natomiast jedynie inspektorzy pracy takiego uprawnienia nie posiadają. Mogą więc te czynności wykonywać tylko z jakimś innym upoważnionym do tego organem kontrolnym.

 

W tych warunkach prawnych brak jest podstaw do tego, aby domniemywać uprawnienia decyzyjne inspektorów pracy w sferze prawa do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie nałożenia kary pieniężnej.

 

Kara pieniężna nakładana w trybie ustawy o transporcie drogowym ma co prawda administracyjno-prawny charakter, ale ze względu na jej penalny cel, wykładnia tych regulacji nie może odbiegać od zasad jakimi się rządzi wykładnia wszystkich przepisów czy to karnych, czy to wykroczeniowych.

 

Podstawową zasadą w tych regulacjach prawnych jest zakaz domniemywania kompetencji do karania oraz nakaz rozwiązywania wątpliwości poprzez stosowanie wykładni zawężającej, natomiast wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

 

Twierdzenie, że inspektorzy pracy uprawnieni są do nakładania kary administracyjnej, o której mowa w art. 92 ustawy o transporcie drogowym, byłoby zatem wykładnią rozszerzającą, niedopuszczalną dla wyjaśniania wątpliwości interpretacyjnych na tle tego typu regulacji prawnych.

 

Po czwarte, gdyby założyć dopuszczalność stosowania przez inspektora pracy kary administracyjnej w postaci wydania decyzji w tej sprawie, to konsekwentnie inspektor pracy musiałby mieć możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

 

W systemowym ujęciu nie można twierdzić, że dany organ ma prawo nałożyć karę administracyjną, a nie może zrealizować obowiązku wskazanego w art. 95 ust. 1, ponieważ tak jak w przepisie art. 93 ust. 1 tak i w art. 95 ust. 1 ustawodawca posługuje się pojęciem podmiotu uprawnionego do kontroli.

 

Jeżeli zatem inspektor pracy miałby być podmiotem uprawnionym do kontroli w rozumieniu art. 93 ust. 1, to musiałby być tak samo podmiotem uprawnionym do czynności wskazanych w art. 95 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

 

W świetle art. 95 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym nie ulega żadnej wątpliwości, że inspektor pracy nie jest upoważniony do skierowania lub usunięcia pojazdu na koszt przedsiębiorcy na najbliższy parking strzeżony do czasu uiszczenia grzywny, gdyż w tym zakresie nie posiada uprawnień zapisanych w ustawie o PIP.

 

Ponadto inspektor pracy nie ma uprawnień do stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym, a także do niego nie stosuje się trybu postępowania przewidzianego w ustawie o transporcie drogowym, wobec wyraźnego wyłączenia przewidzianego w art. 75 tej ustawy.

 

W konsekwencji inspektor pracy nie mógłby zrealizować zadania zapisanego w art. 95 ust. 1, co na zasadzie wykładni systemowej wskazywałoby na to, że także nie może realizować zapisu art. 93 ust. 1 ustawy o transporcie drogowych, ponieważ w obu tych przepisach istnieją identyczne odniesienia ustawodawcy do upoważnianych podmiotów kontrolnych.

 

Reasumując, uznać trzeba, że inspektor pracy nie jest uprawniony do nakładania kary administracyjnej, o której mowa w art. 92 ustawy o transporcie drogowym. Natomiast w związku z zapisem art. 92 ust. 3 – zgodnie z którym, jeżeli czyn wyczerpuje jednocześnie znamiona wykroczenia, stosuje się wyłącznie przepisy ustawy o transporcie drogowym – inspektorzy pracy nie powinni ścigać sprawców wykroczeń będących jednocześnie czynami, za które kompetentny organ wydał decyzję w trybie omawianej ustawy.

 

W praktyce oznacza to, że jeśli inspektor pracy uczestniczył w kontroli ruchu drogowego i stwierdził w danym przypadku naruszenie przez pracodawcę ustawy o czasie pracy kierowców, to czyny naruszające przepisy tej ustawy powinny być przedmiotem decyzji o karze grzywny nakładanej przez uprawniony do tego organ, zaś inspektor pracy winien w swoim protokole jedynie ten fakt zaznaczyć.

 

Wobec tych czynów objętych decyzją o karze administracyjnej wydaną przez kompetentny organ, inspektor pracy nie podejmuje już działań w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia.Stan prawny obowiązujący na dzień 02.12.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus V =

 

»Podobne materiały

Postępowanie kontrolne inspektora pracy 1

W artykule omówiono postępowanie kontrolne inspektora pracy na tle nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., która obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. i poszerza kompetencje kontrolne inspekcji pracy. Jest to pierwsza część tej problematyki, która będzie kontynuowana.

Kontrola legalności zatrudnienia

W artykule omówiono zagadnienia związane z kontrolą legalności zatrudnienia, w związku z przejęciem zadań z tym związanych z dniem 1 lipca 2007 r. przez Państwową Inspekcję Pracy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

PIP a kontrola działalności gospodarczej

W artykule omówiono relację ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn.zm.) do kontroli prawa pracy przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »