Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na uchylenie się od zapłaty kary umownej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.07.2014

W 2008 r. prowadziłem działalność. Z dostawcą podpisałem umowę na zakup 2 ton towaru, jednak zrealizowałem zakup tylko ok. pół tony. Działalność wkrótce zamknąłem. Mam 26 lat, obecnie jestem bezrobotny. Firma–dostawca wzywa mnie (przez firmę windykacyjną) do zapłaty kary umownej w wysokości 10000 zł, co jest dla mnie bardzo dużą kwotą. Nie wiem, skąd zdobyć pieniądze, obawiam się odsetek. Proszę o radę, co powinienem teraz robić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej w skrócie K.c., oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, w skrócie K.p.c.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na Pana pytaniu i jego ocenie prawnej. Z treści Pana pytania wynika, iż w 2008 r. prowadził Pan swoją działalność gospodarczą, podczas której podpisał Pan umowę na dostawę 2 ton produktu. W trakcie trwania umowy zakupił Pan około pół tony. W chwili obecnej otrzymał Pan wezwanie do zapłaty, w którym wzywa się Pana do uiszczenia na rzecz wierzyciela kwoty 10 000 zł tytułem kary umownej określonej w umowie.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zastrzeżona w umowie kara umowna znajduje swoje oparcie w art. 483 § 1 K.c., zgodnie z którym „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż umowa nie została wykonana w całości. Powyższe skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości według postanowienia umownego. Istotnym jest, iż jest Pan osobą młodą, dla której 10000 zł stanowi bardzo dużą kwotę.

 

Zauważyć należy, iż jeżeli wierzyciel zdecydowałby się skierować sprawę do sądu do kwoty 10000 zł, koniecznym będzie doliczenie opłaty sądowej oraz kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika w kwocie co najmniej 2400 zł. Powyższe nie obejmuje kosztów postępowania egzekucyjnego. Jeżeli jednak wszczęta zostałaby egzekucja, wówczas do żądanej kwoty doliczyć należy od 15% do 20%, albowiem taką część stanowić będą koszty egzekucyjne.

 

W mojej ocenie w chwili obecnej powinien Pan na otrzymane wezwanie do dobrowolnego uiszczenia należności odpisać ze wskazaniem na art. 320 K.p.c., zgodnie z którym „w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia”.

 

Powyższe wskazuje, iż sam ustawodawca przewiduje możliwość rozłożenia na raty świadczenia wymagalnego w sytuacji, kiedy przemawiają za tym szczególnie uzasadnione wypadki. Podjęcie „szczególnie uzasadnione wypadki” nie jest pojęciem zdefiniowanym i jako takie winne być oceniane z punktu widzenia interpretacji każdej sprawy z osobna.

 

Moim zdaniem zaproponowane przez Pana warunki spłaty winne być racjonalne, bowiem jeżeli nie udałoby się polubownie zakończyć sporu, wówczas w toku postępowania sądowego będzie Pan mógł domagać się rozłożenia na raty dochodzonej kwoty stosowanie do wskazanych przez Pana możliwości.

 

W chwili obecnej, nie znając Pana możliwości finansowych, podkreślić należy, iż pierwsza rata winna być zapłacone stosownie do żądania wierzyciela, ze wskazaniem i pozostała do spłaty kwota będzie zapłacona w ciągu kolejnego roku.

 

Roszczenie o rozłożeniu na raty znajduje uzasadnienie w treści art. 5 K.c., który powołuje się na zasady współżycia społecznego. Rozpatrując Pana sprawę, sąd winien wziąć pod uwagę Pana wiek oraz wynikające z tego możliwości finansowe. Osobiście nie widzę podstaw do uniknięcia uiszczenia opłaty, bowiem zapis umowy daje podstawy do żądania zapłaty ww. kwoty. Zapis dotyczący kary umownej wprowadzony na podstawie zasady swobody umów jest bowiem zapisem wiążącym w chwili obecnej.

 

Zasadne jest podjęcie rozmów mających na celu polubowne zakończenie sporu, bowiem tylko w taki sposób jest Pan w stanie uchronić się przed dodatkowymi kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż gdyby udało się Panu rozłożyć należność główną na raty i spisać stosowanie do poczynionych ustaleń ugodę, będzie Pan zwolniony z zapłaty odsetek do „nowej” daty zapłaty. Powyższa zasada ma także zastosowanie w toku postępowania sądowego. Wskazuje na nią uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1970 r., sygn. akt III PZP 11/70, zgodnie z którś „rozłożenie na raty należności na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 320 nie eliminuje konieczności uwzględnienia żądania powoda zasądzenia na jego rzecz odsetek za okres do dnia wydania wyroku zasądzającego świadczenie, powoduje natomiast, że nie przysługują mu odsetki od świadczeń ratalnych za okres pomiędzy wydaniem wyroku a datą płatności poszczególnych rat”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 0 =

»Podobne materiały

Czy mogę dochodzić kary umownej?

Dnia 16 maja 2011 r. została zawarta umowa o roboty budowlane, natomiast 22 lipca – ugoda, zgodnie z którą ww. umowa została rozwiązana. Nie odzyskałem jeszcze zaliczki wpłaconej na materiały budowlane (20 000 zł). Co zrobić? Czy mogę dochodzić kary umownej? Odpowiednie dokument

 

Kara umowna a odsetki

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »