.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkody w nieruchomości rolnej wynikłe z przebudowy drogi krajowej

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 16.12.2015

Do kogo skierować pismo w sprawie naprawienia szkody powstałej w wyniku zdewastowania zajętej bezumownie nieruchomości rolnej i wypłaty należnego odszkodowania? Czy do generalnego wykonawcy robót czy do inwestora? Chodzi o roboty przy budowie drogi krajowej. Czy warto wystąpić ze skargą na bezczynność organów administracji (posiadam dokumenty z prośbą o interwencję)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji gdy organy administracji rozpoznają sprawy przewlekle lub nie podejmują żadnych działań, pozostawiając sprawę bez załatwienia, przysługuje prawo wniesienia zażalenia na bezczynność danego organu, które uregulowane jest w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.; dalej „K.p.a.”).

 

Zażalenie na bezczynność organu z art. 37 § 1 K.p.a. rozstrzygane jest przez organ wyższego stopnia w formie postanowienia, na które stronie nie przysługuje zażalenie ani możliwość zaskarżenia go do sądu administracyjnego. Wniesienie takiego zażalenia jest jednak warunkiem formalnym, którego spełnienie umożliwia stronie wniesienie skargi do sądu administracyjnego na bezczynność danego organu. Ewentualne podważenie stanowiska organu odnośnie zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 K.p.a. przysługuje stronie właśnie w tym postępowaniu sądowym.

 

Jednak w opisanej sytuacji należałoby skupić się na roszczeniu o naprawienie szkody oraz na uzyskaniu odszkodowania.

 

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 j.t.):

 

„1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.”

 

Zatem zgodnie z Prawem budowlanym zasadą jest, że korzystanie z sąsiedniej nieruchomości, odbywać się za zgodą właściciela sąsiedniej nieruchomości oraz ewentualną rekompensatą ze strony inwestora.

 

Natomiast w myśl art. 429 Kodeksu cywilnego:

 

„Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”.

 

Zatem inwestor ma możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności za szkody, powołując się na to, iż wykonanie prac powierzył profesjonalnemu przedsiębiorcy.

 

W myśl art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego firmy budowlane ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Przywołany przepis mówi o tym, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

 

„Przewidziana w art. 435 K.c. odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza, że jeżeli poszkodowany wykaże, iż szkodę wyrządził ruch przedsiębiorstwa, prowadzący je ponosi odpowiedzialność, nawet jeżeli nie naruszył żadnych ogólnie obowiązujących norm ani stosowanych zasad postępowania oraz działał z najwyższą starannością i ostrożnością” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1970 r., III CZP 17/70, OSPiKA 1971, nr 9, poz. 169 oraz wyroki Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 1986 r., I CR 523/85, OSNCP 1987, nr 4, poz. 65 oraz z dnia 13 grudnia 2001 r., IV CKN 1563/00, nie publ.).

 

Jednak zwolnienie się od odpowiedzialności przez powierzającego (inwestora) nie wyklucza jego odpowiedzialności za szkodę na podstawie art. 415 K.c.: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Podmiot, który działa jako inwestor, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo wykonywaniem powierzonych przez nią robót (art. 429 K.c.), nie jest natomiast zwolniony od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną jego własnym zaniedbaniem (wyrok SN z dnia 6 grudnia 2001 r., IV CKN 1585/00, LEX nr 78320; wyrok SN z dnia 11 listopada 1977 r., IV CR 308/77, OSNCP 1978, nr 9, poz. 160; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2003 r., II CKN 1466/2000, niepubl.).

 

Jednocześnie orzecznictwo przyjęło, że inwestor, który zlecił prowadzenie budowy i wykonywanie nadzoru inwestorskiego wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, nie może skutecznie powołać się na przewidziane w art. 429 K.c. przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w trakcie budowy, w sytuacji gdy mógł z łatwością przewidzieć wystąpienie tej szkody już na etapie zatwierdzania projektu technicznego realizacji inwestycji (wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., II CKN 835/97, OSNC 1998, nr 12, poz. 225, Jurysta 1998, nr 12, s. 20, Pr. Gosp. 1999, nr 1, s. 17).

 

Zgodnie z orzecznictwem sądowym dla odpowiedzialności wykonawcy wobec poszkodowanego na podstawie art. 435 K.c. bez znaczenia są stosunki umowne łączące inwestora z wykonawcą w ramach umowy o roboty budowlane. Dla odpowiedzialności tej nie ma znaczenia też, jak regulują wzajemne stosunki inwestora i wykonawcy przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane zawarte w art. 647-658 K.c. oraz w przepisach Prawa budowlanego.

 

Ewentualnie wykonawca, jeśli udowodni winę inwestora, może co najwyżej wystąpić z roszczeniami zwrotnymi wobec inwestora.

 

Reasumując, wezwanie w sprawie naprawienia szkody powstałej w nieruchomości i wypłaty należnego odszkodowania należy kierować do wykonawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »