.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest typem zakładu ubezpieczeń. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oferuje różnego typu ubezpieczenia i polisy. Dowiedz się więcej o towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, a w razie potrzeby zadaj pytanie prawnikowi.

 Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" w L., przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Atlantico-Trans-Ex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., o zapłatę, na skutek apelacji powoda - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" w L., od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 lutego 2001 r., sygn. akt XIII GC 1252/00:

Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 127.900,65 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 maja 2000 r. oraz kwotę 10.995,10 zł tytułem kosztów procesu.
Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 10.395,10 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. 

Powódka - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" Spółka Akcyjna w L. domagała się zasądzenia od pozwanej Atlantico-Trans-Ex Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 127.900,65 zł tytułem należności, którą wypłaciła na podstawie umowy ubezpieczenia Fabryce Przewodów Nawojowych "Elpena" Spółce z o.o. w L. z tytułu odszkodowania za przesyłkę skradzioną podczas przewozu wykonanego przez pozwaną.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Do wniosku (wypełnionego formularzu) należy załączyć wszelkie dokumenty dotyczące zdarzenia, na podstawie których domaga się Pani odszkodowania, np. karta leczenia, notatka ze zdarzenia, rachunki za leki, koszty przejazdów, zeznania świadków itd. Po zarejestrowaniu wniosku towarzystwo przesyła informację, jakie ewentualnie dodatkowe dokumenty powinien dostarczyć poszkodowany, aby dochodzić danego roszczenia. Towarzystwo może także skierować poszkodowanego na komisję lekarską. Na weryfikację dokumentów oraz na wydanie decyzji co do formy i wysokości odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od daty wpłynięcia wniosku lub 14 dni od daty dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu. Maksymalnie proces ten może trwać 90 dni.

Jeśli poszkodowany nie jest zadowolony z przyznanych mu środków odszkodowawczych lub w przypadku nieprzyznania w ogóle takich środków, może się odwołać od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, do Rzecznika Ubezpieczonych lub, w każdym wypadku, wystąpić przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wzajemnych z powództwem cywilnym.    Przeczytaj pełną treść

 

 Wpis konstytutywny to taki, który powoduje powstanie, zmianę lub ustanie prawa bądź stosunku prawnego. Typowym przykładem tego rodzaju wpisu jest powstanie spółek prawa handlowego, ich ustanie czy też przekształcenie. Wówczas wpis taki warunkuje w ogóle powstanie podmiotu, co oznacza, że dany podmiot, jeśli nie zostanie wpisany do KRS-u, w ogóle nie powstanie. Zgodnie z art. 36 cytowanej ustawy do Rejestru wpisuje się powstanie:

spółki handlowej (tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej),
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,
spółki europejskiej,
spółdzielni,
przedsiębiorstw państwowych,
jednostek badawczo-rozwojowych,
przedsiębiorstw zagranicznych,
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,
oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce,
głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
innych osób prawnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, a podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma podstawy, aby żądać zwrotu szkody od osoby prywatnej?
Spowodowałam drobną kolizję i nie zostawiłam danych kontaktowych. Po pewnym czasie zgłosiłam się na policję, aby wyjaśnić całe zajście. Zostałam ukarana mandatem i pobrano ode mnie numer polisy ubezpieczeniowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe, dysponując notatką policyjną, według której zbiegłam z miejsca wypadku, próbuje uzyskać ode mnie zwrot szkody, która najprawdopodobniej została pobrana z polisy. Nadmieniam, że nie odebrano mi zniżek przysługujących w OC. W międzyczasie zostałam poddana windykacji. Sprawa ciągnie się od trzech lat. Czy w mojej sytuacji warto dochodzić swoich racji na drodze sądowej?(Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych)

Prokura
Artykuł omawia instytucję prawną prokury, jako szczególnego rodzaju pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę.(Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych)

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot składki ubezpieczenia na życie

Mam pytanie o zwrot składki ubezpieczenia na życie. Otóż zaciągnięty został kredyt, a warunkiem jego otrzymania było wykupienie ubezpieczenia na życie. Kredyt został spłacony po około 6 miesiącach. Jednocześnie poprosiłem o zwrot składki ubezpieczenia (które nie zostało przecież wykorzystane). Towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdziło niestety, że zwrot składki ubezpieczenia jest niemożliwy i ubezpieczenie trwa do końca umowy kredytowej. Czy mają rację? Czy nie mogę domagać się zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczenia?

(Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl