Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szanse na rekompensatę za majątek utracony w 1945 r.?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 11.07.2017

Piszę w imieniu rodziny mieszkającej w Brazylii i posiadającej obywatelstwo polskie. W roku 1945 r. opuścili Polskę, zostawiając znaczny majątek w postaci nieruchomości gruntowych zabudowanych domem mieszkalnym w Ostrołęce. Powodem nakazania opuszczenia dóbr było jego przeznaczenie na szkołę i mieszkanie dla nauczycieli. Obecnie rodzina nie posiada żadnych dokumentów dotyczących tej nieruchomości, a jedynie zdjęcia i wiedzę na temat imienia i nazwiska właściciela dóbr w okresie, w którym zostały one przymusowo odebrane. Spadkobiercy właścicieli tych nieruchomości chcieliby wiedzieć: czy można ustalić, jaki był ówczesny majątek na podstawie księgi wieczystej oraz jak ją znaleźć, znając jedynie imię i nazwisko właściciela dóbr? Czy jest szansa na uzyskanie rekompensaty za pozostawione mienie? Wiadomo tylko, że ów dom został rozebrany, a posiadłość podzielona na działki budowlane.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Myślę, że odnalezienie przynajmniej numeru księgi wieczystej dla danej nieruchomości będzie możliwe po przeanalizowaniu dawnych map katastralnych tego rejonu. Są one najprawdopodobniej przechowywane w archiwum państwowym w Warszawie, Oddział w Ostrołęce. O dokładną kwerendę danej nieruchomości, podając imię i nazwisko dawnego właściciela, można prosić nawet poprzez kontakt mailowy. Jeżeli dana działka zostałaby odnaleziona, po niej można byłoby uzyskać (nie jest zawsze to możliwe) numer księgi wieczystej lub hipotecznej dla danej nieruchomości. Jeżeli dana księga nie będzie dostępna w archiwum państwowym (tym samym lub innym przechowującym księgi hipoteczne dla tego obszaru), należy poszukiwać jej w archiwum sądu rejonowego właściwego dla danej nieruchomości.

 

Tutaj jednak będzie potrzebny interes prawny do przeglądania ksiąg wieczystych (jeżeli chodzi o sąd), dlatego spadkobiercy, o których Pani wspominała, powinni legitymować się odpowiednimi postanowieniami sądowymi o stwierdzeniu nabycia spadku po swoim przodku (prawowitym właścicielu wpisanym w księdze wieczystej).

 

Droga działania jest odpowiednia, gdyż to po księdze wieczystej tej nieruchomości (po dawnej księdze wieczystej powinniśmy „dojść” do numeru obecnej księgi wieczystej) można będzie ustalić – obecnych właścicieli i podstawę prawną nabycia przez nich własności, jak i przeglądając akta ksiąg wieczystych, ustalić podstawę prawną usunięcia przodka rodziny z jego własności.

 

Dopiero po tych ustaleniach jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest możliwe dochodzenie zwrotu własności tych nieruchomości (mało prawdopodobne), czy też będzie można żądać rekompensaty za utratę ich własności.

 

Trzeba mieć na względzie także to, że nawet jeżeli podstawa prawna usunięcia prawowitych właścicieli z nieruchomości była błędna, to obecnie, na skutek upływu czasu, nawet posiadacz władający nieruchomością w złej wierze mógł doprowadzić do jej zasiedzenia poprzez upływ 30 lat samoistnego posiadania.

 

Proszę najpierw wszelkie ustalenia z archiwami oraz sądami czynić telefonicznie, bowiem szkoda czasu i pieniędzy na ustalanie tych zagadnień osobiście.

 

Zaznaczam jedynie, że dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny. Co innego dostęp do akt ksiąg wieczystych. Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca interes prawny oraz notariusz.

 

Przejrzenie akt odbywa się w siedzibie sądu w obecności pracownika sekretariatu.

 

Akta nie są wprowadzane do elektronicznego systemu księgi wieczystej, dlatego też nie podlegają zapisaniu w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, a zatem ich przejrzenie jest możliwe tylko w siedzibie sądu, który prowadzi księgę wieczystą.

 

Ustawodawca uzależnił udostępnienie akt do wglądu od wykazania interesu prawnego, który stanowi pojęcie wymagające interpretacji przez organ wydający księgę do wglądu.

 

Pojęcie „interes prawny” zostało ograniczone do grupy osób, na rzecz których został dokonany wpis do księgi wieczystej. Akta księgi wieczystej może zatem przejrzeć właściciel nieruchomości, wieczysty użytkownik, wierzyciel hipoteczny, osoba uprawniona z tytułu innego ograniczonego prawa rzeczowego, osoba, na rzecz której jest wpisane prawo lub roszczenie osobiste (art. 16 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

 

Jedynie na marginesie wskazuję, że zgodnie z art. 16c ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2015 r., poz. 1446):

 

„1. Udostępnianie materiałów archiwalnych jest bezpłatne.

2. Podmioty zobowiązane nie wykonują autorskich praw majątkowych, które przysługują Skarbowi Państwa, w stosunku do podmiotów, którym udostępniono te materiały.

3. Podmioty zobowiązane nie powinny ograniczać dostępu do materiałów archiwalnych, ponad ograniczenia stosowane w związku z pierwotnym celem ich wytworzenia.

4. Jeśli przepisy odrębne zapewniają szerszy dostęp do materiałów archiwalnych niż wynika z ustawy, zastosowanie mają te przepisy.”

 

Według zaś art. 16d tej ustawy:

 

„1. Podmioty zobowiązane udostępniają zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom materiały archiwalne przez:

1) umożliwienie osobistego:

a) zapoznania się z tymi materiałami,

b) utrwalenia ich treści w postaci notatek, wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych wraz z ich metadanymi;

2) przekazanie informacji w nich zawartych w postaci reprodukcji tych materiałów albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie.

2. Podmioty zobowiązane udostępniają materiały archiwalne w oryginale albo reprodukcje tych materiałów:

1) w dostosowanych do tego celu pomieszczeniach, po pisemnym zgłoszeniu w postaci papierowej lub elektronicznej;

2) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych wraz z metadanymi reprodukcji.

3. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, mogłyby zakłócić innym zainteresowanym dostęp do materiałów archiwalnych, ich wykonywanie odbywa się na podstawie porozumienia między zainteresowanym i podmiotem zobowiązanym.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus I =

»Podobne materiały

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

 

Dyskoteka w budynku mieszkalnym

Mój dom sąsiaduje z budynkiem, w którym odbywają się dyskoteki. Czasami uczestniczy w nich ponad 300 osób. Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, bójek, dewastacji mienia nieruchomości sąsiednich, spożywania alkoholu poza dyskoteką, nie wspominając już o głośnej muzyce i drganiach. Budynek jest zareje

 

Odpowiedzialność za zalanie mieszkania

Moje mieszkanie, które jest ubezpieczone, zostało zalane przez lokatora mieszkania komunalnego (nieubezpieczonego) położonego nad nim. Chciałabym się dowiedzieć, czy sąsiad ponosi odpowiedzialność za zalanie mojego mieszkania. Czy mogę wystąpić do niego o zwrot kosztów remontu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »