.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmniejszenie etatu podczas ciąży

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 18.10.2012

Jestem nauczycielem kontraktowym, mam umowę na stałe. Jestem w ciąży. Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę – zmniejszenie etatu. Przyczyną jest zmiana planu nauczania. Dodam, że placówka liczy mniej niż 20 pracowników. Odmówiłam podpisania nowej umowy, ale dyrektor nie chce się na to zgodzić, bo ponoć nauczyciel kontraktowy „nie ma nic do gadania” w tej kwestii. Czy przysługuje mi w tym zakresie szczególna ochrona w okresie ciąży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście jest różnica pomiędzy warunkami zmiany warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i nauczycieli kontraktowych.

 

Otóż w przypadku nauczyciela mianowanego pracodawca może zmienić warunki pracy tylko w przypadkach wymienionych w ustawie Karcie Nauczyciela. Nie stosuje się tutaj w ogóle wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 Kodeksu pracy. Zmiana warunków pracy nauczyciela mianowanego może polegać na:

 

  • przeniesieniu nauczyciela na takie samo lub inne stanowisko w tej samej lub innej szkole;
  • uzupełnieniu etatu lub ograniczeniu zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 wymiar jego zajęć i proporcjonalnie zmniejszeniu wynagrodzenia;
  • przeniesieniu w stan nieczynny.

 

Ponadto dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole oraz zmiany planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub, na jego wniosek, przenosi go w stan nieczynny.

 

Ponadto, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można z powodu zmian organizacyjnych (np. zmniejszenie liczby oddziałów w szkole) ograniczyć wymiar zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/3 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz proporcjonalnie obniżyć wynagrodzenie (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody, stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, tj. rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub przenosi go w stan nieczynny.

 

Natomiast stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym podlega w omawianym zakresie ogólnym zasadom wynikającym z kodeksu pracy.

 

Otóż przede wszystkim odróżnijmy dwie rzeczy. Pracodawca proponuje Pani podpisanie umowy na zmienionych warunkach, zatem proponuje zgodną zmianę warunków umowy (tj. za porozumieniem stron). Jeśli chodzi o zmianę warunków pracy za zgodnym porozumieniem stron, to tutaj co do zasady przepisy Kodeksu pracy w ogóle nie ustanawiają żadnych ograniczeń. Każdą umowę o pracę można co do zasady zmienić za zgodnym porozumieniem stron i to niezależnie od tego, czy pracownik podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, czy też nie. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby kobiecie w ciąży ograniczyć etat, jeśli się na to zgodzi.

 

Po drugie, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi dokonać zmian organizacji pracy w firmie (zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

 

Natomiast w pozostałych wypadkach nie ma możliwości, aby kobiecie w ciąży zmienić warunki pracy i płacy, korzysta ona ze szczególnej ochrony.

 

Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy”. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nieprzekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (nie dotyczy to umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

 

Zgodnie zaś z art. 42 § 1 Kodeksu pracy „przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. W szczególności dotyczy to szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem”.

 

Zatem okoliczność, że jest Pani nauczycielem kontraktowym nie zmienia faktu, iż pracodawca nie ma prawa jednostronnie zmienić Pani warunków pracy i płacy, gdy zmiana ta polega na obniżeniu etatu (i odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia), ponieważ korzysta Pani ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem wynikającej z tego, iż jest Pani w ciąży (art. 177 w związku z art. 42 § 1 Kodeksu pracy).

 

Proszę pamiętać, że ta szczególna ochrona rozciąga się także na okres urlopu macierzyńskiego – również w tym okresie pracodawca nie ma prawa jednostronnie zmniejszyć Pani etatu i wynagrodzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »