.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Telefon służbowy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 04.04.2014

Prowadzę własną działalność. Chcę zatrudnić nową osobę do biura, które jest czynne 8–16, ale zagraniczny klient wymaga 24-godzinnej dyspozycyjności (telefonicznej). Chcę dać pracownikowi telefon służbowy, ale nie wiem, jak w umowie i wynagrodzeniu uwzględnić ową dyspozycyjność. Proszę o wskazówki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 1515 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi pozostawanie poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeżeli pracownik nie wykonuje pracy podczas dyżuru, to okres ten nie jest wliczany do jego czasu pracy i pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za pracę. Niemniej nawet w takim przypadku czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

 

Kwalifikując pozostawanie pracownika w gotowości pod służbowym telefonem komórkowym jako dyżur pozazakładowy, Sąd Najwyższy (wyrok z 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II PK 115/11) wskazał, że z jednej strony pracownik wówczas nie pracuje i nie jest to czas pracy, ale z drugiej nie jest to również czas wypoczynku, gdyż pracownik nie może podejmować czynności, które ograniczą lub uniemożliwią mu stawienie się do ewentualnej pracy. Miejsce dyżurowania może być wyznaczone przez pracodawcę w różny sposób – jako adres (punkt) albo obszar geograficzny, w tym również poprzez zobowiązanie pracownika do stawienia się do pracy w odpowiednim czasie po wezwaniu go przez pracodawcę (por. wyroki z 13 maja 2009 r., sygn. akt III PK 8/09, III PK 9/09).

 

W rezultacie wyznaczanie dyżurów pozazakładowych pod telefonem komórkowym nie pozostaje zupełnie bez konsekwencji i limitów dla pracodawcy – ograniczenie wynika w szczególności z przepisów gwarantujących pracownikowi odpoczynek. Skutkiem ich bagatelizowania może być roszczenie pracownika o zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego na podstawie art. 448 Kodeksu cywilengo (por. np. uchwałę SN z 9 września 2008 r., sygn. akt III CZP 31/08, wyrok SN z 18 sierpnia 2010 r., II PK 228/09, uchwałę SN z 13 marca 2008 r., I PZP 11/07).

 

Dlatego też nie może Pan zobowiązać pracownika do 24-godzinnych dyżurów pod telefonem, gdyż zdecydowanie naruszałoby to jego prawo do odpoczynku. Skoro klient wymaga takiej obsługi, powinien Pan podzielić dyżury miedzy kilku pracowników tak, aby w żadnym przypadku nie doszło do naruszenia przepisów prawa.

 

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy (Kodeks pracy, inne ustawy i rozporządzenia) nie normują zasad korzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego. W Kodeksie pracy znajdują się tylko przepisy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę w mieniu pracodawcy. Brak jest natomiast uregulowań szczegółowych, które dotyczyłyby konkretnych zasad korzystania przez pracownika ze wspomnianego sprzętu. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może tych kwestii uregulować na poziomie zakładu pracy – w dotyczącym tych spraw osobnym regulaminie lub w umowie. Nie ma też przeszkód, aby zasady korzystania ze sprzętu służbowego określić w już obowiązujących przepisach zakładowych lub w umowie o pracę. W takim jednak przypadku każda modyfikacja tych zasad będzie wymagała zmiany regulacji zakładowych lub umowy o pracę.

 

Trzeba podkreślić, że regulamin lub umowa w sprawie korzystania ze sprzętu służbowego nie może przewidywać postanowień, które naruszają bezwzględnie obowiązujące zasady i przepisy prawa pracy.

 

Pracodawca, zawierając odrębną umowę w sprawie korzystania przez pracownika ze sprzętu służbowego lub tworząc dotyczący tego regulamin, na ogół chce się zabezpieczyć przed ponoszeniem kosztów eksploatacji tego sprzętu w celach prywatnych. W wielu wypadkach chodzi o prywatne rozmowy wykonywane ze służbowego telefonu. Pracodawca może określić, że koszty takich połączeń podlegają zwrotowi przez pracownika. Dopuszczalne jest też przyznanie zatrudnionemu pewnego limitu rozmów prywatnych. Przedmiotem regulacji umownych mogą być również zasady zgłaszania przez pracownika uszkodzenia czy zagubienia telefonu służbowego oraz jego zwrotu pracodawcy.

 

Przykładowy zapis w umowie o powierzeniu telefonu do użytku pracownika może wyglądać następująco:

 

㤠1

Pracodawca udostępnia Pracownikowi służbowy telefon komórkowy firmy …, nr seryjny …, w celu prowadzenia rozmów służbowych. Telefon przekazany do użytku Pracownika stanowi własność Pracodawcy. W przypadku zmiany stanowiska pracy lub rozwiązania stosunku pracy Pracownik jest zobowiązany zwrócić telefon służbowy Pracodawcy w ostatnim dniu zatrudnienia lub w ostatnim dniu świadczenia pracy na danym stanowisku.

 

§ 2

Pracodawca pokrywa wyłącznie koszty rozmów służbowych na podstawie billingu przekazanego przez operatora sieci.

 

§ 3

Pracownik zobowiązuje się do zwrotu Pracodawcy kosztów rozmów i SMS-ów prywatnych. Zwrot kosztów nastąpi przez ich potrącenie z wynagrodzenia Pracownika. W tym celu Pracodawca przedłoży Pracownikowi fakturę z wyszczególnioną kwotą za rozmowy prywatne i uzyska pisemną zgodę Pracownika na jej potrącenie.

 

§ 4

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za przekazany mu do użytkowania telefon służbowy na zasadach odpowiedzialności za mienie powierzone. Przekazanie telefonu zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym. Utratę, uszkodzenie lub zniszczenie telefonu Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Pracodawcy, a w przypadku utraty telefonu dodatkowo operatorowi sieci.

 

§ 5

Pracownik jest zobowiązany do utrzymywania telefonu służbowego w należytym stanie technicznym i do korzystania z niego zgodnie z niniejszym regulaminem i instrukcją obsługi producenta. Pracodawca nie ponosi kosztów eksploatacji i naprawy telefonu, które wynikają z nieprawidłowego korzystania z niego przez Pracownika.


§ 6

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przed każdą ze stron za 3-dniowym okresem wypowiedzenia. Z upływem ostatniego dnia wypowiedzenia Pracownik jest zobowiązany zwrócić telefon Pracodawcy, co zostanie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym”.


Należy też podkreślić, ze oczywiście za dyżur pod telefonem może Pan przyznać pracownikowi odpowiednie wynagrodzenie, ale jeśli nie chce Pan tego robić wprost w umowie – będzie ono wynikało z przepisów prawa pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl