.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkoda na osobie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.05.2013

Uległem wypadkowi, wskutek którego odniosłem poważne obrażenia. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Jak mogę pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za spowodowanie szkody na osobie? Jak najłatwiej uzyskać odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przeciwieństwie do szkody w mieniu, szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka.

 

Uszczerbki te mogą przybrać postać zarówno szkody majątkowej, jak i niemajątkowej (krzywdy).

 

Cechą szkody na osobie jest także to, że w szczególny sposób jest ona związana z człowiekiem, także jeszcze nienarodzonym (por. uwagi do art. 4461 Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.).

 

Ustawowe wyróżnienie szkód na osobie znajduje swoje konsekwencje w art. 449 K.c. Zgodnie z tym przepisem roszczenia przewidziane w art. 444-448 K.c. nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.

 

Naprawienie szkody majątkowej na osobie zostało uregulowane swoiście jedynie w odniesieniu do dwóch typów przypadków, tj.:

 

  1. uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia;
  2. śmierci człowieka.

 

W przypadkach wymienionych w pkt 1 poszkodowanemu przysługuje:

 

  1. jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów (art. 444 § 1);
  2. renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym (art. 444 § 2).

 

Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 § 1 polega na naruszeniu integralności fizycznej człowieka (np. rany, złamania). Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej powłoki cielesnej, lecz także tkanek oraz narządów wewnętrznych (uszkodzenie organów wewnętrznych).

 

Rozstrój zdrowia – w rozumieniu art. 444 § 1 K.c. – wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania poszczególnych organów, bez ich widocznego uszkodzenia (np. zatrucie, nerwica, choroba psychiczna). Jest oczywiste, że często to samo zdarzenie może wywołać zarówno uszkodzenie ciała, jak i rozstrój zdrowia.

 

W rozumieniu art. 444 K.c. poszkodowanym uprawnionym do dochodzenia odszkodowania jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba. Wymienione skutki muszą być bezpośrednim, a nie pośrednim następstwem zdarzenia sprawczego, np. nie jest poszkodowanym – zgodnie z art. 444 – osoba, która na widok człowieka ciężko zranionego w wypadku drogowym doznała ataku serca. Taką wyjątkową odpowiedzialność wobec osób pośrednio poszkodowanych przewiduje – w razie śmierci bezpośrednio poszkodowanego – art. 446 (por. uwagi do art. 446). Poszkodowanym jest także dziecko, o którym mowa w art. 4461 (por. uwagi do art. 4461).

 

Odszkodowanie przewidziane w art. 444 § 1 K.c. obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. Przykładowo można wymienić koszty leczenia (pobytu w szpitalu, konsultacji u wybitnych specjalistów, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp.), specjalnego odżywiania się, nabycia protez i innych koniecznych aparatów – okularów, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego itp. (wyrok SN z 16 stycznia 1981 r., I CR 455/80, LexPolonica nr 301618, OSPiKA 1981, poz. 223), wydatki związane z przewozem chorego do szpitala i na zabiegi, z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu, z koniecznością specjalnej opieki i pielęgnacji (por. wyrok SN z 4 października 1973 r., II CR 365/73, LexPolonica nr 301117, OSNCP 1974, nr 9, poz. 147), koszty zabiegów rehabilitacyjnych, przygotowania do innego zawodu (np. opłaty za kursy, szkolenia, koszty podręczników i innych pomocy, dojazdów).

 

„Zwrot wydatków na podawanie choremu bardziej wyszukanych potraw, większych ilości owoców, słodyczy itp., choćby z punktu widzenia lekarskiego chory nie wymagał specjalnej diety, znajduje usprawiedliwienie w art. 444 § 1 K.c., chyba że byłyby wyraźne zalecenia lekarskie nakazujące ograniczenie diety” (SN w wyroku składu 7 sędziów z 19 czerwca 1975 r., V PRN 2/75, LexPolonica nr 301531, OSNCP 1976, nr 4, poz. 70).

 

„Jeżeli pracująca zarobkowo żona – w celu pielęgnacji męża, który doznał uszkodzenia ciała na skutek czynu niedozwolonego – porzuciła pracę zarobkową i z tego powodu poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego tytułu na podstawie art. 444 § 1 K.c. Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłyby być wykonywane przez osobę trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności” (tak: SN w wyroku z 4 października 1973 r., II CR 365/73, LexPolonica nr 301117, OSNCP 1974, nr 9, poz. 147).

 

W tej sprawie – aby uzyskać odszkodowanie – raczej sugerowałbym skierowanie roszczeń przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca wypadku. Oczywiście jednocześnie należy wnieść zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Te dwie sprawy się nie wykluczają, jednak wynik sprawy karnej może mieć znaczenie wstępne dla sprawy cywilnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl