.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Towar zakupiony na Allegro doszedł uszkodzony

Kupiłem na Allegro urządzenie za 1500 zł, doszło, ale odesłałem je z powrotem do sprzedawcy, ponieważ było uszkodzone. Sprzedawca odebrał towar, ale nie zamierza oddać mi pieniędzy, bo twierdzi, że on wysłał towar w stanie idealnym, a ja odesłałem mu połamany i uszkodzony. Przestał odpowiadać na maile i telefony. Co można w tej sprawie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Towar zakupiony na Allegro doszedł uszkodzony

Uszkodzenie zakupionego towaru w czasie przewozu przez firmę kurierską

Prawdopodobnie Pana towar był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe:

 

 1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
 5. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie.
 6. W razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.

 

Powyższy artykuł określa tryb postępowania w sytuacji, gdy do ubytku albo uszkodzenia przesyłki dojdzie w czasie, w którym pozostawała ona pod władztwem faktycznym przewoźnika. Przewoźnika obciąża obowiązek pieczy nad przesyłką, który obejmuje powinność dostarczenia jej w stanie niepogorszonym i w całości. Najczęściej omawiany przepis będzie miał zastosowanie wtedy, gdy ubytek albo uszkodzenie dostrzeże sam przewoźnik.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki przewoźnika w razie ujawnienia uszkodzenia przesyłki 

Podstawowym obowiązkiem przewoźnika w razie ujawnienia okoliczności wymienionych w art. 74 ust. 1 jest protokolarne ustalenie stanu przesyłki. Jest to bardzo istotne, gdyż brak niezwłocznego ustalenia stanu przesyłki może uniemożliwić późniejsze udowodnienie przyczyn uszkodzenia przesyłki. Ponadto należy zwrócić uwagę, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje, co do zasady, wygaśnięcie roszczeń odbiorcy względem przewoźnika.

 

Przewoźnik sporządza protokół z własnej inicjatywy albo na żądanie uprawnionego (z reguły odbiorcy), który twierdzi, że przesyłka jest naruszona. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń lub ubytków przewoźnik powinien jednak sporządzić protokół z własnej inicjatywy. Sporządzenie na żądanie uprawnionego nastąpi najczęściej wtedy, gdy uprawniony dostrzeże wadliwość przesyłki przy jej odbiorze. W obu przypadkach protokół powinien być sporządzony w formie pisemnej. Przepisy ustawy nie określają minimalnej treści protokołu. Ze względu na funkcję, którą ma pełnić ten dokument, należy jednak przyjąć, że jego minimalna treść powinna obejmować precyzyjny opis uszkodzeń (ubytków) oraz możliwych przyczyn, jeśli da się je ustalić na podstawie oględzin. Jeśli szczegółowy opis przyczyn nie jest możliwy, należy zamieścić taką wzmiankę w protokole. Sporządzenie protokołu powinno nastąpić przed wydaniem przesyłki odbiorcy, gdyż tylko wtedy będzie on miał pełne znaczenie dowodowe.

Sporządzenie protokołu przez pracownika firmy kurierskiej

Gdy ubytek albo uszkodzenie przesyłki nie były widoczne z zewnątrz, protokół może być sporządzony na żądanie uprawnionego złożone niezwłocznie, czyli bez zwłoki uzasadnionej okolicznościami obiektywnymi. W żadnym razie żądanie uprawnionego nie może być zgłoszone po upływie 7 dni od daty odbioru przesyłki. Należy przyjąć, że jest to termin zawity, z upływem którego wygasa uprawnienie do domagania się protokolarnego sprawdzenia przesyłki.

 

Przesyłka powinna być w miarę możliwości sprawdzona w obecności uprawnionego, czyli odbiorcy albo nadawcy. Przewoźnik nie ma jednak uprawnień do przymuszenia tych osób do udziału w sprawdzeniu przesyłki. Dlatego, jeśli przewoźnik podjął starania o uzgodnienie terminu oględzin z uprawnionym, a uprawniony nie zgłosił się, oględzin można dokonać w obecności osób zaproszonych. Osobami tymi nie powinni jednak być pracownicy przewoźnika.

 

Protokół powinien być podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w protokolarnym sprawdzeniu przesyłki. Uprawniony może zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu i umotywować swoje stanowisko, a w razie odmowy podpisu – przewoźnik czyni odpowiednią wzmiankę.

 

Jeżeli dokładne określenie przyczyn nie jest możliwe, przewoźnik powinien zasięgnąć opinii rzeczoznawcy. Przewoźnik ma to uczynić „w porozumieniu z uprawnionym”, co oznacza, że uprawniony powinien wyrazić zgodę zarówno na zasięgnięcie opinii, jak i osobę rzeczoznawcy. Koszty opinii rozlicza się tak, jak pozostałe koszty sprawdzenia przesyłki.

 

„Dowodem na okoliczność, że ubytek ilości nie nastąpił w czasie przewozu, może być komisyjny protokół liczenia, protokół rozładunku wagonu lub inny dokument pozwalający na ustalenie, jaka ilość przesyłki znajdowała się w wagonie w momencie jej odbioru i na wykluczenie możliwości powstania ubytku po odbiorze przesyłki” (wyrok SA w Katowicach z 21 listopada 1990 r., I Aca 34/90, OSA 1991, nr 4, poz. 1). Protokół ten jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 k.p.c. Nie korzysta więc z domniemania prawdziwości treści, ale w razie podpisania przez przewoźnika i uprawnionego można w praktyce wnioskować o jego prawdziwości na zasadzie domniemania faktycznego”.

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń

Nie wspomina Pan o jakiejkolwiek kontroli przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, zgodnie z powyższymi regułami, dlatego w łatwy sposób sprzedawca może twierdzić, iż nadał przewoźnikowi towar zgodny z opisem, a uszkodzenie towaru nastąpiło na trasie przewozu i on za to odpowiedzialności nie ponosi. Nie jest Pan obecnie w stanie udowodnić sprzedawcy, że sprzedał Panu towar wadliwy, chyba że doszło do podpisania protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.

 

Następnie zgodnie z art. 76 Prawa przewozowego – przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
 4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Czyli jeżeli doszłoby do sporządzenia protokołu szkody, należało wnieść reklamację do przewoźnika.

 

Zgodnie § 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego – odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

 

Oczywiście w każdym wypadku sprzedawca czy też przewoźnik odpowiada za szkodę, ale w tym wypadku, bez protokołu szkody, i przyznania przez sprzedającego, że wysłał towar uszkodzony, wykazanie Pana racji będzie niemożliwe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu