.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dołożenie do budowy domu przez matkę i stawianie warunków

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.02.2010

Razem z żoną zaczęliśmy budowę domu. Mama żony zaproponowała, że dołoży pewną kwotę w zamian za możliwość zamieszkania razem z nami. Zgodziliśmy się i podpisaliśmy umowę. Mama niestety stawia warunki: chce zamieszkać z pewnym panem, na co my się nie zgadzamy. Po drugie przyjechał jej syn (brat żony), mieszka z mamą, czuje się jak u siebie w domu i nie chce się wyprowadzać. Mama grozi nam, że pójdzie do sądu i doprowadzi do sprzedaży domu. Czy to możliwe? Co wtedy z kwotą, którą nam przekazała na budowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z analizy przedstawionego przez Pana stanu faktycznego przedmiotowej sprawy, a także z treści przesłanego dokumentu wynika, że łączy Państwa z Pana matką umowa wzajemna, na mocy której Państwo w zamian za wkład finansowy zobowiązali się użyczyć i udostępnić mieszkanie w wybudowanym przez Państwa domu.

 

W związku z powyższym do regulacji stosunków wynikających z powyższej umowy zastosowanie powinny znaleźć, jak się wydaje, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące wykonania zobowiązań wzajemnych i skutków ich niewykonania.

 

Istotne w niniejszej sprawie jest również to, że w ww. umowie nie zostały zawarte żadne bardziej szczegółowe wskazówki wyjaśniające pojęcie „umożliwienia zamieszkania na stałe”, a w szczególności nie zostało wskazane, jakie obowiązki w tym zakresie obciążają Państwa jako właścicieli domu.

 

Wobec powyższego uznać należy, że ewentualne odstąpienie Pana matki od ww. umowy uwarunkowane jest przede wszystkim uznaniem, iż Państwo nie wywiązali się z tejże umowy. Ponadto wszystkie te okoliczności – zgodnie z art. 6 K.c. – w razie ewentualnego sporu sądowego powinna udowodnić Pana matka jako wywodząca z nich określone skutki prawne.

 

Zgodnie z art. 493 § 1 K.c., jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana, druga strona może, według swego wyboru, albo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, albo od umowy odstąpić. Natomiast (§ 2) w razie częściowej niemożliwości świadczenia jednej ze stron druga strona może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez tę stronę cel umowy, wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo niemożliwe. 

 

W świetle powyższego w razie uznania, że wbrew zawartej umowie nie umożliwiają Państwo Pana matce zamieszkiwania w sposób należyty (co ewentualnie powinien ustalić sąd) i czynią to w sposób zawiniony (np. celowo), Pana matce przysługiwać będzie prawo odstąpienia od ww. umowy.

 

Natomiast zgodnie z art. 494 K.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Dlatego też przy uznaniu takiego odstąpienia za prawidłowe i skuteczne, musieliby Państwo dokonać zwrotu otrzymanej od Pana matki kwoty, a Pana matka musiałaby wyprowadzić się z Państwa domu.

 

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię zamieszkiwania w Państwa domu Pana szwagra, to uprawnienie takie mu nie przysługuje bez Państwa zgody i nie ma tu, jak się wydaje, żadnego znaczenia to, że w tym domu mieszka Pańska matka, która zgadza się na zamieszkanie swego syna. Zgodnie bowiem z ww. umową Pańskiej matce przysługuje prawo zamieszkiwania w Państwa domu, ale nic ponadto, co wiąże się również z tym, że Pańska matka nie ma prawa decydować, kto i w jaki sposób oprócz niej może z tego domu korzystać.

 

Podkreślić należy, że Państwo jako właściciele ww. domu są uprawnieni do podejmowania wszelkich decyzji związanych z wykorzystaniem i udostępnieniem tego domu i jeżeli nie zgadzają się Państwo na zamieszkiwanie w nim Pana szwagra, to nie ma on prawa bezprawnie w nim przebywać.

 

Wskazać także należy, że np. samo odwiedzanie Pańskiej matki przez jej syna uznać by należało za dopuszczalne i wynikające z faktu umożliwienia Pańskiej matce zamieszkiwania w Państwa domu, jednak stałe przebywanie w nim Pana szwagra wykracza poza ten zakres i w świetle okoliczności niniejszej sprawy uznane powinno zostać za nieuprawnione i bez Państwa wyraźnej zgody – za niedopuszczalne.

 

W związku z powyższym powinni Państwo pisemnie zwrócić się do Pana szwagra z żądaniem opuszczenia Państwa domu, a w razie jego odmowy rozważyć zasadność występowania do sądu z powództwem o eksmisję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »