.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkolenie bhp

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 28.11.2012

Zatrudniam pracowników na umowę-zlecenie. Jest w niej zapis, że zleceniobiorca deklaruje niezbędne kwalifikacje i szkolenia do wykonania zlecenia. Czy przyjmuje on na siebie obowiązek przejścia szkolenia bhp?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu przepisu art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest bowiem osoba fizyczna, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Pomijam tu pewne ryzyko, jakie Pan ewentualnie ponosi, wynikające z niedopuszczalności zastępowania stosunku pracy umowami cywilnoprawnymi, kiedy zachowane są wszystkie warunki świadczące o wykonywaniu pracy w sposób podporządkowany, pod kierownictwem pracodawcy oraz wyłącznie osobiście (art. 22 § 1 i § 12 Kodeksu pracy). Takie zatrudnienie bez względu na nazwę umowy jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a pracownik może domagać się na drodze sądowej ustalenia stosunku pracy w danym okresie.

 

Ponieważ formalnie zleceniobiorca nie jest pracownikiem, jego oświadczenie w ramach jednego z postanowień umownych, iż posiada wszelkie kwalifikacje i szkolenia, niezbędne do wykonania danego zlecenia, zawiera w sobie również oświadczenie o znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganych przy realizowaniu danego zlecenia. Dobrze byłoby jednak wyraźnie to wskazać, a nie domniemywać z treści postanowienia, które Pan przytoczył.

 

Przepisy Działu Dziesiątego Kodeksu pracy – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (art. 207-23715), dotyczą wyłącznie praw i obowiązków pracodawców i pracowników. Zleceniodawca nie jest pracodawcą, a w konsekwencji nie jest nałożony na niego obowiązek określony w art. 2373 § 2, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie bhp) przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Ponadto pracodawca jest obowiązany sam odbyć szkolenie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 § 21). Zaznajamianie pracowników z przepisami bhp także stanowi obowiązek wyłącznie pracodawcy, podobnie jak wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek z zakresu bhp na danych stanowiskach pracy.

 

Obowiązkiem tylko pracownika w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, a więc już nie zleceniobiorcy, jest z kolei m.in. znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Tylko pracownik jest także obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp (art. 2374 § 3), np. po odbyciu szkolenia bhp.

 

Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby przez analogię stosować odpowiednio przepisy dotyczące pracodawców i pracowników do treści stosunku prawnego zlecenia, którą to treść stanowią uprawnienia i obowiązki stron umowy (zleceniodawcy i zleceniobiorcy). Na marginesie zwracam uwagę, że w świetle przepisu art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), zleceniobiorcy będący osobami fizycznymi podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu – od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - jeden =

29.11.2012

Ładnie i rzeczowo opisany temat. Dodam, że szkolenia okresowe bhp można prowadzić również w formie samokształcenia kierowanego (bhpvictoria.pl), oczywiście wyłączając z tego pracowników na stanowiskach robotniczych

BHP Victoria

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »